Landbrugets gylleforurening har været undervurderet med 2,7 %, siger Århus-professor. Foto: Finn Birkholm-Clausen

Nye beregninger fra Aarhus Universitet opjusterer udledningen af metan fra husdyrgødning med 16 procent. Det øger landbrugssektorens samlede udledninger med 2,7 procent i forhold til de hidtil gældende tal.

LANDBRUG – Gylle fra dansk kvæg og svin udleder langt mere metan, end forskerne hidtil har rapporteret til FN. Det viser nye beregninger fra Aarhus Universitet.

Det skriver redaktør Gustav Bech den 21. april 2020 på nyhedssiden jordbrug.dk.Beregninger betyder, at estimatet for den samlede udledning af metan fra kvæggylle skal opjusteres med det, der svarer til 293 kt CO2 (2017). Dvs. 16 procent højere metanudledning fra husdyrgødning.

“Det betyder, at landbrugssektorens samlede udledninger er 2,7 højere end hidtil beregnet,” oplyser Jørgen E. Olesen, professor og leder ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Professor Jørgen E. Olesen, AU

Metan er en særdeles potent drivhusgas, hvor ét ton metan svarer til 25 ton CO2. Derfor indgår metan som en vigtig del af det nationale klimaregnskab, og det skal nu justeres.

Siden 2016 har forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet arbejdet med en ny forbedret regnemodel for metan fra gylle. På trods af fortsat usikkerhed om estimaterne giver de nye beregninger et bedre billede end IPCC’s standardmetode af, hvor meget metan der udledes fra dansk gyllehåndtering.

LÆS OGSÅ: EL: Færre køer og svin vil lette landbrugets klimabelastning

Mere retvisende tal

»Opdateringen af beregningerne har ført til korrektion af metanudledningen fra kvæggylle. Vores lokale estimater giver trods fortsatte betydelige usikkerheder et mere retvisende billede af metanudledningen, herunder effekten af håndtering og behandlingsteknologier«, siger Jørgen E. Olesen.

DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet indrapporterer på Danmarks vegne estimater for udledningen af klimagasser herunder metan fra husdyrgødning til EU Kommissionen og FN’s klimakonvention (UNFCCC).

Nye forskningsprojekter med dansk og udenlandsk deltagelse forventes i løbet af de næste par år at give mere præcis viden om den bedste beregningsmetode og effekter af gødningshåndtering for at mindske udslip af drivhusgasser. Disse resultater vil løbende blive indarbejdet i Danmarks nationale emissionsopgørelser af forskere fra Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet, oplyser Jørgen E. Olesen.

Visited 16 times, 14 visit(s) today

Skriv en kommentar