dykker
Svømmer man ned under havoverfladen på de steder ved de danske kyster, hvor der er stenrev, ses skove, enge og sletter med alger og planter i alle mulige former og farver.  Foto: Peter Bondo Christensen, AU.

Gennem årene er de fleste større stenrev i Aarhus Bugt blevet fisket op og ødelagt til brug for byggerier på land. Ofte har der været tale om direkte pirateri, hvor entreprenante stenfiskere ulovligt har stjålet sten inden for beskyttelseszonerne. Utallige værdifulde levesteder for havets rige biodiversitet er på den måde gået tabt.

Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Kommune har nu sat sig for genskabe en lillebitte smule af fordums herlighed i skikkelse af et over- og undersøisk stenrev tæt på de bynære havnearealer. Denne naturgenopretning vil give nye naturoplevelser for byens borgere og turister.

Placering_af_de_to_stenrev_ved_Pier_4
Besøg stenrevet på Aarhus Ø: Man kan se den oversøiske del af stenrevet ud for bugtpromenaden mellem Jette Tikjøbs Plads og indsejlingen til Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen. Man er velkommen til at snorkle og dykke ved stenrevet.

Aarhus Kommune har ført ca. 1.100 ton sten fra tidligere stenrev tilbage til havet ved Aarhus Ø. Stenrevet vil tiltrække fisk, sæler og marsvin og give byens borgere og turister naturoplevelser tæt på byen. Stenene som ses stikke op over havoverfladen, er en lille del af et større over- og undersøisk stenrev som blev påbegyndt i sommeren 2013.

De fleste større stenrev i Aarhus Bugt er siden 1930’erne blevet fisket op og dermed ødelagt for at blive brugt til byggerier – som fx de ældre dele af Aarhus Havn. Fjernelsen af stenene fra havbunden har gennem tiderne forarmet de naturligt forekommende stenrev ved bl.a. Mejl Flak. Disse sten dukker i disse år frem i forbindelse med gravearbejde ved de nye byggerier på Aarhus Ø. Det er disse sten som nu føres tilbage til havet som nye, kystnære stenrev.

luftfoto
De “stjålne” kampesten dumpes tilbage i havet ud for havnen. Foto: Casper Tybjerg.

Denne naturgenopretning skaber forbedrede levevilkår for dyr og planter. De sten, man ser stikke op over vandet, er kun en lille del af de ca. 1.100 ton sten som i første fase er ført tilbage til naturen. Det nye rev er ca. 10 meter bredt og 5-7 meter dybt. Efterhånden som flere tidligere stenrevssten dukker op under gravearbejderne, vil disse også blive ført tilbage til havet.

SavgyltfotografMortenRasmussensmall
Savgylten er en af de mere spektakulære fisk, der kan mødes på et stenrev. Foto: Morten Rasmussen.

Stenrev rummer en fantastisk artsrigdom af både planter og dyr. De frodige rev kaldes også ”havbundens oaser”. De øverste dyr i fødekæden – sæler, marsvin og fugle – ses ofte omkring stenrevene, og med etablering af oversøiske rev skabes der mulighed for at sæler og havfugle kan raste i området nær Aarhus Ø. Også fiskeyngel stortrives i stenrevenes spisekammer der ligeledes fungerer som skjulested for en række arter. Undersøgelser har vist at der er op til ti gange flere fisk på stenrev end andre steder i havet og revene besøges af dobbelt så mange marsvin.

HummerfotografMortenRasmussensmall
Hummeren er en af de første beboere, der indfinder sig på de nye stenrev. Foto: Morten Rasmussen.

Stenrev som de danske, der er dannet under istiden, er specielle og findes ikke ret mange andre steder i verden. Revenes tangskove udgør med deres grønne, røde og brune farver et scenarium der – når vandet er klart – er helt på højde med tropernes koralrev som mange danskere rejser langt for at opleve. Marsvin, sæler og havfugle, som er øverste led i havets fødenet, ses oftere ved stenrev.
I en nyere undersøgelse af et stenrev i det sydlige Kattegat på blot 4 m2 fandt biologer 67 tang- og algearter og 19.000 dyr fordelt på 163 forskellige dyrearter. Stenrevene er fx hjemsted for farvestrålende dyr som hummere, havkarusser, berggylter, søpindsvin og læderkoraller.

Visited 5 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.