GYLLEGATE: Her er den faglige miljørapport, som blev undertrykt

TidTilForandring_Gris

Forskerforum.dk skriver 6. april 2016, at “Topembedsmænd skjulte EU-problemer”.

Påstanden dokumenteres med eksempler fra den faglige miljørapport, som blev udarbejdet om landbrugspakkens negative miljøeffekt. Imidlertid afslører en sammenligning mellem de faglige rapport og den “politiserede” rapport – som blev udgivet som den officielle – at stort set alle faglige indvendinger og betænkeligheder er blevet støvsuget ud af den endelige miljørapport, som daværende minister Eva Kjer Hansen (V) og regeringen har forsvaret som den endelige og fulde sandhed.

Læs den faglige rapport, som den lød, før jurister og cand.politter fik den rettet til. Her følger et uddrag af dokumentationen fra Forskerforum.dk.

Eksperter i miljøret vurderer, at Landbrugspakken er på på kant med flere EU-direktiver, og oppositionen forsøgte forgæves at få Regeringen til at udrede dette under lovbehandlingen i januar-februar. Men nu afslører aktindsigt, at Miljøministeriets topembedsmænd i stedet for at afklare problemet prøvede at skjule det. Det viser de successive embedsmands-udkast til Miljørapporten (miljøudredningen bag Landbrugspakken). Fra at være nævnt i de første udkast i november blev mulige  EU-problemer skrevet helt ud af teksten i sidste fase hos ministerens topembedsmænd i december. Der er dog ikke dokumenter i aktindsigten, som kan afsløre, om bortredigeringen skete efter instruks fra minister Eva Kjer Hansen.

Mens der i Naturstyrelsens første faglige udkast til Miljørapporten var direkte henvisning til lovens relation til EU-retten, så var den endelige udgave renset for den slags henvisninger, fordi minister og embedsmænd ville fortie, at landbrugslovens forøgede forurening med stor sandsynlighed er i strid med EU-direktiver.

FORSKERforum har fundet flere eksempler på bortredigering af problemer:

EKSEMPEL 1: Mens det af første udkast om planens indvirkning på miljøet udtrykkeligt står, at ”tilførsel af ekstra mængde kvælstof skal dog holdes inden for Danmarks EU-retlige forpligtelse i forhold til natur, overfladevand, grundvand og klima” (1. udkast  s.19, 27.nov.), og dette tilmed skærpes i et senere udkast med tilføjende diskussion ”Enhver direktivmæssig forringelse af miljø eller natur, der måtte finde sted …” (2.udkast s.18 , 8. dec.), så er det endelige udkast renset for henvisninger til EU-problemer. Her nøjes med embedsmændene  at skrive om det nationale: ”Med de afværgende foranstaltninger samt den kommende indførelse af en målrettet regulering vurderes de øgede gødskningsnormer ikke at ville indebære en langsigtet påvirkning af vandmiljøet” (Miljørapporten s.17, 10. dec. – 22. dec.).

Henrik_Studsgaard

Det er uklart hvilken rolle, departementschef Henrik Studsgaard har spillet i redigeringsprocessen, men Studsgaard har ganske kraftigt afvist enhver form for politisk fifleri med den faglige rapport.

EKSEMPEL 2: Mens det i første udkast om foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på miljøet er en udtrykkelig henvisning til EU-normer ”For at sikre overholdelse af de EU-retlige forpligtelser” (udkast s.22, 27. nov og 8. dec.), så er disse forpligtelser skrevet ud af den endelige udgave,  hvor der igen henvises til det nationale og hvor AUs forskere i øvrigt bruges som legitimation: ”Omfanget af ændringerne i belastningen med kvælstof er opgjort med udgangspunkt i arbejder fra Aarhus Universitet …” (Miljørapporten s. 21) (SE EKSEMPLER 1/2)

HVEM der konkret har redigeret teksten er uklart, men materialet peger på, at det sket på højeste niveau. Det fremgår af aktindsigten, at der har været uenighed mellem departementet og faglige medarbejdere i Naturstyrelsen om betoningen af de EU-retlige aspekter, for da en chef foreslog sletning af en henvisning til ”de EU-retlige rammer”, så fastholder de faglige: ”Vi mener, at forbeholdet for det retlige grundlag for en fuldstændig udfasning skal fastholdes. … vi vil foretrække at bibeholde det oprindelige forslag, som nu er foreslået rettet” (kommentar til 2. udkast). Men departementet fik sin vilje.

(forts.)

Læs hele artiklen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.