Den vestlige del af Avernakø sydede tidligere af et frodigt fugleliv med ynglende ande- og vadefugle og flere store kolonier af måger og terner, men i 2020 kunne der ikke konstateres et eneste ynglepar af disse strandengsfugle på trods af, at øens fugleliv officielt er beskyttet af Natura 2000-planen for Avernakø. Foto: Per Fløng

”Det er et svigt fra Miljøstyrelsen, der netop skal sikre beskyttede arter i et Nature 2000 område”

Redaktionen har modtaget dette åbne brev til Miljøstyrelsen fra biolog Per Fløng. Vi arbejder på at indhente en kommentar fra de ansvarlige myndigheder.

Til rette vedkommende i Miljøstyrelsen,

Jeg har de sidste 10 år, med voksende bekymring fulgt udviklingen i bestanden af ynglefugle på den vestlige del af Avernakø. 2020 var et meget stille og trist år. Jeg kunne ikke registre ynglefugle på den vestlige del af Avernakø, på trods af disse burde være beskyttet af Natura 2000 planerne for Avernakø.

Årsagen til kollapset i ynglefugle på Avernakø skyldes, at Avernakø i løbet af de foregående 10-15 år har fået opbygget en stor bestand af ræve. Der er skudt omkring 55 ræve på Avernakø indenfor de sidste 5-6 år. Dette for at regulere bestanden af ræve. Regulering foretages af lokale, men reguleringen har ingen effekt.

I 2020 må jeg derfor desværre konstatere, at rævebestanden på Avernakø umuliggør, at beskyttede fugle kan yngle her. Det SKAL man gøre noget ved! Jeg mener, Miljøstyrelsen er forpligtet til straks at agere.

Per Fløng har en stor interesse i natur og miljøbeskyttelse, og han har sommerhus på den vestlige del af Avernakø, hvor han er kommet siden 1975. Per Fløng er uddannet biolog fra AAU og arbejdede fra 1999 til 2010 som vært på TV 2 Vejret. Privatfoto.

Når jeg gennemgår NATURA-2000 planen for den vestlige del af Avernakø, kan jeg læse mig til, det er et svigt fra Miljøstyrelsen, der netop skal sikre beskyttede arter i et Nature 2000 område. Her er nogle citater (i kursiv) fra planen:

Når et område er udpeget, som Natura 2000-område indebærer det:

at der i området skal sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de forskellige naturtyper og arter, som området er udpeget for.

Gunstig bevaringsstatus betyder, at arterne og naturtyperne er beskyttet i tilstrækkeligt omfang til, at naturtyper og levesteder ikke går tilbage, og at arterne på lang sigt kan opretholde levedygtige bestande, og naturtyperne kan bevare sine særlige karakteristika.

at området skal beskyttes mod nye aktiviteter, der kan skade naturen i områderne. Myndighederne er derfor underlagt særlige krav og betingelser, når de skal træffe afgørelse eller vedtage planer, der kan påvirke Natura 2000-områder.

at der skal gøres en aktiv indsats for at sikre eller genoprette naturen i området. Grundlaget for indsatsen er de såkaldte Natura 2000-planer.

Den sidste hættemåge har forladt Avernakø på grund af ræveterror. Foto: Mads Fjeldsø

Jeg læser også at Natura 2000-planen er bindende, og derfor forventer jeg både svar på denne henvendelse, og at Miljøstyrelsen fremlægger en plan for at sikre beskyttede fugle mulighed for igen at yngle på den vestlige del af Avernakø.

Natura 2000-planen er bindende, således at alle myndigheder i deres arealdrift, naturforvaltning eller ved udøvelse af deres beføjelser i henhold til lovgivningen i øvrigt skal lægge Natura 2000- planen til grund. Strandengene er et betydeligt ynglested for en lang række ande- og vadefugle.

Dette er desværre ikke mere korrekt, hvad angår de sidste 10 år, hvor jeg nøje har fulgt ynglesucces for ande- og vadefugle på den vestlige del af Avernakø. Jeg har ikke kunne registrere ynglesucces for: havterne – koloni findes ikke mere, rødben, strandskade, vibe, klyde, knopsvane, gravand, gråand, taffeland, skeand…

Hættemågekoloni ved Holmesø findes ikke mere, ligesom hverken sølvmåger eller stormmåger lykkedes med at yngle på strandengene. På naboøen Lyø, der minder meget om Avernakø (men er fri for ræve), kan man opleve, hvordan de rige fugleliv burde udspille sig også på Avernakø.

Jeg ser frem til at høre fra rette vedkommende i Miljøstyrelsen, og til at Miljøstyrelsen lever op til sine forpligtelser, hvad angår NATURA 2000-plan 2016-21 for den vestlige del af Avernakø.

Med venlig hilsen

Per Fløng

Kopi af denne henvendelse er sendt til Dansk Ornitologisk Forening og til Danmarks Naturfredningsforening

Visited 5 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar