forurening

Lever vi på samme planet?

Nej, det er ikke rumskibe fra en anden planet, men affaldsspande fyldt med døde svin udenfor en dansk svinefabrik. Dette syn er ganske udbredt, da der hvert år dør mindst 9 mio. svin ud af en produktion på ca. 42 mio. dyr. Foto: Holger Øster Mortensen

Af Jørgen Eisner, Humble på Langeland

Landmænd og deres organisationer bruger medierne aktivt og målrettet. Jeg følger med, for det er ofte meget interessant stof, der giver indblik i landbrugets forhold og holdninger. Men ind i mellem – ja faktisk ret tit – så kommer jeg til at tænke på et næsten glemt skriftsted. Det lyder sådan: ”Herren talte til bønderne og sagde: I skal dyrke jorden, men I vil aldrig blive tilfredse”.

Eksempelvis har Fyns Amts Avis i sit faste korps af meningsdannere en landmand og i dennes seneste klumme her fra juni åbenbares, at ”vi bønder” anser al debat i samfundet for at bero på vildfarelser og krakileres forsøg på ”at finde hår i suppen”.

Der er ingen problemer med hverken klima, miljø eller drikkevand. Dansk landbrug er verdensmestre i alt. Havforurening skyldes byspildevand; det har vi lige fået bevis for. Så læseren lades overhovedet ikke i tvivl om, at alle former for lovgivning og reguleringer er udtryk for hårrejsende overgreb fra statsmagtens side rettet mod frie bønder.

Som skrevet er der intet nyt under solen, og jeg forstår godt, det må være trist at føle, at alt går én imod. Jeg må tilmed medgive, at skribenten har en række pointer, spørgsmålet er blot på hvilken planet??

Set hernede fra Jorden mener jeg, at vi – hele kloden – står over for en række trusler: Klimaforandringer, overbefolkning, overudnyttelse af ressourcer, masseudryddelse af arter. Forlæng selv rækken. Eksempelvis er dansk landbrug selv en global medspiller, der bidrager til rydning af regnskov via sin import af soja fra Sydamerika.

Læs resten

Læg ikke vandmiljøets skæbne i hænderne på muslingefarmere – de ser til gengæld store muligheder

“Miljømuslinger” markedsføres som det helt store middel til at rense op i vandmiljøet efter landbrugets udledninger. Foto: Dansk Skaldyrscenter DTU-Aqua

Først var der svinefarmene. Så var der havbrugene. Nu er det muslingefarme.  Fælles for de tre produktioner er, at både mange eksperter og miljøforkæmpere er imod.

Landbrug og vandbrug er for.

Men hvad konsekvenserne? Dem kender vi for både land- og havbrug. Men hvad så med de såkaldte miljø-muslinger, som folkene bag meget smart har døbt dem?

Det er muslinger, som man ønsker at opdrætte i en lang række danske fjorde, som af muslinge-branchen er vurderet som egnede til ”kompenserende opdræt af miljø-muslinger”: Roskilde Fjord, Gamborg Fjord, Limfjorden, Mariager, Vejle, Kolding, Aabenraa, Augustenborg og Flensborg Fjorde. Århus Bugt er ”muligvis egnet” til denne form for ekstensiv vandrensning, siger muslingefarmerne.

Her er argumenterne for og imod.

Først for: Det kan ikke gå hurtigt nok med at få gang i produktionen af miljø-muslingerne, siger muslingefarmerne. Der mangler bare en politisk godkendelse af denne produktion som et marint virkemiddel mod forurening. At den godkendelse ikke er der, skader havmiljøet.

Det siger fire repræsentanter for muslingefarmerne og to repræsentanter for rådgivningsfirmaet Orbicon – tidligere et datterselskab af Hedeselskabet. Nu en del af det canadiske rådgivningsfirma WSP (se faktaboks).

Muslingefarmeres argumenter for:

  • Muslingeopdræt er en af de billigste og mest effektive måder at fjerne næringsstoffer fra de indre farvande på. (forureningen fra landbruget med udledning af kvælstof)
  • Den giver beskæftigelse og bidrager med fødevarer og foder af høj kvalitet.
  • Det er bevist, at muslinger giver en forbedret vandkvalitet.
  • Der er evidens for, at muslingeopdræt giver klarere vand og forbedrer forholdene for ålegræs og anden makrovegetation.
  • Det gendanner habitater for bunddyr og fisk.
  • Muslingeopdræt er et supplement til virkemidler på land – reducering af udledning af kvælstof – men ikke en erstatning.
  • Miljømuslinger kan blive en vigtig ressource i foderindustrien, hvor både fedtsyrer og proteiner er en mangelvare.

Imod: To repræsentanter for Sekretariatet for ”Maritim Nationalpark i Kattegat ” henholdsvis fiskeribiolog og cand. theol. (se faktaboks).

Modstanderes argumenter imod muslingefarme:

Læs resten

Her er Europas ti største CO2 forurenere

Europa-Kommissionen har udgivet nye data om emissioner af kuldioxid i hele EU (plus Norge, Island og Schweiz) i 2018. I stedet for udelukkende at fokusere på virksomheder inddrager dataindsamlingen også udledninger fra kraftværker, produktionsanlæg og flyselskaber, da de kan kontrolleres med et højt niveau af nøjagtighed.

Niall McCarthy.

Det skriver Niall McCarthy, statista.com, 3. april 2019.

Historisk set har de øverste klasser af storforurenere været domineret af kulfyrede kraftværker, og i år er tendensen den samme. Med 38,2 megaton CO2-ækvivalent blev Polens Belchatow-kraftstation fundet at være Europas største udleder i 2018, hvilket ikke er meget af en overraskelse, da det er verdens næststørste fossile brændstofkraftværk. Hvad der er overraskende, er imidlertid ankomsten af det irske flyselskab Ryanair på top-10 listen med 9,9 megatons.

Det polske Belchatow-kraftværk er den største forurener i Europa. Foto: Mogre/Wikipedia.

Det er første gang, at et selskab, der ikke driver et kulfyret kraftværk, er kommet tæt på toppen i ​​rangordningen. Som svar udsendte Ryanair en erklæring om, at selskabet er “Europas grønneste og reneste flyselskab”, og at “passagerer på Ryanair har de laveste CO2-emissioner pr. kilometer, der er rejst end noget andet flyselskab.”

Vis dem døden og de vil acceptere feberen

“Vi har at gøre med generationer af arrogante, ligeglade og handlingslammede politikere”, mener artiklens forfatter og henviser til den manglende oprydning af giftdepoterne ved høfde 42 på Harboøre Tange.

Af journalist og kommunikationsrådgiver Jørn Verner Stendorf, Stadiløvej 25, Stadilø, 6950 Ringkøbing

Et nyt begreb, der skal få gift og gødning til at glide lettere ind i folkets bevidsthed om tilgivelse af fortidens synder, er ”Generationsforureninger”.

Det gælder eksempelvis de modbydelige forureninger som Cheminova har efterladt ved høfde 42, Harboøre Tange og på den grund Cheminova oprindelig blev opført på.

Jørn Verner Stendorf.

Også Grindstedværket har efterladt omfattende forureninger i og omkring Kærgård Klitplantage, der ligger mellem Vejers Strand og Henne Strand ud til Nordsøen. Der er også omfattende forurening i selve Grindsted by, hvor virksomheden havde domicil.

På disse lokaliteter er der fra 1953 og et par årtier frem dumpet tonsvis af giftige kemikalier og spildevand. En fuldstændig uhørt forurening, som generationer af lokale og nationale politikere nu igennem snart 70 år, ikke har evnet at få ryddet op, og fjernet fra jordens overflade.

Læs resten
fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.