TidTilForandring_Gris

Forskerforum.dk skriver 6. april 2016, at “Topembedsmænd skjulte EU-problemer”.

Påstanden dokumenteres med eksempler fra den faglige miljørapport, som blev udarbejdet om landbrugspakkens negative miljøeffekt. Imidlertid afslører en sammenligning mellem de faglige rapport og den “politiserede” rapport – som blev udgivet som den officielle – at stort set alle faglige indvendinger og betænkeligheder er blevet støvsuget ud af den endelige miljørapport, som daværende minister Eva Kjer Hansen (V) og regeringen har forsvaret som den endelige og fulde sandhed.

Læs den faglige rapport, som den lød, før jurister og cand.politter fik den rettet til. Her følger et uddrag af dokumentationen fra Forskerforum.dk.

Eksperter i miljøret vurderer, at Landbrugspakken er på på kant med flere EU-direktiver, og oppositionen forsøgte forgæves at få Regeringen til at udrede dette under lovbehandlingen i januar-februar. Men nu afslører aktindsigt, at Miljøministeriets topembedsmænd i stedet for at afklare problemet prøvede at skjule det. Det viser de successive embedsmands-udkast til Miljørapporten (miljøudredningen bag Landbrugspakken). Fra at være nævnt i de første udkast i november blev mulige  EU-problemer skrevet helt ud af teksten i sidste fase hos ministerens topembedsmænd i december. Der er dog ikke dokumenter i aktindsigten, som kan afsløre, om bortredigeringen skete efter instruks fra minister Eva Kjer Hansen.

Mens der i Naturstyrelsens første faglige udkast til Miljørapporten var direkte henvisning til lovens relation til EU-retten, så var den endelige udgave renset for den slags henvisninger, fordi minister og embedsmænd ville fortie, at landbrugslovens forøgede forurening med stor sandsynlighed er i strid med EU-direktiver.

FORSKERforum har fundet flere eksempler på bortredigering af problemer:

EKSEMPEL 1: Mens det af første udkast om planens indvirkning på miljøet udtrykkeligt står, at ”tilførsel af ekstra mængde kvælstof skal dog holdes inden for Danmarks EU-retlige forpligtelse i forhold til natur, overfladevand, grundvand og klima” (1. udkast  s.19, 27.nov.), og dette tilmed skærpes i et senere udkast med tilføjende diskussion ”Enhver direktivmæssig forringelse af miljø eller natur, der måtte finde sted …” (2.udkast s.18 , 8. dec.), så er det endelige udkast renset for henvisninger til EU-problemer. Her nøjes med embedsmændene  at skrive om det nationale: ”Med de afværgende foranstaltninger samt den kommende indførelse af en målrettet regulering vurderes de øgede gødskningsnormer ikke at ville indebære en langsigtet påvirkning af vandmiljøet” (Miljørapporten s.17, 10. dec. – 22. dec.).

Henrik_Studsgaard
Det er uklart hvilken rolle, departementschef Henrik Studsgaard har spillet i redigeringsprocessen, men Studsgaard har ganske kraftigt afvist enhver form for politisk fifleri med den faglige rapport.

EKSEMPEL 2: Mens det i første udkast om foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på miljøet er en udtrykkelig henvisning til EU-normer ”For at sikre overholdelse af de EU-retlige forpligtelser” (udkast s.22, 27. nov og 8. dec.), så er disse forpligtelser skrevet ud af den endelige udgave,  hvor der igen henvises til det nationale og hvor AUs forskere i øvrigt bruges som legitimation: ”Omfanget af ændringerne i belastningen med kvælstof er opgjort med udgangspunkt i arbejder fra Aarhus Universitet …” (Miljørapporten s. 21) (SE EKSEMPLER 1/2)

HVEM der konkret har redigeret teksten er uklart, men materialet peger på, at det sket på højeste niveau. Det fremgår af aktindsigten, at der har været uenighed mellem departementet og faglige medarbejdere i Naturstyrelsen om betoningen af de EU-retlige aspekter, for da en chef foreslog sletning af en henvisning til ”de EU-retlige rammer”, så fastholder de faglige: ”Vi mener, at forbeholdet for det retlige grundlag for en fuldstændig udfasning skal fastholdes. … vi vil foretrække at bibeholde det oprindelige forslag, som nu er foreslået rettet” (kommentar til 2. udkast). Men departementet fik sin vilje.

(forts.)

Læs hele artiklen.

Comments are closed.