Mere kvælstof løser næppe landbrugets problemer

Høst2015_korndyngen

En større kornhøst vil utvivlsomt udløse et prisfald, da verdensmarkedet er velforsynet med korn.

Regeringen med støttepartier har den 22. december 2015 indgået en aftale med henblik på at gøre fødevare- og landbrugserhvervet bedre rustet til at øge råvaregrundlaget og eksporten. Dette gøres for at medvirke til at skabe vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Og dette sker ved at lempe kvælstofreguleringen.

FrieBonde_logoLandsforeningen Frie Bønder – Levende land finder ikke, at man i den nuværende situation vil kunne hjælpe landbruget økonomisk ved at lempe kvælstofreguleringen. Dette skyldes prisudviklingen på de centrale landbrugsvarer samt den internationale situation omkring fødevareforsyningen.

Det skriver Henrik Kuske Schou, deltidslandmand og bestyrelsesmedlem i Frie Bønder – Levende Land og Anders Hedegaard, landmand og medlem af Frie Bønder – Levende Land.

Landbrugspakken åbner op for muligheden for en million flere slagtesvin på landsplan. Men siden 1. januar har EU ydet tilskud til oplagring af svinekød og noteringen er fortsat lav – i øjeblikket på 8,70 kroner per kilo hos Danish Crown.

Svine_slagteDR

Igen og igen må skatteyderne i EU betale for oplagring af overskuddet af svinekød, der ikke kan sælges.

EU oplagrer svinekød
For mange svineproducenter ligger smertegrænsen på en notering på omkring 10,50 kroner per kilo. Da man oplagrer indenfor EU, og mange lande udenfor øger produktionen, er der selv med et marginalt mindre behov for importeret soya ikke nogen foreløbig udsigt til en prisstigning på over 20 procent.

Den 1. april 2015 ophævede EU mælkekvoterne, hvilket betød en markant øget produktion af mælk i hele EU med faldende priser som umiddelbar virkning. Prisen på mælk er fortsat lav og nogen umiddelbar udsigt til bedring er ikke tilfældet, da man som på markedet for svinekød lagrer i form af mælkepulver, der har en længere holdbarhed.

Rekordlav pris på mælkepulver
Prisen på mælkepulver er globalt set rekordlav, hvilket indikerer en global overproduktion. Mælkebønder vil derfor ikke få nogen glæde af en ekstra mængde gødning, selvom den betyder, at de kan producere flere foderenheder.

Planteavlere vil med en øget mængde gødning kunne producere en øget mængde råprotein i kornet. Dette er dog ikke ensbetydende med en højere afregningspris, da merværdien hurtigt spises op af prisen på den ekstra gødning.

Gødningsmarkedet i Europa er stort set monopoliseret, således at prisen på kunstgødning end ikke længere falder, når olieprisen falder, sådan som det ellers tidligere var kutyme. Siden 2005 er prisen på NPK-gødning steget med 40 procent.

Kornmarkedet er velforsynet
Verdensmarkedet for korn er også velforsynet. International Grains Council (IGC) skønner en produktion på 1992 mio. tons korn på verdensplan i 2015/2016, hvilket er ca. 14 procent højere end i 2012/2013, men dog lidt lavere end i 2014/2015.

Men da prisen på gødningen er den største variable post i driftsregnskabet, og der ikke er udsigt til fald i prisen på handelsgødning samt et fastlåst kornmarked, vil en øget produktion med et marginalt højere proteinindhold næppe resultere i andet end dårlige dækningsbidrag på kornproduktionen.

Samlet set tror Frie Bønder – Levende Land ikke på en bedret økonomi for landbruget ved en forøgelse af gødskningsnormerne.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.