Af Jette Hvidtfeldt og Lars Rugaard, Munke Bjergby

Sorø kommune led et alvorligt nederlag i PCB-sagen mod Sjællands Lastvognsophug ApS (SLO), da Retten i Næstved mandag den 1. oktober 2018 afviste at give kommunen tilladelse til at fjerne brokkerne fra SLO’s anlæg på virksomhedens regning.

Retten afviste systematisk alle de påstande, advokat Henrik Græsdal nedlagde på kommunens vegne for at få adgang til at fjerne affaldet.

Kommunen havde ønsket at hente bygningsaffaldet fra den nedrevne Frederiksberg skole på SLO’s regning med en påstand om, at det lå og forurenede. SLO har nægtet at indbygge affaldet under et betondække, fordi virksomheden har målt langt større mængder af PCB end tilladt i den miljøgodkendelse, kommunen har udstedt til SLO.

Kommunen har hidtil nægtet at forholde sig til SLO’s egne kontrolmålinger og har helt nedtonet en måling, kommunens egen rådgiver har foretaget, og som viste et tilfælde af en overskridelse, der er fire gange større end tilladt.

Grundlaget for kommunens sag ved retten i Næstved var et påbud til SLO om at indbygge eller overdække affaldet. Påbuddet blev ikke efterkommet, fordi SLO anså det for ugyldigt. Derfor gik kommunen til retten for at få tilladelse til en såkaldt selvhjælpshandling, som skulle gennemføre påbuddet ved at fjerne affaldet.

Sorø Kommune og dens borgmester Gert Jørgensen (K) tabte sagen om PCB-affaldet med et brag.

Tvivl om gyldighed

I kendelsen siger dommeren, at retten finder, ”at det ikke er godtgjort, at det påbud, der danner grundlag for selvhjælpshandlingen, er gyldigt udstedt.”

Retten kommer til denne afgørelse efter en gennemgang af de påstande, parterne har fremsat i sagen:

Kommunen har fastholdt, at betonaffaldet er rent nok til at kunne blive indbygget. Det er retten ikke overbevist om og siger, at den ikke vil afvise, at ”den leverede beton ikke er konditionsmæssig,” dvs. lever op til kommunens egne krav om PCB-indhold.

Retten konstaterer på den baggrund, at ”der kan være berettiget tvivl om, hvem der er ansvarlig for forureningen, leverandøren af betonen (dvs. kommunen, red.) eller Sjællands Lastvognsophug ApS.”

Dermed er der ifølge retten også berettiget tvivl om, ”hvorvidt Sjællands Lastvognsophug ApS er rette modtager af påbuddet.”

Retten noterer sig, at ”der er et sammenfald mellem tilsynsmyndighed og leverandøren” (begge funktioner indgår i Sorø kommunes afdeling for Teknik, Miljø og Drift), og at der verserer en voldgiftssag mellem kommunen og virksomheden og konstaterer i den forbindelse, at ”en udførelse af den ønskede selvhjælpshandling vil betyde, at afgørende bevismateriale til brug for denne voldgiftssag vil gå tabt til mulig skade for Sjællands Lastvognsophug ApS.”

Retten afviste kommunens påstand om, at der skulle være en overhængende risiko for forurening ved at undlade at fjerne de forurenede betonbrokke. De har foreløbig ligget ubeskyttede på stedet siden 2015.

Risiko ikke dokumenteret

Under det forudgående retsmøde fredag, den 29. september 2018, sagde advokat Henrik Græsdal, at ”nok er nok”, og at kommunen ikke vil acceptere, at affaldet ligger udsat for vind og vand.

Dette synspunkt deler retten i Næstved ikke. Den konstaterer, at det ”ikke er dokumenteret, at der på indeværende tidspunkt er en faktuel øget risiko for forurening set i forhold til, at betonen har været opbevaret under uændrede forhold siden 2015.”

Retten siger desuden, at ”det ikke kan afvises, at afværgelse af forureningsrisikoen vil kunne ske med mindre indgribende foranstaltninger, indtil ovennævnte voldgiftssag har fundet sin afslutning, eventuelt ved at betonen eller dele af denne overdækkes.”

På det grundlag afviser retten kommunens anmodning om at måtte fjerne affaldet og lade SLO betale ca. 3,5 mio. kr. for afhentningen.

Gylle.dk har spurgt kommunen, om den vil kære rettens kendelse, men har ikke fået svar.