DigeJord_DN
Jorddigerne er ofte flere hundrede år gamle og kan rumme værdifulde levesteder for mange organismer, samtidig med at de udgør væsentlige strukturelle elementer i kulturlandskabet. Foto: DN.

Sløseri i Kulturstyrelsen får som konsekvens, at åbenlyse ulovligheder ikke påtales. Efter årelang ”syltning” af sager om overtrædelse af museumsloven føler styrelsen sig tvunget til annullere kommunale afgørelser og acceptere ulovlige forhold.

Styrelsens manglende handlekraft betyder, at de kommunale myndigheder og frivillige interesseorganisationer, der lægger et stort arbejde i at håndhæve lovbestemmelser for beskyttelse af landskabet, må se deres indsats gjort til skamme.

En aktuel sag fra Samsø Kommune illustrerer styrelsens overvældende inkompetance, hvad angår håndhævelse af museumsloven.

I det tidlige forår 2008 havde Samsø Kommune givet afslag til en lokal agroproducent, der ville fjerne et beskyttet jorddige ved Brundby By, Tranebjerg. Diget var dog allerede fjernet, og 22. februar 2008 udstedte Kulturarvsstyrelsen et påbud om retablering af det ulovlige forhold.

Derefter skete der intet før seks år senere.

I et brev til agroproducenten skriver Kulturstyrelsens specialkonsulent 26. november 2014, at ”vi nu har besluttet ikke at foretage os yderligere i sagen (…).Vi har ved denne afgørelse navnlig lagt vægt på, at vi ikke siden d. 22. februar 2008 har foretaget os yderligere i sagen i forhold til dig. Du kan herved med rette have fået den opfattelse, at det ulovlige forhold er blevet accepteret fra vores side.

Efter det oplyste er der endvidere ikke grundlag for at antage, at du har været i ond tro om forholdet.

Kulturstyrelsen har desuden lagt vægt på det ulovlige forholds grovhed i forhold til de hensyn, der ligger bag bestemmelsen i museumslovens § 29 a, stk. 1, de omkostninger, der ville være forbundet med en fysisk lovliggørelse af forholdet, sammenholdt med den tid, der er forløbet, og den berettigede forventning, du som nævnt herved kan have fået, om, at myndighederne ikke ville foretage sig mere i sagen.

Det er efter en samlet vurdering af disse omstændigheder Kulturstyrelsens opfattelse, at styrelsen ikke længere vil kunne udstede et påbud om fysisk lovliggørelse af diget i medfør af museumslovens § 29 o, stk. 4, og styrelsen foretager sig derfor ikke videre i sagen.

Kulturstyrelsen skal beklage den meget lange sagsbehandlingstid.”

Comments are closed.