Det er lignende dynger af kasserede betonelementer, sagen drejer sig om. Privatfoto.

Af Lars Rugaard og Jette Hvidtfeldt

Det lyder som en af de historier, der ”bider sig selv i halen”, men det er den skinbarlige virkelighed i Sorø Kommune.

Jørgen Steen Jensen, SLO

Otte års arbejde og flere mio. kr. har Sorø Kommune forgæves brugt på at forsøge at slippe af med PCB-forurenede brokker fra en nedrevet skole. Først prøvede kommunen at tvinge en af byens borgere til at begrave brokkerne på sin erhvervsejendom, Sjællands Lastvognsophug ApS. Siden har kommunen forsøgt at få borgeren til selv at bortskaffe brokkerne.

Nu prøver kommunen en gang til at bruge politi og anklagemyndighed til at få sin vilje. Det sker efter at det ikke er lykkedes tre gange tidligere.

Borgeren, Jørgen Steen Jensen, har nægtet, fordi PCB-forureningen overskrider grænserne i den miljøgodkendelse, han i sin tid fik for at kunne indbygge brokkerne under et betondække. Kommunen har undervejs benægtet, at brokkerne indeholder mere PCB end tilladt i godkendelsen. Denne påstand er dog dementeret gennem adskillige prøvetagninger.

Ny taktik

Miljøgodkendelsen udløb i 2017, og derfor er kommunen gået til angreb på en ny måde: Sjællands Lastvognsophug, SLO, skal tvinges til at bortskaffe de forurenede brokker, som virksomheden ikke mere har tilladelse til at opbevare, og sende brokkerne til destruktion for egen regning.

Sagen er blevet en kamp mellem Jørgen Steen Jensen og kommunens topmand, borgmester Gert Jørgensen, der i hele det lange forløb har spillet en hovedrolle i forsøget på at lægge ansvaret for miljøskandalen over på Jørgen Steen Jensen.

Syn- og skønsmanden og hans hjælper udtager prøver. Privatfoto.

Borgmesteren bistås af sine øverste embedsfolk og kommunens advokat, mens Jørgen Steen Jensen selv må punge ud, når han er nødt til at få juridisk bistand i sit forsvar mod kommunens krav.

Sagen har hele vejen igennem været problematisk. Kommunens byggeafdeling lod det være op til firmaet, der skulle bryde skolen ned, at sørge for og derefter selv kontrollere, at brokkerne var renset ordentligt af for PCB og andre giftige stoffer.

I miljøgodkendelsen skrev kommunens miljøafdeling, at modtageren af brokkerne, SLO, skulle kontrollere, at de overholdt den maksimale grænse for PCB-indhold. Da SLO meddelte, at der var fundet brokker med langt mere PCB end tilladt i det leverede materiale, blev det afvist med, at kommunen havde kontrolleret, at grænseværdien var overholdt, og at det skulle SLO slet ikke beskæftige sig med – uagtet at det var et krav i miljøgodkendelsen.

Borgmester Gert Jørgensen. Pressefoto.

Kommunens advokat påstod senere, at SLO skulle have afvist brokkerne ved leveringen, hvis SLO mente, at der var for meget PCB i dem. Det anså SLO for at være en absurd påstand, idet det ville kræve, at der stod en miljøsagkyndig og udtog prøver af brokkerne i takt med, at de blev tippet ud af en stor lastvogn. Der er ca. 40 tons på hver lastvogn, og dem kom der op til 10 af om dagen.

SLO’s forslag

Da SLO’s kontrolmålinger i 2015 viste alt for høje PCB-forekomster i brokkerne, foreslog Jørgen Steen Jensen bl.a., at kommunen – i overensstemmelse med den daværende miljølovgivning – gav sig selv dispensation for grænsen for PCB-indhold. I så fald kunne han hurtigst muligt få indkapslet PCB-brokkerne i et befæstet parkeringsareal, hvorefter det ikke kunne komme til at forurene nogen steder.

Det afviste kommunen. Brokkerne var rene nok, skrev borgmesteren, og ignorerede, at undersøgelser, som kommunen selv havde bedt SLO om at få foretaget, også viste, at der var mere PCB til stede end tilladt. Det er kun gennem efterfølgende aktindsigt, at det er kommet frem, at kommunens miljømedarbejdere erkendte, at PCB-indholdet i brokkerne var for højt.

Kommunen afviste at hente brokkerne igen, dvs., den ville da gerne fjerne dem for SLO’s regning.

Kommunen har forhyret en tidligere kommunaldirektør, som nu arbejder som advokat, til bl.a. at hjælpe sig med at køre sagen mod SLO. Det er sket i samarbejde med den nu svindeldømte og afskedigede daværende kommunaldirektør i Sorø samt chefen for kommunens bygge- og miljøafdeling. Referater og e-mails viser, at borgmesteren var tæt inde over og til tider reelt var sagsbehandler. Kun kommunalbestyrelsen blev holdt helt udenfor.

Kasserede brokker af tagelementer. Privatfoto.

Til sidst blev kommunen efter fire år tvunget af voldgiftsnævnet til at acceptere, at det gennem en syns- og skønsforretning skulle undersøges, om brokkerne var mere forurenede end tilladt, sådan som lastvognsophuggeren påstod. Der blev udpeget en skønsmand. Først langt senere kom det frem, at det firma, skønsmanden var ansat i, netop var ved at få en stor opgave til en værdi af 15 mio. kr for Sorø Kommune.

Tallene i den første version, der kom fra skønsmanden, kunne se ud som om, at der ikke var tale om nogen særlig forurening. Men ups, det skyldtes en alvorlig fejl. I otte tilfælde, heriblandt nogle af de største overskridelser, havde skønsmanden undladt at foretage den korrekte udregning, således at resultaterne fremstod fem gange lavere, end de reelt var.

SLO blev i vinteren 2021/22 pålagt af retten i Næstved at overdække PCB-brokkerne forsvarligt. Privatfoto.

Af de 42 målinger, der blev foretaget, var der mere PCB end tilladt i 10 af dem. Det vil sige, at næsten en fjerdedel af prøverne viste overskridelser af den tilladte grænseværdi på 10 mg PCB pr. kg. Det gælder bl.a. prøver, der viste helt op til 21.000 og 31.000 mg PCB pr. kg.

”Den høje side”

Fejlene blev rettet, efter at Gylle.dk gjorde opmærksom på dem. Derimod blev der aldrig foretaget konsekvensrettelser i konklusionerne, heller ikke i hovedkonklusionen – at ”overskridelserne er inden for det normale, dog værende til den høje side” – uagtet, at ”den høje side” var fem gange højere end angivet i den første rapport.

Syn- og skønsmanden, der er ingeniør og ikke jurist, kom med svar på en række juridiske spørgsmål, selv om det overhovedet ikke er en syn- og skønsmands opgave og kompetence at komme med juridiske vurderinger og afgørelser. Opdragsgiver (Sorø Kommune) fik ikke desto mindre svar i rapporten på en række juridiske spørgsmål stillet af kommunens advokat, herunder skønsmandens vurdering af kommunens sagsbehandling, lige fra før skolen blev revet ned og til leveringen af affaldet hos SLO. Svarene var ikke overraskende positive over for kommunens sagsbehandling, og svarene kom ikke på baggrund af syn- og skønsmandens målinger af PCB-indholdet.

Til sidst konstaterede skønsmanden, at det ”vil i praksis ikke være muligt at levere materialer der er helt fri for fuge og malingsrester”. At det strider mod de krav, som samme kommune har stillet over for SLO, forbigik han i tavshed.

“Tre gange har sagen været behandlet i retten, som hver gang har givet SLO ret i, at brokkerne ikke skal fjernes på SLO’s regning. Men kommunen bliver ved…”

Et spørgsmål fra Gylle.dk til skønsmanden, om han havde juridisk kompetence til at afsige en sådan ”dom”, der reelt var en miljøretlig vurdering, besvarede skønsmanden aldrig. Han besvarede heller ikke et spørgsmål fra Gylle.dk, om hans firmas kontrakt med Sorø Kommune kunne indebære inhabilitet for ham som syn- og skønsmand.

Sagen har været overordentlig kostbar for SLO. Til gengæld har sagen været indbringende for kommunens eksterne juridiske rådgiver, som har fået flere millioner i salærer på sagen. Ifølge kommunens egne opgivelser har det kostet over 2,3 mio. kr. at forsøge at få ansvaret for problemet lagt over på SLO.

Sporløst

Senest har borgmesteren i B.T. påstået, at hans behandling af sagen har fuld opbakning fra kommunalbestyrelsen. Der er dog ingen spor af en behandling af sagen i kommunalbestyrelsens akter.

Der findes et enkelt dokument, hvori den daværende kommunaldirektør og kommunens advokat refererer syn- og skønsmandens ”juridiske” vurderinger.  Kommunaldirektøren pålagde samtidig medlemmerne af kommunalbestyrelsen ikke at beskæftige sig med sagen, fordi der var tale om en politisag. Kommunen havde nemlig meldt SLO til politiet for ikke at bortskaffe affaldet. Der var ganske vist intet juridisk belæg for, at kommunalbestyrelsen ikke skulle beskæftige sig med sagen af den grund, men sådan blev det.

Journalist Lars Rugaard.
Journalist Jette Hvidtfeldt.

Der findes således ingen dokumentation for, at de menige politikere har tilkendegivet støtte til borgmesterens og hans topembedsmænds håndtering af sagen. Det kan have den simple årsag, at kommunalbestyrelsens medlemmer ikke er blevet informeret om hele sagen, men kun den øverste ledelses fremstilling.

Nu er sagen nærmest tilbage ved udgangspunktet: Der ligger over 5.000 tons PCB-forurenede brokker fra kommunen hos SLO. SLO har afvist at indbygge brokkerne, fordi de er mere forurenede, end miljøgodkendelsen tillod. Kommunen fastholdt helt frem til juni 2018, at brokkerne skulle indbygges til trods for, at miljøgodkendelsen var udløbet i oktober 2017. Siden har kommunen fastholdt, at SLO skal fjerne brokkerne. SLO nægter og forlanger, at kommunen selv henter sit affald.

Tre gange har sagen været behandlet i retten, som hver gang har givet SLO ret i, at brokkerne ikke skal fjernes på SLO’s regning. Men kommunen bliver ved…

Mandag 29. august modtog SLO et påbud fra Sorø Kommune – et påbud om at firmaet for egen regning skal bortskaffe PCB-brokkerne senest den 31. januar næste år – ellers vil SLO blive meldt til politiet.

Netop hvad retten i Næstved bestemte, at SLO ikke har pligt til….

KRONOLOGI

28/10-2014

Sorø Kommune giver SLO miljøgodkendelse til genanvendelse af affald med let PCB-indhold.

16/12-2014

Sorø Kommune og SLO underskriver entreprisekontrakt.

April-juni 2015

SLOs kontrolmålinger viser for højt indhold af PCB i affaldet.

3/7-2015

Borgmester Gert Jørgensen drøfter løsningsmodeller med SLO.

26/8-2015

Sorø kommune afviser alle løsningsforslag og afviser SLOs kontrolmålinger.

30/6-2016

Borgmester Gert Jørgensen afviser at mødes med SLO igen om sagen.

28/10-2017

SLOs miljøgodkendelse udløber, og kommunen afviser at udstede en ny. Herefter har SLO ikke tilladelse til at indbygge affaldet.

1/10-2018

Retten i Næstved afviser ved dom Sorø Kommunes krav om at kunne fjerne affaldet og destruere det for SLOs regning.

20/1-2018

Østre Landsret stadfæster byrettens dom.

10/1-2022

Retten i Næstved afviser krav fra anklagemyndigheden/Sorø Kommune om at pålægge SLO at fjerne affaldet for egen regning. SLO pålægges at sikre ansvarlig overdækning af affaldet.

5/5-2022

Sorø Kommune varsler påbud til SLO om at fjerne affaldet for egen regning.

29/8-2022

Sorø Kommune udsteder påbud til SLO om at fjerne affaldet for egen regning.

Bannerbillede: PCB-brokkerne samlet i en 100 meter lang overdækket bunke i januar 2022. Privatfoto.

Visited 5 times, 1 visit(s) today

One Comment

  1. Torben Aagesen

    Den sag er træls, og rummer mange uskønne detaljer.
    At kommunen fortsat arbejder sammen med en svindeldømt, er utroligt – hvordan kan sådan en borgmester fortsætte i kommunen.
    Håber jeg læste forkert, men betvivler det – under alle omstændigheder håber jeg Gylle.dk fortsætter at dække sagen.

Skriv en kommentar