Borgerprotesterne fra hele EU ser ud til at blive hørt – næste skridt er hurtig handling, hvis bier og biodiversiteten skal reddes….

Kommissionen reagerer nu på det europæiske borgerinitiativ “Red bier og landmænd! Mod et bivenligt landbrug for et sundt miljø”. Det fremgår af en pressemeddelelse 5. april 2023 fra EU-kommissionen i Bruxelles

Kommissionen glæder sig over initiativet og anerkender, hvor vigtigt det er, navnlig fordi de indbyrdes forbundne kriser, vi oplever i form af klimaændringer, forurening og tab af biodiversitet, udgør stadigt større udfordringer for Europas landbrug og fødevaresikkerhed. I EU er en ud af tre arter af bier, sommerfugle og svirrefluer i tilbagegang, mens 80 % af afgrøderne og de vilde blomstrende plantearter er afhængige af at blive bestøvet af dyr. I halvdelen af landbrugsområderne i EU er der allerede nu risiko for mangel på bestøvere. Truslen mod bestøvernes eksistens er en trussel mod fødevaresikkerheden og livet på jorden.

Frans Timmermans. Foto: Wikipedia

Citat: “Videnskaben er ubestridelig: klima- og biodiversitetskrisen udgør en direkte trussel mod fødevaresikkerheden. Landbrugerne er de første til at opleve konsekvenserne af massiv tørke eller mangel på bestøvere. En reduktion af brugen af kemiske pesticider er afgørende for at hjælpe naturen med at komme sig og give bier, sommerfugle og andre bestøvere mulighed for at fortsætte deres uundværlige arbejde ude i Europas marker og frugtplantager. Der findes bedre alternativer, og Kommissionen vil støtte landbrugerne i at indføre mere bæredygtige metoder. Vi vil også arbejde på at øge tilgængeligheden af alternativer til kemiske pesticider så hurtigt som muligt.” Frans Timmermans, ledende næstformand med ansvar for den europæiske grønne pagt – 05/04/2023

Borgerinitiativets succes er et klart tegn på den store offentlige opbakning til, at der træffes foranstaltninger til gavn for bestøvere, biodiversitet og et bæredygtigt landbrug. Kommissionen opfordrer derfor Europa-Parlamentet og Rådet til hurtigt at nå frem til ambitiøse aftaler om de lovgivningsmæssige forslag, der allerede er fremlagt, og som skal bidrage til at beskytte og genoprette den europæiske bestøverbestand og omsætte borgernes ambition til lov.

En omfattende indsats for fødevaresystemernes bæredygtighed

Kommissionens tiltag inden for rammerne af den europæiske grønne pagt til sikring af fødevaresystemernes bæredygtighed omfatter navnlig: EU’s fra jord til bord-strategi og biodiversitetsstrategi, naturgenopretningsloven, forordningen om bæredygtig anvendelse af pesticider, EU’s reviderede bestøverinitiativ, den nye pagt for bestøvere og den nye fælles landbrugspolitik for 2023-2027. Samlet set er Kommissionens forslag og initiativer en omfattende reaktion på de opfordringer, der fremsættes i initiativet.

”Det europæiske borgerinitiativ “Red bier og landmænd!” opfordrer Kommissionen til at:

 • udfase syntetiske pesticider inden 2035
 • genoprette biodiversiteten i landbruget
 • støtte landbrugerne i omstillingen til et bæredygtigt landbrug.”

I forslaget til en forordning om bæredygtig anvendelse af pesticider udstikkes en ambitiøs vej til at mindske risikoen ved og anvendelsen af kemiske pesticider i EU, herunder i landbruget. Kommissionen har foreslået en halvering af risikoen ved og anvendelsen af kemiske pesticider i EU’s landbrug inden 2030. Medlemsstaterne skal inden for fastlagte parametre, som skal sikre, at denne samlede reduktion nås på EU-plan, fastsætte nationale reduktionsmål. Nye foranstaltninger skal yderligere sikre, at alle landbrugere og andre professionelle pesticidbrugere anvender integreret bekæmpelse af skadegørere, hvor man først skal overveje alternative metoder til bekæmpelse af skadegørere, før man kan ty til kemiske pesticider som en sidste udvej. I den globale Kunming-Montreal-ramme for biodiversitet, der blev vedtaget i december 2022 i Montreal, forpligtede EU og dets medlemsstater sig ligeledes til at halvere den samlede risiko ved pesticider inden 2030.

Citat: “Initiativet “Red bier og landmænd!” blev forelagt i rette tid til at bidrage til debatten om de to forslag, som Kommissionen har fremsat. Dette viser, at europæiske borgerinitiativer kan påvirke EU’s dagsorden. Jeg glæder mig over det bidrag, som dette initiativ yder til EU’s politiske beslutningsproces.” –  Věra Jourová, næstformand i Eu-kommissionen med ansvar for værdier og gennemsigtighed – 05/04/2023

Forslaget til en naturgenopretningslov vil også bidrage til at vende nedgangen i bestøverbestandene inden 2030 og bringe naturen tilbage til landbrugsområderne, bl.a. ved hjælp af specifikke mål for genopretning af landbrugets økosystemer. Forslaget til en naturgenopretningslov kombinerer en overordnet målsætning om en langsigtet genopretning af naturen i EU’s land- og havområder med bindende genopretningsmål for specifikke levesteder og arter. Disse foranstaltninger bør dække mindst 20 % af EU’s land- og havområder senest i 2030, og i sidste ende skal de dække alle økosystemer, der har behov for genopretning, inden 2050.

Virginijus Sinkevičius. Foto: Wikipedia

Tilsammen vil disse forslag kunne spille en afgørende rolle for bevarelsen af bestøvere i EU.

Citat: “Et Europa uden bestøvere er et Europa uden mad. Vores egen trivsel og fremtid afhænger af, at bestøverbestanden genoprettes. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, og navnlig arbejde tæt sammen med vores landbrugere for at nå dette mål. Med støttetilkendegivelser fra over en million mennesker har borgerinitiativet gjort det klart, at vi er på rette spor, og at vi er nødt til at fastholde det høje ambitionsniveau. Til gavn for dem og for alle europæere vil vi arbejde for at sikre en sund natur og en bestøverbestand, der kan forsyne os med nærende fødevarer.” Virginijus Sinkevičius, kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri 05/04/2023

De næste skridt

I stedet for at fremsætte forslag til nye retsakter er det vigtigere at sikre, at de forslag, der i øjeblikket er til behandling i Europa-Parlamentet og Rådet, vedtages og gennemføres rettidigt. Begge forslag er sammen med en effektiv gennemførelse af den fælles landbrugspolitik yderst relevante i forbindelse med dette borgerinitiativ. Over en million støttetilkendegivelser til dette borgerinitiativ er et klart signal om og en opfordring til, at det høje ambitionsniveau i Kommissionens forslag bør fastholdes.

Citat: “Beskyttelse af vores bier og andre bestøvere vil få stor betydning for den jordklode, vi giver videre til vores børn, og vores eksistens her på jorden. Klimaændringer og tab af biodiversitet er nogle af de største trusler, vi står over for i de kommende årtier, bl.a. for fødevaresikkerheden. Dette borgerinitiativ beviser, at vi er på rette spor, når vi sætter barren højt af hensyn til jordklodens og borgernes sundhed.”  –  Stella Kyriakides, kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed – 05/04/2023. Foto: © European Union 2019 – EP

Baggrund

Det europæiske borgerinitiativ “Red bier og landmænd!” er et udtryk for borgernes bekymring om den miljømæssige og socioøkonomiske bæredygtighed af europæisk landbrug, og det opfordrer Kommissionen til at:

 • udfase syntetiske pesticider inden 2035
 • genoprette biodiversiteten i landbruget
 • støtte landbrugerne i omstillingen til et bæredygtigt landbrug.

Det europæiske borgerinitiativ som begreb blev lanceret i april 2012 for at give borgerne mulighed for at sætte dagsordenen på en lang række politikområder. Et europæisk borgerinitiativ giver med støtte fra mindst en million borgere fra mindst syv EU-medlemsstater mulighed for at opfordre Kommissionen til at foreslå retlige skridt på områder, hvor den har beføjelse til det. Det europæiske borgerinitiativ er et af de vigtigste innovative redskaber til fremme af deltagerorienteret demokrati på EU-plan.

Kommissionen har hidtil modtaget 125 opfordringer til at iværksætte et europæisk borgerinitiativ. Indtil videre har Kommissionen fået forelagt ni initiativer, efter at de har nået tærsklen på en million underskrifter.

Janusz Wojciechowski, kommissær  for landbrug. Foto: Wikipedia

Borgerinitiativet “Red bier og landmænd! Mod et bivenligt landbrug for et sundt miljø” er det syvende borgerinitiativ, som Kommissionen reagerer på. Dette borgerinitiativ er i overensstemmelse med de opfordringer, der blev fremsat på konferencen om Europas fremtid, hvor borgerne insisterede på behovet for en sikker, bæredygtig, retfærdig, klimaansvarlig og økonomisk overkommelig fødevareproduktion, der beskytter biodiversiteten og økosystemerne, samtidig med at fødevaresikkerheden opretholdes.

Citat: “Dette initiativ understreger, at vi nu mere end nogensinde er nødt til at støtte vores landbrugere i at sikre fødevareproduktionen og beskytte naturen. Derfor hjælper den fælles landbrugspolitik landbrugerne med at styrke beskyttelsen af bestøvere, f.eks. ved at støtte bevaring af levesteder, økologisk landbrug, agroøkologi og bæredygtige biavlsprogrammer. Jo mere vi samarbejder med landbrugerne om at beskytte vores bestøvere, jo større fremskridt vil vi gøre hen imod bæredygtig fødevaresikkerhed.”  – Janusz Wojciechowski, kommissær med ansvar for landbrug – 05/04/2023

Yderligere oplysninger

Meddelelse

Det europæiske borgerinitiativ “Red bier og landmænd!”

Fra jord til bord-strategien 

EU’s biodiversitetsstrategi

Forslag til en forordning om bæredygtig anvendelse af pesticider

Forslag til en naturgenopretningslov

EU’s bestøverinitiativ

Arbejdsdokument om drivkræfterne bag fødevaresikkerhed

Det europæiske borgerinitiativ — generelle oplysninger om værktøjet

Bannerbillede: Over hele Europa har biavlere oplevet omfattende dødsfald blandt deres husdyr på grund af de kemiske sprøjtegifte.

Kommentarer

 1. Nora Tams

  Det er da den bedste sammenhængende nyhed jeg har hørt i utrolig lang tid. EU reagerer på et borgerinitiativ og Stella Kyriakides, kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed udtaler: Dette borgerinitiativ beviser, at vi er på rette spor, når vi sætter barren højt af hensyn til jordklodens og borgernes sundhed, derfor skal vi:
  1.udfase syntetiske pesticider inden 2035
  2. genoprette biodiversiteten i landbruget
  3. støtte landbrugerne i omstillingen til et bæredygtigt landbrug.

 2. john jørgensen

  Det må da være goe nyheder? Desværre siger man intet om hvordan forbruget af kemikallier kan reduceres… Erfaringer fra DK og resten af verden viser vejen; Når mikrolivet i jorden (bl.a. bakterier og svampe) det genopbygges, så rasler behovet for disse stoffer hurtigt ned. Det samme gælder andre dyre/skadelige input, diesel, vand, kunstgødning. Se feks amazingcarbon.com og http://www.conservationagriculture.dk

Skriv en kommentar