Vandretur ved lavvande ude i Vadehavet. Foto: Nationalpark Vadehavet.

Formændene for nationalparkerne advarer om at fjerne naturbeskyttelsen. Uhørt angreb på den danske naturbeskyttelse, mener Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse 31. januar 2018

Regeringen vil fjerne tilsammen fjerne 2.657 hektar af de såkaldte Natura 2000-arealer i de fem nationalparker. Det oplyser miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til det politiske medie Altinget. Formændene for de fire danske nationalparker advarer i et høringssvar regeringen mod skære-planerne, da det strider imod hensigten med loven bag nationalparkerne, der har til hensigt at styrke naturen.

Ella Maria Bisschop-Larsen, Danmarks Naturfredningsforening.

Ifølge præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen vil regeringens plan devaluere hele nationalpark-konceptet i Danmark.

– I forhold til både internationale og nationale kriterier på området, så er formålet med nationalparker at bevare og udvikle kvaliteten af naturen. Det her udspil fra regeringen går i den stik modsatte retning, og det er endnu et uhørt angreb på den danske beskyttelse af vores natur, som vi i forvejen har alt, alt for lidt af, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Natura 2000-arealerne er udpeget på grund af krav fra EU, og har til formål at beskytte naturtyper og levesteder for bestemte arter. Danmark er det land blandt samtlige EU-medlemslande, der ifølge EU-Kommissionens “Natura 2000 barometer” har udpeget den laveste andel af landarealet som Natura 2000 område: 8,3 procent. Det er mindre end halvdelen af gennemsnittet for alle EU landene på 18,1 procent.

Professor, Centerleder, Dr.phil, Ph.d. Janne Jørgensen Liburd, Institut for Design og Kommunikation Center for Turisme, Innovation og Kultur, Kolding.

Vadehavet særlig hårdt ramt
Særligt går det udover nationalpark vadehavet, der står til at miste 2.235 hektar beskyttelse. Formand for Nationalpark Vadehavet Janne Liburd siger til Altinget:

– Vi er bekymrede for reduktionen af Natura 2000. Det synes ikke at leve op til hensigten i loven bag nationalparkerne.

De fire formænd lægger i høringssvaret vægt på, at ”den foreslåede reduktion af Natura 2000-arealer er til ugunst for nationalparkernes forpligtelser,” hvor der henvises til, at nationalparkerne skal:

  • Skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international betydning
  • Bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed
  • Sikre kontinuitet og muligheder for fri dynamik i naturen
  • Bevare og synliggøre de kulturhistoriske værdier og mangfoldigheden i kulturlandskabet

Nedskæringsøvelse
Planerne om at fjerne beskyttelsen i parkerne er en del af Esben Lunde Larsens revision af Natura 2000-arealerne, der lægger op til at fjerne beskyttelsen fra hele 28.000 hektar. De eksisterende arealer bliver udvidet med 5000 hektar, så det ender med en samlet nedskæring på 23.000 hektar naturbeskyttelse eller knap 6 procent, ud af de i alt 340.000 hektar Natura 2000-arealer, der er i Danmark.

Planerne har netop været i høring, og ifølge miljøstyrelsen er der ingen grund til at frygte for naturen, da det hævdes, at de arealer, der tages ud, enten er intensivt drevet landbruget eller by-arealer. Ministeren oplyser i et skriftligt svar til altinget, at:

– De Natura 2000-arealer, der ligger indenfor nationalparkerne, er behandlet på samme måde som arealer i resten af landet, og her har der også i visse tilfælde været marker eller bebyggelse, der ikke længere skal beskyttes.

Han påpeger yderligere, at ændringerne ikke kommer til påvirke grænsen for nationalparkerne.

Kampagnen mod Natura 2000-områderne har altid været et særkende hos Esben Lunde Larsen, men den deles ikke af mange andre.

Forslaget om at beskære Natura 2000-arealerne kommer direkte fra ministeren, der gennem det meste af sin politiske karriere har markeret sig som en indædt modstander af naturfredning. Som viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune og folketingskandidat for Venstre luftede Esben Lunde Larsen allerede i 2011 sin voldsomme foragt for naturbeskyttelsen.

I et debatindlæg skrev han: ”Det har taget fuldstændig overhånd. (…) De mange Natura 2000-områder er blevet en hæmsko for udvikling og vækst under dække af at være naturbeskyttende, og det er højst problematisk. Ikke mindst for de landmænd og byområder, det går ud over.”

I samme indlæg afslørede Lunde Larsen også sit had til almennyttige foreninger, der arbejder frivilligt for at bevare naturen. Han skrev: ”Så snart nogen overhovedet tænker på at røre ved disse bestemmelser, som i udgangspunktet aldrig har været tænkt som nogen hæmsko, så farer Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening op og råber »Ulven kommer«. Det er selvfølgeligt let nok for disse foreninger og deres enkeltmedlemmer at råbe op, fordi det ikke koster dem en krone selv. Men for dem, det koster noget – de danske landmænd – er det dybt problematisk. Mange af landmændene trækker næsten opgivende på skuldrene over det miljøtyranni, som har udviklet sig særligt siden Svend Aukens tid som miljøminister. Natura 2000 er blot ét element i dette.”

Den handlekraftige uvidenhed triumferer

I dag er miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen betroet magten over landets natur, og han tøver ikke med at bruge den. I december sidste år blæste han som minister atter til kamp mod Natura 2000-områderne, da han rundsendte et brev til landets kommunaldirektører, hvori han efterlyste forslag til beskæring af de beskyttede områder. Nu skulle der gøres op med tidligere tiders miljøtyranni, så hæmmede landmænd og indeklemte provinsbyer atter kunne udfolde sig frit.

Svaret blev en sviende lussing til den hadefulde minister.

Til trods for at de danske nationalparker ikke overholder de internationale kriterier, så rummer de alligevel en god del natur, som her i den vidtstrakte Thy Nationalpark.

Ingen kommuner delte hans bizarre syn på Natura 2000, ej heller hans gamle hjemkommune. Ministerens hyrdebrev udløste en eneste reaktion, og den kom fra en kommune, der gerne ville høre, om ”justeringen af Natura 2000-områderne” også omfattede udvidelser. Kommunens opgave med at beskytte de værdifulde områder kunne nemlig gøres mere smidig med nogle mindre udvidelser.

Alligevel skal der nu fjernes 23.000 hektar beskyttet natur. Spørgsmålet er, om EU-kommissionen accepterer denne indskrænkning, der udelukkende er motiveret med Lunde Larsens personlige had til naturbeskyttelse. Dansk Ornitologisk Forening har protesteret særdeles skarpt mod beskæringerne og har allerede klaget til EU.

– Afbeskyttelsen af 280 kvadratkilometer Natura 2000-områder i Danmark er stærkt kritisabel. Og forslaget, som Miljø- og Fødevareministeriet kalder ”en grænsejustering”, er markedsført direkte vildledende. I praksis vil flere vigtige danske EU-fuglebeskyttelsesområder blive forringet væsentligt, hvis forslaget føres ud i livet, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

– Det er et uhørt angreb på EU-beskyttet natur, som hverken DOF eller BirdLife International har set tilsvarende i andre EU-lande. Derfor har vi også allerede nu orienteret Europa-Kommissionen om vores indsigelser.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.