I jagten på nye turistattraktioner er Tønder Kommune parat til at grave sig gennem det gamle 1861-dige syd for Højer og bygge et stort fugleobservatorium. Projektet skal realiseres på havsiden af diget, der i dag fungerer som en ekstra sikkerhed i form af en 2. digelinje ved digebrud. Der forventes en markant øget trafik til området og dermed også risiko for øget trafik på selve diget og digekronen, men disse forstyrrelser skal imødegås ved forskellige tekniske anlæg i det højtprofilerede Natura 2000-område, der ligger inden for Fuglebeskyttelsesområde F60 (Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen). P.t. er projektet dog sat i bero efter beboerklager.

Drivkraften bag projektet er det såkaldte Tøndermarsk-initiativet, som er et samarbejde medlem Tønderkommune og Realdania, der har analyseret Tøndermarsk-områdets udfordringer og muligheder med henblik på et ”helhedsorienteret initiativ, der skal medvirke til at sikre, at det bliver mere attraktivt at besøge, arbejde og bo i området, så der samlet set skabes en positiv udvikling i Tøndermarsk-området.”

Gennem de seneste 10 år har kommunen oplevet en række demografiske og strukturelle forandringer, der har medført tab af arbejdspladser, omfattende fraflytning og fortsat fald i ejendomspriserne, hvilket har øget omfanget af forfald og tab af bygningskulturelle værdier. Hertil kommer, at klimaændringer og forhøjet vandstand i Vidåsystemet udfordrer Tøndermarskens byer, så man vurderes at have behov en række initiativer, der kan tiltrække både gæster og tilflyttere.

Sådan vil de bygge

I projektet opføres et ca. 52 meter langt, 4,6 meter bredt og 3 meter højt observatorium på forskråningen af det gamle 1861-dige ud mod Klæggravene (Figur 1). Adgangen vil gennem en tunnel og et nedgravet hul i diget (Figur 2). Observatoriet nedsænkes ca. ½ m i terræn. Gennem større flader med envejsglas samt mindre luger vil man kunne se ud på fuglelivet i klæggravene.

Der anlægges en vigeplads til busser samt en større p-plads ved adgangsvejen ved Siltoftvej mod øst. Herfra skal gæster bevæge sig til fods på adgangsvejen cirka 650 meter fra Siltoftvej ned til observatoriet. Langs hullet i diget og ved tunnelåbninger fastgøres palisadehegn for at sikre, at fugle ikke forstyrres af strømmen af folk, der går til og fra observatoriet.

Miljøstyrelsen har i november 2020 anmodet DCE ved Aarhus Universitet om en faglig vurdering af hvordan det påtænkte byggeri påvirke fuglene i Margrethe Kog. DCE vurderer, at det må forventes, at observatoriet giver en markant øget trafik til området og dermed også en øget trafik på selve diget og digekronen. DCE vurderer også, at færdsel på diget vil kunne forårsage en betydelig forøgelse af forstyrrelserne af ynglefuglene i området, og i visse tilfælde også af rastefuglene.

Færdsel på diget kan betyde, at den ellers opnåede effekt af at etablere et palisadehegn vil mindskes betydeligt, da fuglene i stedet vil kunne se besøgende bevæge sig rundt på digekronen. Det er derfor anbefalingen, at man ud over at skjule adgangen til observatoriet også hindrer al færdsel vest for Marskstien med undtagelse af adgang påkrævet i forbindelse med tilsyn af fx dyrehold, monitering af Natura 2000-områdets fugle og habitatarter samt pleje af området.

Konklusionen i notatet

Det projekterede fugle- og landskabsobservatorium vil få væsentlig negativ påvirkning af yngle- og trækfugle i området, med mindre at det sikres:

  • At anlægsfasen udskydes til efter 15. juli 2021.
  • At palisadehegnet bliver tilstrækkeligt højt til at dække for de gående mellem diget og observatoriet.
  • At færdsel på diget og digekronen ved observatoriet samt nord og syd for forhindres.

Læs hele notatet N2020_92

Lokal modstand og opbakning

Formidlingsprojektet med den foreslåede placering er p.t. lagt i mølpose som følge af, at en mindre gruppe lokale (ca. 30) borgere omkring Siltoftvej har protesteret imod den øgede trafik på selve Siltoftvej. Digegreven har stået i spidsen for protesterne. Efterfølgende har 200-300 borgere i Højer dog underskrevet en støtteerklæring til projektet, men det er højst usikkert om turistattraktionen bliver realiseret, selvom projektet har OK fra alle relevante myndigheder, der mener, at der er styr på digesikkerheden, kulturelle værdier, fredninger, naturværdier etc, incl. at undgå forstyrrelser.

Artiklen er opdateret den 28. oktober 2021 kl.1230.

Bannerfoto: Stor kobbersneppe som er en af karakterfuglene i Tøndermarsken. Foto: Hans Hillewaert/Wikipedia

One Comment

  1. Helle Hansen

    Man kan jo kun håbe, at dette projekt engang for alle bliver i mølposen, hvor det i mine øjne hører til. Udover meget mere trafik, kan man undre sig over, hvordan det er, politikerne mener, at det vil gavne området? Et par flere solgte kopper kaffe, eller hvad? Hvad der også undrer mig, er, hvor er DOF og DN i hele denne sammenhæng? Jeg har søgt meget på nettet efter deres holdning til projektet, men det har ikke været muligt at finde noget.

Skriv en kommentar