Sammenlignet med de øvrige EU-medlemslande står det særligt dårligt til med naturen i Danmark, hvor vi som bekendt bruger 60 % af vores landareal til afgrødedyrkning, og hvor langt hovedparten heraf anvendes til opfodring af omkring 200 millioner husdyr årligt. Illustration: Niels Knudsen

I en indberetning, som Miljøstyrelsen har indleveret til EU-kommissionen sidst i april måned, tilkendegiver SVM-regeringen tydeligt, at den ikke agter at leve op til målsætningerne i EU’s Biodiversitetsstrategi. Det fremgår af en pressemeddelelse den 16. maj 2023 fra Miljøstyrelsen

Af Søren Mark Jensen, selvstændig biolog og geograf, tidligere ansat i Miljøministeriet og arbejdet med indrapportering til EU-kommissionen om danske naturindsatser

Alle EU-medlemslande skal løbende indberette til EU-kommissionen, hvordan de agter at efterleve ”EU’s Biodiversitetsstrategi 2030”. Strategien indeholder krav om, at 30 % af EU’s land- og havareal skal være beskyttet i 2030, og at 1/3 heraf skal være strengt beskyttet, ligesom tilbagegangen af en række EU-beskyttede naturtyper og arter af vilde dyr og planter skal være standset.

Sammenlignet med de øvrige EU-medlemslande står det særligt dårligt til med naturen i Danmark, hvor vi som bekendt bruger 60 % af vores landareal til afgrødedyrkning, og hvor langt hovedparten heraf anvendes til opfodring af omkring 200 millioner husdyr årligt. Der er tale om en dansk fødevareproduktion, som resulterer i forurening med gødningsstoffer og sprøjtegifte, og som kun levner meget lidt plads til vilde dyre og plantearter.

Biodiversitetsrådet, et uafhængigt ekspertorgan, hvis opgave det er at rådgive regering og folketing på naturområdet (en slags parallel til Klimarådet), har for nylig udgivet en analyse, hvoraf det fremgår at kun 2,3 % af det danske landareal kan opfattes som værende beskyttet. Rådet konkluderer desuden, at ingen naturområder i Danmark kan siges at være ”strengt beskyttede”.

I den nye danske indberetning til EU-kommissionen gøres det klart, at Danmark ikke vil love at beskytte flere områder på land, mens der dog kan forventes at komme lidt flere beskyttede områder til havs. Det tilkendegives også, at nogle vilde arter, bl.a. visse fuglearter, forventes at komme i fremgang, men det forklares ikke, hvordan fremgangen skal sikres. I indberetningen fremføres det at 15 % af Danmarks landareal udgøres af beskyttet natur, hvilket er i klar strid med Biodiversitetsrådets undersøgelse, og bl.a. er baseret på, at intensivt og konventionelt dyrkede marker og skove, mindre byer, veje, tankstationer mv. tælles med i arealopgørelsen af de danske Natura-2000-områder.

Set i et større perspektiv er regeringens position i denne sag af meget afgørende betydning, fordi den klart indikerer, at SVM-regeringen er indstillet på at gå enegang i EU og ikke nærer ambitioner om, at Danmark bliver en positiv medspiller. Illustration: Niels Knudsen

Danmark har i årtier været meget bagstræberisk i forhold til at leve op til de fælles EU-naturpolitikker, og en række især konservative politikere har som bekendt kæmpet en indædt kamp for at beskytte kortsigtede landbrugs- og fiskeriinteresser. Tænk bare på Foghs gamle bemærkning om at ”Ikke en fugl, ikke en fisk og ikke en frø har fået det ringere pga. regeringens miljøpolitik”, mens alle fakta viste det modsatte, eller tænk på Troels Lund Poulsens eller Esben Lunde Larsens miljøministerperioder, hvor de vred armen om på ryggen af deres embedsværk som  ikke at måtte oplyse om den dårlige biologiske tilstand i de danske skove eller om den helt generelle og kraftige tilbagegang for den danske biodiversitet.

At vores nuværende socialdemokratiske miljøminister, Magnus Heunicke, til trods for en voksende erkendelse i den brede befolkning om vigtigheden af at passe bedre på naturen, kører videre i samme spor som tidligere naturfornægtere og også selv griber til fakta-benægtelse og manipulation er stærkt forstemmende. Pressefoto

Set i et større perspektiv er regeringens position i denne sag af meget afgørende betydning, fordi den klart indikerer, at SVM-regeringen er indstillet på at gå enegang i EU og ikke nærer ambitioner om, at Danmark bliver en positiv medspiller, når det kommer til de forestående forhandlinger om indholdet i bl.a. den kommende EU-forordning om naturgenopretning og om EU-rammelovgivning vedrørende bæredygtig fødevareproduktion mv.

Det er synd for dansk natur og for klimaindsatsen, at regeringen ikke har et større udsyn og et længere tidsperspektiv for øje. Fx vil de danske klimamålsætninger næppe kunne indfries uden at naturarealet udvides markant ved at omlægge dyrkede lavbundsjorde til genoprettet natur, ligesom marker bør inddrages til nye skovarealer, som kan optage CO2 og binde carbon.

Ved at holde hånden under den arealkrævende, næringsstofforurenende og klimagas-udledende animalske landbrugsproduktion bremser regeringen reelt for udvikling og innovation, og på lidt længere sigt vil vi alle, naturen, klimaet og selv landbruget, stå som tabere, mens andre med mere fremsynede regeringer tager teten og markederne.

Bannerbillede: Storken er for længst jaget ud af landet, og den kommer næppe tilbage til det ekstreme landbrug i dag. Foto: Wolfgang Hasselmann/Unsplash

Visited 6 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Jan Henningsen

  Når nu ikke Miljøministeriet fungerer fordi det er politisk bestemt at det skal ikke fungere – ja så bliver det os NGO`er der skal grave snavset frem og offentliggøre det.

 2. Lene Larsen

  Der lever rigtigt mange vilde dyr i og omkring landbrugsområderne, og derudover er der en rig og solid biodiversitet langs marker, på enge og overdrev. Så det er noget enøjet at pille landbruget ud af ligningen, når der snakkes om dansk natur, synes jeg

 3. Ole Aaquist Johansen

  Natur er ALT for vigtig til at overlade ansvaret til politikere.
  Tak for din ihærdighed, Søren Mark Jensen.

Skriv en kommentar