Du kan se forslaget her.

Formålet med dette borgerforslag er at stoppe udledningen af kvælstof til havet og åer og vandløb i Danmark. Kvælstof er en væsentlig årsag til overgødskning, der fører til algevækst, iltsvind og forringelse af vandmiljøet

Vi foreslår, at der indføres et stop for udledningen af kvælstof til havet og åer og vandløb i Danmark. Udledningen skal stoppes i en afstand af 500 meter fra havet og 200 meter fra åer og vandløb.

Begrundelse

Kvælstof er et vigtigt næringsstof for planter, men i for store mængder kan det føre til overgødskning. Overgødskning fører til algevækst, der kan trække ilt ud af vandet. Iltsvind kan have alvorlige konsekvenser for vandmiljøet, herunder død af fisk og andre vanddyr.

I Danmark er havet og åer og vandløb overgødsket. Dette skyldes både naturlige og kunstige kilder til kvælstof. De naturlige kilder omfatter f.eks. nedfald fra planter og dyr, mens de kunstige kilder omfatter f.eks. landbrugets gødning og spildevand fra husholdninger og industri.

Så meget gødning anvendes der årligt. Tallene stammer fra indberettede gødningsregnskaber. Totalt forbrug i ton kvælstof i 2021/2022: 195.904, total fosfor i ton 11.013. Kilde: Rapport over solgt gødning i planperioden 2021/2022

Et stop for udledningen af kvælstof vil være et vigtigt skridt til at beskytte havet og åer og vandløb i Danmark. Det vil bidrage til at reducere algevækst, iltsvind og forringelse af vandmiljøet.

Handlingsplan

For at gennemføre forslaget foreslår vi, at der oprettes en kommission, der skal udarbejde en handlingsplan. Kommissionen skal bestå af repræsentanter fra relevante myndigheder, organisationer og fagfolk.

Handlingsplanen skal omfatte en række initiativer, herunder:

 • Uddannelse af landmænd og andre aktører om kvælstofproblematikken
 • Udvikling af nye teknologier og metoder til at reducere kvælstofudledningen
 • Styrkelse af kontrol og håndhævelse af reglerne om kvælstofudledning

Vi mener, at et stop for udledningen af kvælstof er et nødvendigt skridt for at beskytte havet og åer og vandløb i Danmark.

Du kan indsamle underskrifter online eller ved at tale med dine venner, familie og bekendte.

Der er flere begrundelser for at stoppe kvælstofudledningen, både fra et miljømæssigt og et økonomisk perspektiv.

Gyllesprederen er en kilde til evig konflikt ude på landet, fordi den spreder en ulidelig stank og truer drikkevandet. Foto: HØM

Miljømæssige begrundelser

Kvælstofudledning er en af de største trusler mod Danmarks vandmiljø. Når kvælstof ophobes i vandmiljøet, kan det føre til en række problemer, herunder:

 • Algeopblomstringer: Algeopblomstringer kan forårsage iltsvind i vandmiljøet, hvilket kan skade fisk, planter og andre vandlevende organismer.
 • Øget eutrofiering: Eutrofiering er en proces, hvor næringsstoffer, herunder kvælstof, fører til en ubalance i vandmiljøet. Det kan føre til ukontrolleret vækst af planter og alger, hvilket kan forringe vandkvaliteten og gøre vandet mindre velegnet til badning, fiskeri og andre aktiviteter.
 • Forurening af grundvand: Kvælstof kan også forurene grundvandet, hvilket kan have negative konsekvenser for menneskers sundhed.

Økonomiske begrundelser

Ud over de miljømæssige konsekvenser kan kvælstofudledning også have negative økonomiske konsekvenser. For eksempel kan algeopblomstringer føre til lukning af badestrande og fiskeområder, hvilket kan koste virksomheder og turister penge.

I de senere år har iltsvindet bredt sig til de fleste indre farvand. Kilde DCE

Forslag til at stoppe kvælstofudledningen

Der er en række forslag til at stoppe kvælstofudledningen, herunder:

Reducere brugen af kunstgødning: Kunstgødning er en af de største kilder til kvælstofudledning fra landbruget. Der er flere ting, der kan gøres for at reducere brugen af kunstgødning, herunder at skifte til mere effektive gødningstyper og at dyrke afgrøder, der kræver mindre gødning.

Øge arealet med efterafgrøder: Efterafgrøder kan hjælpe med at reducere kvælstofudledningen ved at optage kvælstof fra jorden efter høst.

Øge arealet med økologiske landbrug: Økologiske landbrug bruger mindre kunstgødning end konventionelle landbrug.

Konklusion

Der er stærke argumenter for at stoppe kvælstofudledningen. Miljømæssigt kan det føre til en forbedring af vandkvaliteten og beskyttelse af plante- og dyrelivet. Økonomisk kan det føre til besparelser for virksomheder og turister.

Forslag stillet af:

René Rafn, Aarhus

E-mail: renerafn_4@msn.com

Tlf.nr.: 22270016

Bannerfoto: Gyllen skal ud. Privatfoto

Visited 13 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. ,Preben Kofod

  Et prisværdigt forslag som jeg naturligvis støtter. Med mit kendskab til bønder, vil de sige at fordi de anvender kvælstof 1 meter fra vandløb, hav og lignende er det ikke ensbetydende med udledning, og de vil fortsætte som hidtil. BRUGEN af kvælstof i en afstand af 500 meter fra havet, og 200 meter fra åer, søer, og vandløb, herunder afvandingskanaler, skal være forbudt.

 2. Preben Dissing

  Hvis “gylle” gjorde sig den ulejlighed for at se på denne sommers ildtsvindsproblemer ville man kunne se at med enkelte undtagelser er det ikke de kystnære områder der er hårdest ramt.
  Problemet ligger primært i de åbne havområder og det er da mindst lige så bekymrende. Man burde få den tanke at det nok ikke bare er dansk landbrugs ansvar.

Skriv en kommentar