TOPRingOp
Topdanmark yder en betydelig økonomisk støtte til protestlandmændenes politiske kamp mod samfundet.

Har du dine forsik-ringer hos Alm. Brand, Tryg, Topdanmark eller Gjensidige Forsikring, så er du med til at finansiere protestland-mændenes mange retssager mod myndighederne.

Protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug modtog tre mio. kr. i 2014 fra de fire forsikringsselskaber som en kærkommen økonomisk støtte til finansieringen af protestbevægelsens tre aktuelle retssager mod diverse myndigheder. Støtten forhindrede et markant underskud på årsregnskabet.

Det fremgik af formandens beretning på Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling på Dalum Landbrugsskole 26. februar 2015.

Ifølge referatet i landbrugsavisen.dk havde foreningen i 2014 en ”nettomsætning på godt 11 mio. kr., som hovedsageligt er kontingentindtægter. Medvirkende til det gode regnskab er også, at fire forsikringsselskaber bidrager med til sammen tre mio. kr. til retssager. Pengene kommer fra Alm. Brand, Tryg, Gensidige og TopDanmark, der har stor interesse i at undgå oversvømmelser.”

Året før, hvor den omdiskuterede agrarøkonom Vagn Lundsteen stadig var foreningens direktør, endte regnskabet med et sviende underskud på 1,9 mio. kr. Derimod kunne den nye direktør præsentere et 2014-overskud på lige knapt fire mio. kr., hvoraf de tre mio. kr. dog var penge fra forsikringsselskaberne.

BL-Formanden, gårdejer Flemming Fuglede, præsenterede det positive resultat med slet skjult tilfredshed på generalforsamlingen:

”Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg IKKE kunne lide, vi fremlagde et regnskab sidste år, som viste et betragteligt underskud. BL har nu ved hård økonomisk styring fået styr på økonomien! For det første er der et driftsmæssigt overskud, og for det andet er det lykkedes os at få en gruppe forsikringsselskaber til at yde retshjælpsforsikring med et anseeligt millionbeløb. Jeg vil her gerne sige tak til de involverede forsikringsselskaber, Alm. Brand, Tryg, Gensidige og TopDanmark, der har vist stor forståelse og vilje til at løse denne komplekse opgave!”

forsikringSteffenHeegaard
Steffen Heegaard, Topdanmark, siger: Vi støtter ikke Bæredygtigt Landbrug politisk.

Ikke politisk støtte
En rundspørge til de fire forsikringsselskaber bekræfter, at de rent faktisk finansierer protestlandmændenes stævninger mod staten med tre mio. kr., men der ikke tale om politisk støtte. Kommunikationsdirektør Steffen Heegaard fra Topdanmark siger:

”Vi vil gerne endnu engang præcisere, at Topdanmark ikke bidrager til foreningen Bæredygtigt Landbrug. Der er tale om, at Topdanmark sammen med andre forsikringsselskaber, giver retshjælpsdækning til nogle sager, som Bæredygtigt Landbrug kører på vegne af deres medlemmer – hvor af nogle er kunder hos os. Tvisterne omhandler blandt andet sager om vandplaner, som er lovgivning vedrørende forbedring af det danske vandmiljø. De berørte landmænd mener, at vandplanerne er et brud på Grundloven, og at de nedsætter værdien af deres landbrugsjord.”

Ifølge selskabets forsikringsbetingelser ydes der maksimalt 130.000 kr. som retshjælp og med en selvrisiko på 10 pct. Hvor mange BD-landmænd Topdanmark støtter med dette beløb, har kommunikationsdirektøren ikke ønsket at oplyse.

På det punkt er kommunikationschef Trine Andrup fra Gjensidige Forsikring A/S anderledes åben. Andrup skriver i en mail, at Gjensidige ”støtter med 700.000 kr. pr. sag, så i alt 2.100.000 for de tre sager fra os.” Ifølge selskabets forsikringsbetingelser udgør den maksimale retshjælp 178.000 kr. med en selvrisiko på 3800 kr.

Alm. Brand er også ganske åben om sine bidrag, men afviser, at man yder støtte til de politiske retssager. Pressechef Kristjan Jørgensen skriver, at ”der er ikke tale om, at Alm. Brand yder støtte til Bæredygtigt Landbrug’s (BL’s) retssager mod myndighederne. Der er tale om helt regulære forsikringserstatninger. Alm. Brand yder erstatning til i alt tre af BL’s søgsmål. Idet der er flere parter (BL’s medlemmer), som her er gået sammen om et gruppesøgsmål, er der en maksimal erstatning på 5 x maksimumsum for en enkelt police for hver af de tre søgsmål.” Maksimumstøtten til retshjælp hos Alm. Brand er 125.000 kr.

Randzone_protest1
Flere landboforeninger har organiseret en regulær hetz mod randzonerne, bl.a. med ulovlig skiltning af forkerte påstande som her på Lolland. Forsikringsselskaberne støtter nu massiv finansieringen af retssagerne mod samfundet.

Tryg oplyser, at man yder maksimalt 200.000 kr. i retshjælp og med en selvrisiko på 5000 kr.

De tre stævninger mod staten, som de fire forsikringsselskaber finansierer, drejer sig om vandplanerne, der er en del af implementeringen af EU-vandrammedirektivet, om udlægningen af randzoner efter den tidligere regerings Grøn Vækst-plan og om kvælstofkvoterne. Randzone-sagen handler bl.a. om direkte ulovlig oppløjning af randzonearealer.

Sidst har Topdanmark meddelt, at man har ønsket at få præciseret i landbrugsavisen.dk, at selskabet ikke støtter protestbevægelsens politiske aktioner. De mange penge er udbetalt som retshjælp til de enkelte landmænd, hvis sager køres af Bæredygtigt Landbrug. Landbrugsavisen.dk har efterfølgende rettet den originale tekst i nyhedsartiklen, så det nu klart fremgår, at støtten kun er givet som retshjælpsforsikring.

Forsikringsselskabet TRYG har ønsket at præcisere, at man hverken støtter Bæredygtigt Landbrug politisk, økonomisk eller på anden måde. Pressetalsmand Tanja Frederiksen skriver 13. juli 2015 i en mail til gylle.dk:

Tanjafrederiksen_Tryg
Pressetalsmand Tanja Frederiksen, TRYG.

“I Tryg hjælper vi udelukkende vores kunder med retshjælpsdækning på lige vilkår som vi gør for alle vores andre kunder, der har brug for det og dækning for det i deres forsikring. Det står vores kunder frit for selv at vælge deres advokat, og i dette tilfælde har en lang række af vores kunder valgt at gøre brug af advokater fra BL. Men det betyder ikke, at man så kan drage en parallel og konstatere, at Tryg støtter foreningens aktiviteter eller gøren og laden af den årsag. Vi vil endnu en gang gerne understrege, at vi i Tryg hverken støtter BL politisk, økonomisk eller på anden måde i øvrigt – og at vi på ingen måde har del i de søgsmål, som foreningen har anlagt. Vi støtter som sagt udelukkende vores kunder med den retshjælp, de har krav på gennem deres forsikring hos os.”

Visited 3 times, 2 visit(s) today