På EU niveau er ederfuglen truet. Men hannerne må alligevel jages i mange af de udlagte fuglebeskyttelsesområder. Foto af Palle Sørensen.

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver:

Biolog Søren Wium-Andersen.

Regeringen har erklæret, at den vil støtte FNs 17 Verdensmål. I følge det 15tende mål skal tabet af biodiversitet standses allerede i 2020 på de globalt truede arter, der er opført på en særlig rødliste. På denne liste står der tre danske arter af ænder, nemlig havlit, fløjlsand og taffeland, der alle over­vintrer i de danske farvande. Taffelanden er tillige en fåtallig ynglefugl her i landet.

Hvad har miljø-og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen gjort for at beskytte de tre arter? Jagten på taffelanden er uændret, mens hannerne af fløjlsand og havlit fortsat må skydes. Et klart brud fra ministerens side på regerin­gens løfter til FN og verdenssamfundet om at indføre FNs Verdensmål i lovgivningen.

Kortet, viser fuglebeskyttelsesomå­derne på såvel land, som på søterritoriet. Områderne er markeret med en vandret blå skravering. Få mennesker er sikkert klar over, at fuglene ikke er beskyttet mod jagt i fuglebeskyttelsesområderne på søterritoriet!

Danmark har udlagt meget store havområder på søterritoriet til Fuglebe­skyttelsesområder for at sik­re fourageringsområder for vandfuglene. Her er jagten tilladt efter gældende regler. Det betyder i praksis, at den reelle beskyttelse af de rastende og overvintrende vandfugle er en vandret blå skrave­ring på et kort!

Miljø-og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) er glad for det grønne, men hvad har han gjort for at beskytte de tre arter af dykænder? Foto: Pressefoto.

Det må være på tide, at regeringen stopper al jagt i samtlige de Fuglebeskyttelsesom­åder i hvilke, der er konstateret overvintrende bestande af de globalt truede arter. Det vil samtidigt resultere i, at den på EU-plan truede ederfugl også be­skyttes mod jagt og forstyrrelser. For de fou­ragerende fugle jages op i de udlagte områder på søterritoriet, hver gang en jæger dukker op i en hurtigtgående motorbåd.

Derfor bør ministeren snarest ændre Jagttidsbekendtgørelsen, og fritage Fuglebeskyttelsesområder­ne for jagt således, at bekendtgørelsen kommer i overensstemmelse med regeringens løfter om at leve op til FNs Verdensmål.

Comments are closed.