EvaKjerHansen
Eva Kjer Hansen (V) bruger alle kneb for at tilgodese landbrugets krav om mere gødning.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) og fødevareordførerne fra de konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti er så forhippede på at gennemtrumfe den omdiskuterede gødningslov, at man har besluttet at blæse på alle høringsberettigede. Man har færdigbehandlet lovforslaget den 4. februar 2016 og  indstillet det til vedtagelse. Det er sket 13 dage før høringsfristens udløb den 17. februar 2016.

Siden den 22. december 2015 har de 98 kommuner og 103 organisationer, institutioner og foreninger arbejdet intenst på at udarbejde høringssvar til den lovpligtige miljørapport, der skal beskrive miljøvirkningerne af den mest omfattende ændring af landbrugets forureningsforhold i nyere tid. Imidlertid er Kjer Hansen og fødevareordførerne fra den blå blok så forhippede på at få gennemført loven, at man har besluttet at give afkald på høringssvarene. Uanset hvor megen energi, der er lagt i udarbejdelsen, har man droppet dem, skrevet betænkning og indstillet lovforslaget til vedtagelse.

Gødningsafsnit
Uddrag af betænkningen af 4. februar 2016.

Ganske vist beklager fødevareudvalgets formand, Rene Christensen (DF), at man ikke får lejlighed til at inddrage de mange høringssvar, men ikke desto mindre har han og de øvrige politikere fra den blå blok godkendt forslaget til vedtagelse uden yderligere debat.

Landsforeningen Frie Bønder-Levende Land har allerede i januar 2016 klaget til Natur- og Miljøankenævnet over tilbageholdelsen af den lovpligtige miljøvurdering i de to første uger af høringsfasen. Af svaret skal her citeres kravene til den lovpligtige procedure:

“Miljørapporten af forslag til plan om ændrede gødskningsnormer blev offentliggjort den 22. decem-ber 2015 i henhold til miljøvurderingslovens § 81. Høringen løber i 8 uger og høringsfristen udløber den 16. februar 2016. Ved den endelige godkendelse eller vedtagelse af planen skal myndigheden ifølge miljøvurderingslovens § 9 tage hensyn til miljørapporten og udarbejde en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger. Myndigheden foretager herefter en offentlig bekendtgørelse om den endelige godkendelse eller vedtagelse af planen, jf. miljøvurderingslovens § 10.”

Her er blå blok-politikerne, der har majoriseret lovforslaget igennem uden at afvente høringssvarene. Det er fra venstre Rasmus Jarlov (C), Mette Bock (LA), Rene Christensen (DF) og Erling Bonnesen (V).

RasmusJarlov mette_bockReneChrisrtensen Erling Bonnesen

 

 

Comments are closed.