Her præsenterer IATP-rapporten verdens værste udledere af metan fra husdyravl.

Nye rapport dokumenterer nødvendigheden af en delvis udfasning af husdyrproduktionen, hvis verden skal nedbringe udledningerne af metan

Udledning af metan fra 15 af verdens største kød- og mælkeproducenter svarer til mere end 80% af EUs samlede metan-aftryk. De 15 virksomheder står for 11,1% af verdens metanudledning, der stammer fra husdyravl, og blandt dem er der også danske virksomheder.

Grafik fra rapporten.

Det er de to landbrugsvirksomheder, Danish Crown og Arla, der indgår i en ny rapport om verdens største fødevarevirksomheder og deres medansvar for den globale udledning af metan.

Rapporten er udarbejdet af Institute for Agriculture and Trade Policy og udgivet i november 2022. Det er første gang førende kød- og mælkeproducenters metanudslip opgøres og anskueliggøres.

”Husdyravl er den største kilde til den menneskeskabte udledning af metan på verdensplan”

Metan er en drivhusgas, der over en 20-årig periode har en drivhuseffekt, der er 80 gange større end CO2. Metan fra landbrug afgives fra drøvtyggeres fordøjelsessystem og fra husdyrs gødning.

Husdyravl er den største kilde til den menneskeskabte udledning af metan på verdensplan (31%). Andre væsentlige kilder til metanudslip er olieudvinding (26%), affaldshåndtering (20%), kulminedrift (11%) og risproduktion (8%).

Krav til landbrugspolitikken

IATOP-rapportens konklusioner støttes af andre nylige rapporter, bl.a. UNEPs rapport Global Methane Assessment: Benefits and Costs of Mitigating Methane fra maj 2021.

De to nævnte rapporter viser, at metanudslip er en af de vigtigste drivkræfter i den globale opvarming. De anbefaler begge en resolut indgriben for at nedsætte metanudledninger fra landbruget.

IATP-rapporten anbefaler bl.a.:

1. At opstille bindende mål for reduktion af landbrugets metanudledninger.

2. At iværksætte en delvis udfasning af husdyrdriften, og at støtte en retfærdig overgang fra intensiv husdyravl til agroøkologisk drift.

3. At omlægge EUs landbrugspolitik (CAP) bort fra støtte til masseindustriel produktion af husdyr samt fjerne tilskud til masseproduktion til dyrefoder.

4. At forpligte virksomheder til i fuldt omfang at offentliggøre tal for deres udledning af drivhusgasser med adskilte data for hhv. kultveilte, metan og lattergas.

Tabel fra rapporten

Danske virksomheder opgiver ikke tal for metan-udledninger

Hverken Danish Crown eller Arla opgiver ifølge rapporten tal for deres udledninger af metan i deres årsrapporter.

Rapporten beregner, at Danish Crown og Arla udleder metan svarende til hhv.  ca. 53% og 72% af virksomhedernes samlede udledning af drivhusgasser (målt som CO2 ækvivalenter over en 20-årig periode).

Det skal nævnes, at Danmark er medlem af Global Methane Pledge, der blev vedtaget på COP26 i Glasgow sidste år.  I aftalen forpligter de 130 deltagerlandene sig til en 30% reduktion af deres udledninger af metan frem til 2030.

Grafik fra rapporten

Danmark har hidtil opnået en mindre begrænsning af metan-udledninger (1,5% i perioden 2010-20). Med den nuværende takt kan Danmark derfor ikke forventes at opfylde målsætningen om en 30% reduktion i 2030.

Udsigt til omstilling af fødevaresystemet?

Parterne til Aftalen om grøn omstilling af landbruget fra oktober 2021 er principielt enige om at indføre en CO2 afgift på land- og skov. Ligeledes er der enighed om at fastsætte bindende mål for reduktion af udledninger af drivhusgasser fra landbrugssektoren. Et vigtigt afsnit omhandler nedbringelse metan-udslip fra husdyr og gødning. Midlerne hertil er tekniske og omfatter ikke krav om ændringer i driftsform, driftstørrelse eller arten af de fremstillede fødevarer.

Klimarådet fremhæver i sin statusrapport fra 2022, at landbrugets udledninger i dag er stort set uregulerede og derfor modvirker Klimalovens reduktionsmål. Klimarådet anbefaler derfor en omstilling af det danske fødevaresystem, der omfatter en reduktion i fremstillingen af klimabelastende fødevarer og arealanvendelsen hertil. Hovedmidlet er en generel CO2 afgift på “af anseelig størrelse”, der også omfatter landbruget. Denne afgift kan eventuelt suppleres med en forbrugsafgift på klimabelastende fødevarer.

Situationen i dag er, at udledningerne af metan på verdensplan fortsat stiger. FNs miljøprogram UNEP forventer således en stigning på 30% i perioden fra 2015 frem til 2050.

Foto: Mika Baumeister/Unsplash.

Bannerfoto: Kreaturer er blandt de helt store metanproducenter. Foto: Niels Reiter

One Comment

  1. man kan jo mange ting med grafer, når man er nødt til at lægge verdens 15 største fødevarevirksomheder sammen for at få vist en udledning der er højere end udledningen fra én olievirksomhed. Det forekommer da en smule manipulerende ?

Skriv en kommentar