Den danske svineindustris manglende indsats mod spredningen af de resistente MRSA-stafylokokker siden 2007 har medført, at stort set alle konventionelle svinefabrikker i dag er smittezoner, der koster sundhedsvæsenet dyrt. Foto: Matttilsynet

Hver enkelt patient koster i gennemsnit 83.000 danske kroner

Selv begrænsede smitteudbrud af svineindustriens MRSA-stafylokokker medfører betydelige økonomiske byrder. Det viser de samlede omkostninger for to tilfælde af MRSACC398-smitte på Odense Universitetshospital, der netop er blevet beskrevet i en artikel i det internationale fagtidsskrift Journal of Hospital Infection.

Samlet kostede kontrolforanstaltningerne ved de to udbrud mindst 416.000 kr., svarende til 83.000 kroner pr. patient involveret i udbruddet (tabel I). Den samlede screening af patienter og personale blev vurderet at udgøre 62 % af de samlede udbrudsomkostninger, hvilket er den største udgiftspost. Den næststørste udgiftspost var omkostningerne til sygeplejerskernes personaletimer i de to kliniske afdelinger, som svarede til de samlede omkostninger til 21 % af de samlede økonomiske omkostninger ved udbrudskontrolforanstaltninger.

Phd-studerende læge Marie Louise Slott-Jensen er hovedforfatter på artiklen. Privatfoto.

I 2015 forekom to samtidige udbrud forårsaget af LA-MRSACC398 på to kliniske afdelinger ved Odense Universitet Hospital (OUH), Odense, Danmark. Fem patienter var involveret, tre patienter på intensivafdelingen og to patienter på ortopædiafdelingen. Udbruddets periode blev defineret som tre måneder startende fra indlæggelse af den første MRSA-positive patient 1. juli 2015 og ophørt 1. oktober 2015 efter screeningsprocessen er afsluttet uden yderligere påvisning af LA-MRSA CC398.

Sådan ligger landet

Det store reservoir af LA-MRSA CC398 i lande med omfattende svineproduktion som Danmark, hvor årsproduktionen ligger på 32 mio. levende svin i forhold til en befolkning på 5.8 mennesker, er en udfordring for infektionskontrol på alle hospitaler.

Smitte med LA-MRSA CC398 på hospitaler kan føre til langvarig indlæggelse, øget sygelighed og dødelighed. Siden de første tilfælde blev konstateret i 2007, er mindst 10 patienter døde af smitten, som i de senere år har forårsaget infektioner hos omkring 250 patienter årligt. Der indberettes årligt omkring 1200 nye raske smittebærere ifølge Statens Serum Institut.

Her er regnskabet for de to udbrud på Odense Universitets Hospital.

Som nævnt løb de samlede omkostninger ved efterforskning og kontrol med udbruddet på Odense Universitetshospital i 2015 op i mindst 416.000 kr. Dette beløb afspejler kun de faktiske omkostninger ved laboratorieproduktion og niveau af lønningerne i Danmark, der naturligvis er forskellige fra land til land.

Undersøgelserne har vist, at screening for MRSA er en dyr, men omkostningseffektiv metode i det lange løb. Omkostningerne ved udbrudskontrol skal vejes op mod omkostningerne ved, at MRSA bliver endemisk på hospitalerne.

Det er bemærkelsesværdigt, at disse samtidige udbrud var forårsaget af en tilsyneladende klassisk LA-MRSA CC398-stamme, der var tet (M) positiv, hvilket indikerede oprindelsen fra svineindustren og manglende scn-gen, en markør for menneskelig oprindelse. Yderligere manglede det PVL gen, der er forbundet med forøget virulens og nekrotiserings patologi.

Traditionelt har MRSA CC398-stammer fra svin været betragtet som mindre smitsomme og mindre virulente end MRSA-stammer af menneskelig oprindelse, men tre ud af fem isolater involveret i dette udbrud forårsagede alvorlige infektioner.

Skriv en kommentar