zinkforbrugStår det til regeringen og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) skal landbruget have lov til at sprede 20 procent mere gylle på markerne fra 2017. Det skriver dr.dk den 7. oktober 2015.

Denne forøgelse af svineproduktionen fremgår af regeringens vækstplan for landbruget, men den møder stor modstand hos rød blok på Christiansborg, da næsten halvdelen af den landbrugsjord, som der skal spredes svinegylle på ifølge en ny rapport fra DCE, Danish Centre for Environment and Energy, indeholder et problematisk niveau af zink.

EvaKjerHansen
Eva Kjer Hansen (V) blev allerede orienteret om zinkforureningen, da hun var fødevareminister i årene 2007-2010. Alligevel hævder hun, at forureningen skal undersøges yderligere, før der kan gøres noget for at beskytte landbrugsjorden.

Men selv om miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) indrømmer, at den nye rapport er bekymrende, så har hun ingen planer om at skære ned på mængden af svinegylle, der må lukkes ud på danske marker endsige sætte grænseværdier for gyllens zinkindhold.

Ministeren har dog ikke fremlagt faglige argumenter for fortsat at tilføre landbrugsjorden gylle med større zinkindhold end tilladt med spildevandsslam. I dag er mange marker så belastede med zink, at det er ulovligt at sprede spildevandsslam på dem, hvorimod det fortsat er helt lovligt at tilføre svinegylle med stort indhold af zink. Spildevandsslam er reguleret for indhold af tungmetaller, mens der intet loft er over indholdet i gylle. Den problemstilling agter Eva Kjer Hansen imidlertid ikke at tage op.

– I virkeligheden står vi med et vanskeligt dilemma, for når man bruger zink i foderet, så er det for at undgå at give grisene antibiotika, og det er rigtig godt. Nu viser det sig så, at zinken bliver genfundet i naturen. Men hvis vi bare fjerner zinken, så stiger medicinforbruget igen, og det er for mig ikke en løsning, siger hun til DR Nyheder.

Selv om flere eksperter mener noget andet, påpeger Eva Kjer Hansen, at zink i jorden ikke umiddelbart udgør en risiko for mennesker. Derfor vil hun skubbe løsningen ud i fremtiden ved at nedsætte en gruppe, der skal have tid til at undersøge grundigt, hvordan man undgår spredningen – uden at begrænse den planlagte stigning af svineproduktionen med yderligere 1 mio. dyr.

– Jeg håber, at vi kan have et løsningsforslag klar om et års tid, så vi kan undgå at jorden bliver forurenet med zink, siger hun til DR Nyheder.

Trods landbrugets store økonomiske problemer har svinebestanden i Danmark været stigende siden 2013, og det er denne udvikling, regeringen vil sætte yderligere fart på.

Svinebestanden_april2015
Kilde: Danmarks Statistik.

Comments are closed.