Det rene drikkevand trues af kemiske sprøjtemidler, mener Århus Vand.

Af Richard Thomsen og John Graversgaard, Gruppen Rent drikkevand i Beder-Malling, Byagervej 144, 8330 Beder.

Vi er i Vandgruppen helt enige i Aarhus kommunes ønske om at forbyde brugen af sprøjtemidler i de sårbare grundvandsområder i Aarhus området.

John Graversgaard.

Vi kan selv vælge om vi vil spise fødevarer der indeholder sprøjtemidler eller sprøjtefri varer som f.eks. økologiske fødevarer. Men vi kan ikke vælge drikkevandet fra og derfor må der ikke komme mere og flere sprøjtemidler i vores drikkevand.

Grundvandet er allerede nu påvirket målbart med sprøjtemidler i rigtig mange boringer spredt udover hele kommunen. På grund af den langsomme udskiftning af grundvandet på mere end 80 år i Aarhus området, skal vi som forbrugere leve med den påvirkning flere generationer ud i fremtiden. Måske er der allerede mere på vej, da nedsivning til de brugbare grundvandsmagasiner tager flere år. Det er samtidigt meget usikkert om det vil være muligt indenfor kommunen at lave nye boringer med rent grundvand til erstatning for de boringer som forurenes over grænseværdien. Aarhus området er grundigt geologisk kortlagt og de brugbare grundvandsmagasiner bliver allerede næsten fuldt udnyttet. Vi har slet ikke brug for at der kommer mere og flere sprøjtemidler i grundvandet.

På det seneste har landbruget fået folketinget til at acceptere at hæve grænseværdierne for indholdet af sprøjtemidler i grundvandet, og dermed sikret landbruget udvidet råderum for yderligere forurening af grundvandet. Samt åbnet op for at flere nye sprøjtemidler må benyttes. Det er kun et mindre antal af de godkendte sprøjtemidler og deres nedbrydnings produkter der overvåges i forhold til udvaskning til grundvandet. Hjælpestoffer der tilsættes sprøjtemidlerne for at gøre dem mere effektiv er overhovedet ikke omfattet af godkendelsesordningen. Til trods for at de også kan udgøre en sundhedsrisiko.

Der til kommer at man totalt ignorer cocktaileffektens påvirkning af folkesundheden og alene forholder sig til enkeltstoffernes direkte giftvirkning.

Befolkningens tillid til udmeldingerne fra Landbrug & Fødevarer om sprøjtegiftenes uskadelighed er hastigt svindende.

Vores holdning er ikke baseret på følelser, men total mangel på tillid til at de fragmenterede faglige udmeldinger fra af Landbrug og Fødevare og Miljøministeriet om sprøjtemidlernes uskadelighed i drikkevandet for folkesundheden.

Det eneste rigtige for at sikre drikkevandet i Aarhus området, er at de sårbare områder beskyttes imod al brug af sprøjtemidler både fra landbruget og ikke mindst private haver og offentlige arealer.

Nu og i fremtiden er Aarhus kommune afhængig af at kunne indvinde rent drikkevand under landbrugsjorden i Aarhus kommune, fordi landbrugsjorden stadigvæk i areal er meget større end byerne. Med de aftaler om erstatninger vandværkerne laver med landbruget, kan jorden fortsat dyrkes, men bare på en anden måde. Det store mantra i tiden er at man som lønmodtager skal være konstant omstillingsparat. Det er underligt, at det ikke gælder landbruget.

Vi mener, at det er vigtigt at landbruget erkender at dyrkning med sprøjtemidler i Aarhus kommune udgør et problem. Så i stedet for at by og land fortsat råber af hinanden, skal man nu sætte sig sammen og i fælles projekter finde løsninger der både tilgodeser rent drikkevand og en fortsat dyrkning af jorden. Hvis man i den ånd samler al den faglige viden på området grundvand og landbrug kan man komme langt. Landbruget kunne bl.a. byde ind med i højere grad at udnytte den faglige viden de har i deres egen rådgivningstjeneste SEGES.

Gruppen Rent Drikkevand har sendt dette åbne brev til Århus Byråd:

15. okt 2017

Åbent brev til byrådsmedlemmer, byrådskandidater og medier,

Beskyt drikkevandet i Aarhus Kommune

Aarhus kommune pumper sit drikkevand indenfor egen kommunegrænse. I perioden 2001-2004 lukkede Aarhus Vand 5 vandværker – Holmstrup-,Lyseng-, Holme-,Viby- og Brabrand.

Værker der samlet oppumpede 3.5 mio. m3/år svarende til vandforbruget i husholdningen for 87.500 borgere. Alle vandværkerne lå i byområder og lukningen skyldes først og fremmest at flere af boringerne havde vandkvalitets problemer. Med lukningen af de 5 vandværker og ibrugtagningen af de nye kildepladser har Aarhus Vand en meget høj udnyttelse af de vandressourcer, der er til rådighed i kommunen Der er ikke råderum til yderligere at lukke boringer og vandværker på grund af forurening fra bla. pesticider

Næstformand fra Landbrug & Fødevarer, godsejer Lars Hvidtfeldt, kalder Århus Vands beskyttelsesplan for drikkevandet til borgerne i landets næststørste by for en “hippie-vandplan.” Den private interesseorganisation truer kommunen med en retssag, hvis der kommer forbud mod at sprøjte i vandindvindingsområderne omkring byen. Foto: L&.F.

Grundvandet er i dag kilde til drikkevand for 335.000 borgere og yderligere 115.000 inden udgangen af 2050 jfr. Kommuneplanen 2017. Som borgere i Aarhus kommune har vi en klar forventning om at Byrådet gør sit yderste for at sikre byen sundt og rent drikkevand. Uden adgang til rent og rigeligt drikkevand har Aarhus en svær fremtid som en velfungerende kommune. Byrådet har vedtaget at gennemføre indsatsplaner for beskyttelse af vores drikkevand. Sprøjtemidler i grundvandet har vist sig at være en meget stor og voksende trussel for at sikre rent drikkevand i Aarhus kommune.

For at beskytte drikkevandet imod flere sprøjtemidler og en større mængde af sprøjtemidler skal der laves aftaler med landmænd og parcelhusejere om at stoppe med brugen af sprøjtemidler. Hvor det ikke er muligt at lave aftaler kan byråd bruge gældende lovgivning til at give påbud om at stoppe brugen i landbruget imod en passende kompensation.

Landbruget ønsker ikke at støtte op om indsatsplanen og beskyttelsen af grundvandet.

Landbruget har annonceret at de vil anlægge retssag imod kommunen. Det betyder altså at et lille antal borgere beskæftiget i landbruget vil gå rettens vej for at få lov til fortsat at forurene drikkevandet for kommunens borgere.

Som meget bekymrede borgere i Aarhus kommune ønsker vi, at de opstillede partier og byrådsmedlemmer klart melder ud hvordan de stiller sig til den vedtagne indsatsplan for at sikre rent drikkevand nu og i fremtiden. Herunder gennemføre de nødvendige påbud imod brugen af sprøjtemidler i de følsomme områder med grundvand som er i høj risiko for yderligere at blive forurenet.

Vi ser frem til at høre jeres svar.

Visited 4 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.