Østerild plantage huser testcentret for nogle af verdens største vindmøller. Foto: Michael Strangholt/DCE.

De omfattende anlægsarbejder i forbindelse med opstilling og test af kæmpevindmøller i Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Thy påvirker omgivelserne. Selve de store møller påvirker også omgivelserne. Det skriver Michael Strangholt for DCE den 5. februar 2019.

Både fugle, planter og flagermus får ændret deres levevilkår, og Naturstyrelsen har desuden ønsket at undersøge muligheder for, at tidligere tiders klitlandskab kan genskabes på de arealer, der er blevet afskovet i forbindelse med etableringen af testcentret.

Møllerne er gigantiske og nok nogle af de største i verden. Foto: forfatteren.

Derfor overvåger og registrerer forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi påvirkningerne i naturen for at kunne videregive viden om miljøpåvirkninger ved anlæg af vindmølleparker på land.

Formålet med renafdriften af de tidligere nåletræsbeplantede områder er – ud over etableringen af det nationale vindmølle testcenter – at forsøge at genskabe de lysåbne klitnaturtyper ved hjælp af den naturlige vegetations udvikling på de arealer, der ikke direkte er omfattet af opførelsen af vindmøller og de dertil knyttede tekniske installationer og vejanlæg. Samtidig er der et ønske om en forøgelse af diversiteten af naturligt forekommende arter, der er afhængige af et fluktuerende grundvandslag og ændret jordbunds fugtighed i forhold til, da områderne var trædækkede.

Resultaterne af 2017 undersøgelserne af prøvefelterne tyder på, at retningen af vegetationsudviklingen går mod at opfylde genopretningsprojektets målsætning. Denne konklusion er foreløbig og må afvente en mere grundlæggende analyse af den samlede mængde af vegetationsdata, når den samlede overvågningsperiode afsluttes i 2021.

Læs den seneste rapport her.

Her kan du se noget om arbejdet:

Comments are closed.