Her er tre af hovedpersonerne, der bærer ansvaret for den katastrofale spredning af de resistente MRSA-bakterier. Fra højre er det dyrlægernes formand Carsten Jensen, dernæst er det minkavler Martin Merrild fra L&F, og på venstrefløjen står overlæge Robert Leo fra SSI. Alle tre bagatelliserede og umuliggjorde den nødvendige indsat, der kunne have beskyttet befolkningen mod svineindustriens bakterier. Billedet er fra folkemødet 2015 på Bornholm.

Forskere fra Statens Serum Institut (SSI) har analyseret spredningen af stafylokokker af typen husdyr-MRSA fra danske svin til patienter på danske sygehuse i årene 2014-2016. Undersøgelsen bekræfter, at blandt de patienter, der havde husdyr-MRSA, var det i de fleste tilfælde stafylokokker af den type, man finder i svin. Den konstatering peger på, at husdyr-MRSA har spredt sig fra svinene til mennesker.

De genetiske undersøgelser viste også, at bakterierne kan tilpasse sig den menneskelige vært, når de forlader staldmiljøet. I mindst to tilfælde har forskerne påvist, at der var sket genetiske forandringer hos stafylokokkerne, når de skiftede vært fra svin til mennesker, og det får alarmklokkerne til at ringe. Over tid og med forøget forekomst af de resistente stafylokokker kan denne proces med parallel udvikling føre til en genetisk tilpasning af MRSA CC398 til den menneskelige vært og i sidste ende til fremkomst og spredning af nye MRSA-typer, der er mere tilpasset og dermed potentielt mere livsfarlige for mennesker.

Husdyr-MRSA er et andet navn for de resistente stafylokoktyper, der siden 2007 har været kendt under navnet svine-MRSA eller MRSACC398.

Skræmmende udvikling på få år

Husdyr-MRSA fra sygehuspatienter er i reglen tættest beslægtet med husdyr-MRSA fra svin. Det viser den nye undersøgelse fra SSI, som blev offentliggjort sidst på året 2019 i det videnskabelige tidsskrift Scientific Report. Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse 9. december 2019.

Husdyr-MRSA eller MRSA CC398 er en type antibiotikaresistente stafylokokker, der findes hos husdyr, men kan smitte til mennesker. I Danmark er det især hos svin, at man finder husdyr-MRSA. De fleste tilfælde hos mennesker ses da også hos landmænd, der er i kontakt med MRSA-positive svin.

Mellem 2008 og 2016 steg andelen af svinefabrikker, hvor man fandt husdyr-MRSA fra 3 % til 88 %. I dag regnes svinefabrikkerne for 100% inficerede. Samtidig steg forekomsten af infektioner hos mennesker med husdyr-MRSA fra under 20 sygdomstilfælde om året før 2010 til over 250 tilfælde i 2016.

Sådan har svineindustriens resistente MRSA-bakterier spredt sig siden 2007. Figur fra artiklen i Scientific Report.

Sammen med denne hastige udvikling registrerede SSI også en stigning i infektionstilfælde blandt mennesker uden kontakt til husdyr, herunder blandt patienter på sygehuse. Her steg det totale antal sygdomstilfælde fra 3 til 28 mellem 2008 og 2016. Mindst 10 dødsfald er desuden registreret.

Disse tal afslører dels svineindustriens totale fiasko med at begrænse smittespredningen, dels sundhedsmyndighedernes magtesløshed overfor det agroindustrielle kompleks. De offentlige myndigheder, der har haft det direkte ansvar for at bekæmpe de farlige stafylokokker ude på svinefabrikkerne, har helt åbenlyst svigtet deres opgave. Især Fødevarestyrelsens personale bærer skylden. De har ikke bare undladt at gøre det fornødne, men ofte direkte modarbejdet en målrettet indsats mod smittespredningen.

Hvad angår det svigtende ansvar hos de mange ansatte på Statens Serum Institut, så har de blot registreret sygdommens epidemiske udvikling, men uden at bidrage aktivt til at dæmme op for smittespredningen fra svinefabrikkerne til det omgivende samfund.

Daværende veterinærdirektør Per Henriksen blev udpeget som den skyldige i myndighedernes bevidste negligering af MRSA-spredningen. I dag er han gået på pension.

Kendsgerning: Svin smitter mennesker

I den nye analyse har SSI undersøgt husdyr-MRSA fra svin og mennesker ved hjælp af såkaldt helgenom-sekvensering. Med denne metode kan man identificere meget små forskelle i bakteriernes arvemasse.

”Vores resultater viser, at husdyr-MRSA fra sygehuspatienter i reglen er tættest beslægtet med husdyr-MRSA fra svin. Der er også få tilfælde, hvor bakterier fra forskellige sygehuspatienter er så nært beslægtet, at direkte smitte på sygehus er den mest sandsynlige forklaring på infektionen. Overordnet kan man derfor sige, at de fleste tilfælde af husdyr-MRSA på sygehusene skyldes gentagne introduktioner. For eksempel fordi patienterne allerede selv bærer bakterien. Det er formentligt meget sjældent, at man bliver smittet på sygehuset”, siger Marc Stegger. Han er seniorforsker på SSI og har været med til at lede undersøgelsen.

Bakterien tilpasser sig mennesket

Ved at se på ændringer i bakteriens arvemasse undersøgte forskerne også, om husdyr-MRSA tilpasser sig mennesker.

”Husdyr-MRSA er som udgangspunkt særligt godt tilpasset til livet i en svinestald. De er resistente over for de antibiotika, der bruges til behandling af sygdomme i svin. Resultaterne viser, at netop resistensgener mod disse antibiotika er mindre hyppige i bakterier fra mennesker end fra svin. I bakterier, der er fundet hos mennesker, findes gener, der gør bakterierne i stand til at modstå vores medfødte immunforsvar, oftere end i bakterier fundet i svin. Det viser, at husdyr-MRSA kan ændre sig ved det miljøskift, der sker, når de forlader en stald og skifter vært fra dyr til mennesker,” siger forsker Raphael Sieber fra SSI. Han er førsteforfatter på undersøgelsen.

Læge Anders Rhod Larsen, SSI

Hans kollega Anders Rhod Larsen, der er leder af Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens på SSI, uddyber:

”Vores fund bekræfter, at smittepresset på sygehusene er tæt bundet sammen med forekomsten af husdyr-MRSA i svineproduktionen. Spredningen ind på sygehusene er problematisk, idet patienter har en øget risiko for at udvikle alvorlige og nogle gange livstruende infektioner. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvordan man kan forhindre husdyr-MRSA i at sprede sig fra svinebesætningerne ud i det omgivende samfund og videre ind på sygehusene.”

Det er en yderst dårlig ide at kysse svinet, da op mod 100 % af alle konventionelle svin er bærere af MRSACC398-bakterier, og meget ofte i trynen. Billedet er fra Sundhedsstyrelsens oplysningsmateriale om MRSA.

Resumé: Risiko for udvikling af nye livsfarlige svinebakterier

Denne undersøgelse viser, at humane husdyr-MRSA isolater fra patienter med sundhedsrelaterede infektioner har deres oprindelse i svin, og at de gentagne gange indføres i sundhedsfaciliteter. Den geografiske fordeling af sundhedsrelaterede infektioner svarer til fordelingen af husdyr-MRSA i svineindustrien, hvilket understøtter, at introduktionen af husdyr-MRSA i sundhedsvæsenet skyldes udslip fra nærliggende svinefabrikker via menneske til menneske, eller transmissionskæder til miljøet. Dette er i tråd med en tidligere dansk undersøgelse, der viste, at de fleste husdyr-MRSA isolater fra danske infektioner var mere beslægtet med danske svineisolater end til isolater af international oprindelse, og med en hollandsk undersøgelse, hvor personer uden husdyrkontakt blev vist at bære varianter kendt fra den lokale husdyrbestand.

Endvidere viste den foreliggende undersøgelse i mindst to tilfælde, at værtsovergangen af ​​husdyr-MRSA fra svin tilbage til mennesker var ledsaget af gentagne, uafhængige tab af antimikrobielle resistensgener og lejlighedsvis gevinst af ΦSa3-profagen, der bærer IEC gener. Over tid og med forøget forekomst, kan denne proces med parallel udvikling føre til re-tilpasning af husdyr-MRSA til den menneskelige vært og til sidst fremkomst og spredning af linjer, der er mere tilpasset (og potentielt mere virulente) til mennesker. En fortsat overvågning af husdyr-MRSA hos både svin og mennesker er derfor væsentlig for hurtig opdagelse af og handling mod sådanne potentielt mere livstruende MRSA-typer.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. Leif Pedersen

    Penge = makt + penge og makt = forskelsbehandling er = uligevægt i samfundet. Det er ikke så svært at regne ud hvad dette ender med, hvis hvores politikere og ledere ikke tager deres ansvar alvorligt.

  2. Pingback: Udbrud af husdyr-MRSA kan medføre massive udgifter for de danske hospitaler | Gylle.dk

Skriv en kommentar