Stop jagten på truede dykænder i fuglebeskyttelsesområderne

På EU niveau er ederfuglen truet. Men hannerne må alligevel jages i mange af de udlagte fuglebeskyttelsesområder. Foto af Palle Sørensen.

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver:

Biolog Søren Wium-Andersen.

Regeringen har erklæret, at den vil støtte FNs 17 Verdensmål. I følge det 15tende mål skal tabet af biodiversitet standses allerede i 2020 på de globalt truede arter, der er opført på en særlig rødliste. På denne liste står der tre danske arter af ænder, nemlig havlit, fløjlsand og taffeland, der alle over­vintrer i de danske farvande. Taffelanden er tillige en fåtallig ynglefugl her i landet.

Hvad har miljø-og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen gjort for at beskytte de tre arter? Jagten på taffelanden er uændret, mens hannerne af fløjlsand og havlit fortsat må skydes. Et klart brud fra ministerens side på regerin­gens løfter til FN og verdenssamfundet om at indføre FNs Verdensmål i lovgivningen.

Kortet, viser fuglebeskyttelsesomå­derne på såvel land, som på søterritoriet. Områderne er markeret med en vandret blå skravering. Få mennesker er sikkert klar over, at fuglene ikke er beskyttet mod jagt i fuglebeskyttelsesområderne på søterritoriet!

Danmark har udlagt meget store havområder på søterritoriet til Fuglebe­skyttelsesområder for at sik­re fourageringsområder for vandfuglene. Her er jagten tilladt efter gældende regler. Det betyder i praksis, at den reelle beskyttelse af de rastende og overvintrende vandfugle er en vandret blå skrave­ring på et kort!

Miljø-og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) er glad for det grønne, men hvad har han gjort for at beskytte de tre arter af dykænder? Foto: Pressefoto.

Det må være på tide, at regeringen stopper al jagt i samtlige de Fuglebeskyttelsesom­åder i hvilke, der er konstateret overvintrende bestande af de globalt truede arter. Det vil samtidigt resultere i, at den på EU-plan truede ederfugl også be­skyttes mod jagt og forstyrrelser. For de fou­ragerende fugle jages op i de udlagte områder på søterritoriet, hver gang en jæger dukker op i en hurtigtgående motorbåd.

Derfor bør ministeren snarest ændre Jagttidsbekendtgørelsen, og fritage Fuglebeskyttelsesområder­ne for jagt således, at bekendtgørelsen kommer i overensstemmelse med regeringens løfter om at leve op til FNs Verdensmål.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.