3512070-redningsplan-for-drikkevand-truet-af-sprjtegift--Der findes stadig en betydelig udbredelse af sprøjtegifte i grundvandet. I 2011 blev der i grundvandsovervågningen fundet pesticider i 39% af indtagene, mens kvalitetskravet for drikkevand var direkte overskredet i hver 10. boring (11% af indtagene). Det viser den seneste GEUS-rapport over kvaliteten af vores drikkevand.

Særligt de øvre grundvandsmagasiner er påvirket af landbrugets sprøjtegifte og nedbrydningsprodukter fra disse, mens indholdet i det mere dybtliggende og ældre grundvand er væsentligt mindre.

Der er i 2011 gennemført analyser af ti nye stoffer i grundvandet. Ud af disse blev der fundet otte stoffer, heraf to med fund over grænseværdien. De tre hyppigst fund er nedbrydningsprodukter fra triaziner, der i dag er forbudte. Ud af de ti stoffer var dog de tre godkendte pesticider, hvoraf to blev fundet i en enkelt vandprøve under grænseværdien. Det betyder, at selv godkendte gifte siver ned i drikkevandet.

Sprøjtegiftene kan inddeles i tre grupper: godkendte, regulerede og forbudte. I 2011 blev der fundet godkendte stoffer i 1% af indtagene, mens stoffer pålagt særlige restriktioner blev fundet i 6% og forbudte stoffer i 34%.

Pesticidanalyserne for de sidste fire år viser, at ca. en tredjedel af fundene skyldes godkendte og regulerede stoffer, mens ca. to tredjedele stammer fra forbudte stoffer. I samme periode er der fundet godkendte stoffer i 7% af de undersøgte indtag, mens der er fundet regulerede pesticider eller nedbrydnings produkter fra disse i 8% af indtagene. I 34% af indtagene blev der fundet forbudte pesticider eller nedbrydningsprodukter.

Hyppigheden af fund af godkendte stoffer faldt i 2011, fordi der ikke blev fundet så mange boringer med glyphosat og AMPA, der er to af fem godkendte stoffer, der indgår i analyseprogrammet. Hyppigheden af glyphosat (aktivstoffet i ”Round Up”) og nedbrydningsproduktet AMPA ligger i 2011 på 0,8% og 0,6%, hvilket er samme niveau som tidligere i grundvandsovervågningen.

Hos vandværkerne er mange års faldende indhold af sprøjtegifte i råvandet ophørt, og andelen af påvirket vand har stabiliseret sig lidt over 20%. Det vil sige, at der ved analyse påvises sprøjtegifte i hver femte drikkevandsboring.

I 2011 blev der fundet pesticider i 23% af de undersøgte aktive indvindingsboringer, mens kvalitetskravet for enkeltstoffer var overskredet i 4% af boringerne. Resultatet kan sammenlignes med fundene i årene omkring 2004, hvor fundene nåede op på 26% med 4,5% over grænseværdien.

En række uorganiske sporstoffer optræder også i dansk grundvand i koncentrationer over kvalitetskravene til drikkevand. En del af indholdet af disse stoffer er naturligt forekommende, mens det i andre tilfælde skyldes påvirkninger fra samfundsmæssige aktiviteter. I indvindingsboringer er der fundet overskridelser for arsen i 205 boringer og for nikkel i 38 boringer, mens der kun er få overskridelser for beryllium, bor, barium, aluminium og kobolt. Nikkel (og kobber) anvendes bl.a. som fodertilsætning i svineindustrien og udbringes over store arealer med gyllespredningen.

Såvel GEUS-overvågningen som vandværkernes egen boringskontrol rummer mange fund af organiske mikroforureninger, hvilket er udtryk for, at der i et moderne industrialiseret samfund med en bred anvendelse af miljøfremmede stoffer ofte forekommer spild af mindre mængder, som påvirker grundvandet i uheldig retning, uden at det efterfølgende er muligt umiddelbart at fastslå beliggenheden af kilden. Samlet set er data især præget af lave koncentrationer, få genfund eller genfund over en kortere årrække.

Omvendt viser langvarige overskridelser af kvalitetskravene i nogle boringer, at når en massiv forurening, f.eks. med coli-bakterier fra afføring, først er etableret, varer det meget længe, inden den er forsvundet igen, og at de forurenende stoffer kan trænge dybt ned grundvandet.

Trikloretylen og tetrakloretylen og deres nedbrydningsprodukter, der ofte strammer fra renserigrunde, har også i 2011 vist sig fortsat at udgøre et meget alvorligt problem for vandværkerne i en lang række kommuner.

Læs hele rapporten her:  www.geus.dk/publications/grundvandsovervaagning/g-o-2011.pdf

 

 

Comments are closed.