Miljøminister Magnus Heunicke (S) frikender landbrugets PFAS-sprøjtegifte for at forurene, men på et falsk grundlag. Pressefoto.

Miljøminister Magnus Heunicke har afgivet et groft vildledende svar til MF Zenia Stampe (Rad.), der havde bedt ministeren om en redegørelse for landbrugets forurening med PFAS. Ved at manipulere med ordlyden i en faglig redegørelse fra Miljøstyrelsen har ministeren givet det indtryk, at landbrugets PFAS-baserede sprøjtegifte ikke giver anledning til forurening. Men det er usandt.

At lyve for Folketinget og dets medlemmer betragtes som en alvorlig forseelse, da principperne for en ministers ansvar er helt grundlæggende elementer i det danske folkestyre og beskrives både i grundloven og i ministeransvarlighedsloven.

MF Zenia Stampe, Rad.

Grov manipulation

MF Zenia Stampe havde 19. januar d.d. stillet følgende spørgsmål til Magnus Heunicke: ”Kan ministeren oplyse, om og i hvilket omfang landbruget bidrager til PFAS-forurening, herunder om der forekommer PFAS i de sprøjtemidler og det spildevandsslam, der bliver udbragt på markerne?”

Svaret kom 9. februar, og det afslørede, at landbruget kan anvende 14 sprøjtegifte, hvis aktivstoffer er baseret på PFAS, men ministeren frikendte samtlige 14 PFAS-baserede sprøjtegifte for at bidrage til forureningen af jord, grundvand, drikkevand, overfladevand og badevand samt slam.

I svaret skriver Magnus Heunicke, at han har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, som han derefter citerer for at oplyse: ”Der er dog ikke noget, der tyder på, at aktuelt godkendte plantebeskyttelsesmidler bidrager til den forurening med PFAS, som udgør en overskridelse af de gældende PFAS-grænseværdier for jord, drikkevand, grundvand, overfladevand, badevand og slam.” Herefter skifter ministeren emne for at skrive noget om spildevandsslam.

Men i virkeligheden var ministersvaret baseret på en grov redigering af Miljøstyrelsens redegørelse, selvom teksten fejlagtigt er forsynet med citationstegn. Citatet er manipuleret, og det sluttede ikke med et punktum efter ”overfladevand, badevand og slam”. Ordlyden er ændret, og i redegørelsen står der et komma efter ”slam.”, hvorefter teksten fortsætter: …slam, som kan findes her: https://mst.dk/media/227870/oversigt-over-pfas-graensevaerdier_.pdf. Det skyldes, at de PFASforbindelser, som disse grænseværdier gælder for, er nogle andre PFAS-forbindelser end aktivstofferne i plantebeskyttelsesmidlerne.”

Øverst er vist den redigerede tekst fra ministerbesvarelsen, mens den sande tekst fra Miljøstyrelsens redegørelse er vist nederst.

Denne redigering af Miljøstyrelsens redegørelse har styrelsens ansvarlige kontorchef Maria Sommer Holtze gjort opmærksom på i en mail, da redaktionen bad om en forklaring på ministerens overraskende frikendelse af de fjorten PFAS-sprøjtegifte. Det er ikke styrelsen, men ministeren der har ansvaret for redigeringen, der er i strid med den oprindelige tekst og med virkeligheden, når det postuleres, at PFAS-sprøjtegifte ikke forurener.

Kontorchef Janne Birk Nielsen har kontrasigneret ministerbesvarelsen, og er derfor den mest sandsynlige forfatter til det redigerede ministersvar, men det fjerner ikke ansvaret fra ministeren. Vi har forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra kontorchefen. Foto: Miljøstyrelsen

Eller sagt mere klart: de 14 PFAS-baserede sprøjtegifte overskrider ingen af de nævnte grænseværdier i Miljøstyrelsens oversigt af den simple grund, at disse grænseværdier gælder for nogle helt andre PFAS-forbindelser end de 14 omtalte. Der eksisterer ingen danske grænseværdier for aktivstofferne i de 14 godkendte sprøjtegifte, så derfor kan de heller ikke bidrage til nogen form for forurening ved at overskride PFAS-grænseværdier. Men det er ikke det samme, som at de kan frikendes for at forurene.

Eller sagt helt krystalklart: hvis der ingen hastighedsgrænser gælder for motorcyklister på en motorvej, så kan de køre lige så vildt, som de ønsker – uden at overtræde nogen form for lovgivning. Den findes jo ikke.

Bud #8: Du må ikke lyve

Det fremgår af Folketingets hjemmeside, at det er en alvorlig sag, hvis en minister afgiver urigtige oplysninger til Folketingets medlemmer. Det hedder bl.a.: ”Ministrene står til ansvar for, hvad de foretager sig som minister. Principperne for en ministers ansvar er helt grundlæggende elementer i det danske folkestyre og beskrives både i grundloven og i ministeransvarlighedsloven.”

Man taler videre om to slags ministeransvar: et politisk og et retligt. Det politiske ministeransvar defineres i grundlovens § 15: »Ingen minister kan forblive i sit embede, efter at Folketinget har udtalt sin mistillid til ham.« Grundloven beskriver også, at Folketinget eller regeringen kan tiltale en minister ved en rigsret, hvis Folketinget eller regeringen mener, at ministeren har gjort noget strafbart i sit ministerembede.

Det retlige ministeransvar, som kan komme på tale i denne aktuelle sag, er beskrevet i ministeransvarlighedsloven fra 1964. Loven siger bl.a., at en minister ikke må give Folketinget urigtige eller vildledende oplysninger. En minister må heller ikke under Folketingets behandling af en sag fortie oplysninger, der er af væsentlig betydning for, at Folketinget kan bedømme sagen.

Bannerbillede: Stormy Weather. Foto: Mario Caruso/Unsplash

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Steen Ole Rasmussen

  Det her ville have været aldeles ubekvemt for en minister, hvis man kunne tale om mere normale omstændigheder. Det kan man ikke mere.

  Det faktum, at landbruget fortsat tilfører jorden PFAS-forbindelser via sprøjtegifte og slam fra rensningsanlæg, er dokumenteret på forskellig vis via stedet her og referencer til både etiketter på anvendte og lovlige gifte i dansk landbrug samt tyske undersøgelser over sådanne stoffers tilførsel til og bevægelse i miljøet.

  Når ministeren svarer, at der ikke er konstateret forurening med PFAS-forbindelser fra sprøjtegifte, og han undlader at gøre opmærksom på, at det er fordi der ikke er målt på dem i den form, som de har i giften, der tilføres jorden, så er der klart tale om manipulation, misinformation og løgn.

  Zenia Stampe er medlem af et parti, der sidder i opposition til en flertalsregering. Mistillidserklæring fører ikke til noget her.

  Det faktum, at der lyves over for folketinget her, skal ses i en kontekst.

  For det første, så er selve PFAS-problematikken udråbt som det største miljøproblem af miljøministeren selv og der bliver fokuseret på det oppe fra og ned, som om man virkeligt var parat til at tage den helt store hammer i brug, for at få gjort noget her.

  For det andet, så er selve problemet så relativt omfattende, at det ikke lader sig løse nu og her under nogen omstændigheder.

  For det tredje, så falder problematikken ind i en bred vifte af miljøproblemer, der ikke kan måles på en og samme målestok, men som alligevel bygger op om en samlet problematik, der har tendens til at underminere de udviklingskriterier, som hele parnasset, dvs. samtlige partier i folketinget, samtlige erhverv og ministerier og ikke mindst samtlige medier dyrker og står bag.

  De mere end 12000 stoffer, evighedskemikalier, der er blevet spredt ud i miljøet i hele verden i mere end 60 år, er delvist gået under radaren, fordi deres giftighed virker langsomt og på måder, der kun langsomt viser sig, lader sig indikere.

  De er faktuelt over alt, og de tilføres fortsat miljøet lokalt via kendte kilder, som fx sprøjtegifte. Og den implicitte logik, der ligger bag Heunickes løgn, tager udgangspunkt i en fælles strategi: Man har ingen steder i samfundet incitament til pludseligt at indskærpe over for nogen snæver økonomisk interesse, at netop denne skal ændre adfærd af hensyn til noget der er så generelt et problem, dvs. allestedsnærværende.

  I princippet lader man som om, at man vil handle på problemet og har indledt en langmodig proces på EU-plan, der skal tage sig ud som om man er i vej med et generelt forbud mod disse stoffer. Det er blevet annonceret som det mest omfattende forbud, som endnu er set i verden. Men fakta er, at der ikke kommer noget effektivt forbud de første år. Proceduren på EU-plan er så langsom, så lortet vil få lov til at flyde uhæmmet de næste mange år uanset processen. Processen vil også komme til at fungere som de facto legitimering af fortsat forurening på lokalt nationalt plan, det vil ske under henvisning til konkurrencen på markedets betingelser.

  Dette problem er så stort og konsekvenserne af PFAS for folkesundhed og natur er så tilpas diffus, så det har lammet de traditionelle reaktionsmønstre inden for italesættelse og bearbejdning af netop den type problemer, som det er et af.

  Det rammer ind i det faktum, at den smalle rem af opmærksomhed, som medier og offentlighed står for, ikke kan indeholde eller relatere sig til problemet i noget der bare ligner adækvat relevans!

  Det kommer som en enkelt mistone i kakofonien af andre miljøproblemer, hvis alvor og omfang på samme måde rammer ind i forudsætningerne for det meningsfulde i det, som samtlige ved musikken står for, tror på, identificerer sig med!

  Skal vi tage et par punkter op:
  PFAS er et hormonforstyrende stof, et blandt mange, der sandsynligvis indgår i paletten af årsager til at mandens sædkvalitet er halveret over de sidste 50 år på globalt plan, og som med den udvikling, der tegner sig, vil blive kritisk allerede inden for de næste 10 år, således at menneskets evne til at formere sig decimeres!
  Det findes over alt, det falder med regnen, det er ekstremt koncentreret i rovdyr i de fjerneste egne, der er så meget af det i fisk i nordsøen, så de ikke kan anvendes i fiskmelsindustrien, de er i grundvandet, på vej mod det, og de tilføres fortsat af en bred pallet af industrier, der fx beskriver sig selv som del af den grønne omstilling!

  Den globale opvarmning er mere konkret. Med udsigt til et år med El Niño vil kloden allerede i år have overskredet Paris-målsætningen på 1,5 grad over det førindustrielle niveau, hvert fald for en tid. Fortællingen om det mulige i at undgå det værste via klimatiltag er totalt urealistisk, og lille Danmark vil blive tvunget ud i at skulle vælge hvilke dele af de kystnære landområder, som man vil bevare. Store dele af København kommer fx til at gå under inden for et par generationer!

  Snik snak om biodiversitet – latterlige forsøg på at overbevise sig selv og hinanden om, at symbolsk tilstedeværelse af et antal af navngivne arter indikerer, at man kan diskutere om diversiteten er for nedadgående her som der – vidner om løgneren i de naturelskendes latterlige forsøg på at dække over det faktum, at landet, hvor 80 % af de 62%, som landbruget forvalter, er død monokultur, renholdt for alt andet end den afgrøde, der bliver ædt af køer, svin og høns.

  Det latterlige BNP, som parnasset dyrker som mål for udviklingen, forsøges nu reddet ved at male det grønt. Man trækker ca. 10 sølle % fra. Det er den værdi, som man mener væksten koster på den grønne konto, og så har man hele 90 % tilbage som indikation for udviklingen, der hermed udråbes som reddet.

  Sagen er, at de her problemer ikke handler om sølle 10 % af BNP’et. Det handler om forudsætningerne for at kunne tale om rationalitet og formålsmæssighed i moderne forstand, om livets forudsætninger og dermed forudsætningerne for de latterlige delrationaliteter, som det moderne menneske lader sig styre af!

  Det handler om, at de udviklingstro gør, hvad de kan, for at lukke øjnene for den selvdestruktive udvikling, som de står for.

  Det handler om noget meget stort. Og Heunicke er på samme måde som Zenia Stampe elendighedens forlængelse. Pot og pande, udtryk for det samme.

  Der er ingen forskel på de to. De er troende.

  Stedet her har detaljen i miljøproblemerne som speciale, især i relation til landbruget.

  Men man fornemmer lidt, at den fundamentale sygdom, den patetiske tro på udviklingen, kun svært kan kaldes ved navn her heller. Man forarges i detaljen, men ser ikke rigtigt skoven for træer, eller stormen for vindstød. På den måde ender man lidt op som del af samme historie, en lille del af fortællingen, der forsvandt i den, en syg fortælling om udviklingen, der var sit eget største problem.

 2. Torben Aagesen

  Den mand skal væk fra det embede, det han tillader sig er ikke ok. Så jeg har sendt din artikel til Zenia Stampe, og bedt om hendes kommentar til om de agter at gøre mere. Håber andre gør det samme. Men nu ved du det.

 3. Ian Heilmann

  Meget tyder på, at vi i dette lille land er oppe mod et “agroindustrielt kompleks” (jsn`s slående parallel til det militærindustrielle ditto), som har tråde langt ind alle magttoppens krinkelkroge. Miljø- og fødevareministre synes alle som én at begynde at ryste på hånden, når de bliver opfordret eller tvunget til at markere synspunkter, som går dette uvæsen på tværs. Det er stærkt bekymrende – noget må ske.

 4. Tom Vestergård Jensen

  Det kræver en total opbremsning i al forbrug mht at sikre livet og vandets alt afgørende rolle heri. Vandets frie dynamik og transport af al livgivende i forbindelse med bæredygtig levevis skal på dagsordenen langt over co2 i produktionen. Vi er draget ud på et sidespor mht forståelse af bæredygtighed.

 5. Dybest set så handler det jo om, at landbruget er forgældet, og at flertallet af de danske landbrugsejendomme er stillet som sikkerhed for nogle kæmpe store banklån, så det er i realiteten bankerne og deres aktionærer, som ejer hovedparten af de danske landbrugsbedrifter.

  Derfor bruger bankerne al deres magt og store politiske indflydelse til at sikre, at landbrugsbedrifterne kan køre videre, uanset PFAS og uoprettelige skader på miljøet, for bankerne er kun interesseret i en ting, og det er, at bønderne forsat kan afdrage på deres lån.

 6. Pingback: Heunicke blev vildledt af Miljøstyrelsens folk | Gylle.dk

 7. Pingback: Tonsvis af PFAS-pesticider er brugt i landbruget gennem 70 år. Alligevel er de undtaget et forbud mod PFAS | Gylle.dk

Skriv en kommentar