Karen Ellemann
Det var Karen Ellemann (V), der fik vedtaget lovændringen om nul-erstatning til fonde, men det er ikke klart, om lovforslaget var hendes eget.

Et enestående naturområde er nu endegyldigt lukket af for offentlig-heden. Det sker efter Natur- og Miljøklagenævnet har annulleret en fredning af Saltbæk Vig, som havde til formål at åbne det ellers hermetisk lukkede private naturparadis.

Årsagen til den nye kendelse er en ændring af naturbeskyttelsesloven, der gør det muligt for ejere at afspærre et naturområde. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening 28. maj 2013. Foreningen kræver nu loven ændret.

Efter næsten seks års tovtrækkeri om mulig åbning af det ellers lukkede naturområde, Saltbæk Vig, der ligger nord for Kalundborg, står det nu klart, at området ikke kan åbnes for offentligheden. Ikke fordi det ville være i konflikt med fugle- eller andre naturinteresser i området. Men fordi der midt i sagsforløbet blev gennemført en tilføjelse til naturbeskyttelsesloven af daværende miljøminister Karen Ellemann (V).

Den nye paragraf  betød, at fonde eller foreninger, der har til formål at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål, kan stoppe en fredning ved at rejse krav på erstatning for fredningen. Kun hvis de giver afkald på erstatning, kan fredningen gennemføres. Denne paragraf, der kaldes “lex Aage V. Jensens Naturfond”, blev indført af Venstre-ministeren, hvis embedsværk havde været voldsomt irriteret over, at der skulle betales millionerstatninger til Aage V. Jensens Naturfond, når det offentlige insisterede på at frede naturområder, som naturfonde havde købt for at beskytte naturen.

Den nye regel blev indført, mens fredningssagen for Saltbæk Vig kørte. Den ene ejer – Poul Tholstrups Fond, havde allerede et formål om naturbeskyttelse, mens den anden ejer – A/S Saltbæk Vig kort efter den nye lovs ikrafttræden ændrede sine vedtægter til også at omfatte naturbeskyttelse. Dermed vaklede fredningssagen, da de to ejere ikke ønskede at fraskrive sig erstatning for, at danskerne via stier skulle kunne nyde den enestående natur i det knap 2700 hektar eller knapt 6000 fodboldbaner store internationalt beskyttede område.

Før den nye lovbestemmelse i naturbeskyttelsesloven blev gennemført, havde fredningsnævnet gennemført den nye fredning for Saltbæk Vig for at sikre offentligheden adgang til området. Nu har Natur- og Miljøklagenævnet altså valgt at omgøre denne afgørelse under henvisning til, at der ikke er hjemmel efter den nye bestemmelse til at gennemføre fredningen.

I Danmarks Naturfredningsforening er man ærgerlige over afgørelsen. Fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch siger:

– Vi har hele tiden regnet med, at fredningsnævnets afgørelse nok ville blive omgjort, selvom vi til det sidste håbede på, at Natur- og Miljøklagenævnet kunne tolke noget ud af paragrafferne, som ville gøre det muligt at gennemføre fredningen, så borgerne kunne få adgang til at gå på nogle af stierne i Saltbæk Vig-området.

Foreningens præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen ser tillige afgørelsen som et tilbageslag for den adgang, danskerne har til naturområder og peger på det mere principielle problem i lovgivningen:

– Det er ærgerligt, at den nye bestemmelse om, at blandt andre fonde blot ved at indføre en grøn statut, kan forhindre en fredning af et naturområde og dermed afskære befolkningen fra et fælles gode. Derfor retter vi nu henvendelse til Miljøministeren for at få tilbagerullet naturbeskyttelsesloven på det her punkt, siger Bisschop-Larsen.

 

 

Comments are closed.