Den forhadte lov om havbrug blev ikke vedtaget ved 2. behandlingen i Folketinget i dag

Er miljø- og havbrugsminister Esben Lunde Larsen (V) på vej ud, hvor han ikke kan bunde i sagen om de forhadte havbrug?

Som det ellers ofte er normalt, blev lov nr. 111 om nye havbrug ikke vedtaget ved 2. behandling i Folketinget torsdag formiddag den 18. maj. Den blev i stedet sendt tilbage til ny behandling i Miljø- og Fødevareudvalget på onsdag den 24. maj. Dermed  er 3. behandlingen i Folketinget udsat. Det skulle ellers have været  på tirsdag.

Det var Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten, der foreslog en ny udvalgsbehandling, fordi der er en række uafklarede spørgsmål (dem vender vi tilbage til i slutningen af denne artikel). Folketinget fulgte forslaget om at sende loven tilbage til Miljø- og Fødevareudvalget.

Landbrugspakken modarbejder bedre miljø i havet

Det er Enhedslistens Søren Egge Rasmussen (forrest i båden), der styrede kursen ved dagens 2. behandling i Folketinget.

– Det er skuffende, at blå blok ikke kan se, at landbrugspakkens indhold om flere havbrug kolliderer med arbejdet for en god miljømæssig kvalitet i alle havområder i Danmark. I dag er det kun 2 af 117 havområder, der er af god kvalitet, og Flere havbrug  skaber mere forurening, sagde Søren Egge Rasmussen fra Folketingets talerstol. Der er ikke miljømæssigt råderum til det. Lidt tangdyrkning kan ikke løse problemet, og muslingeopdræt vil skabe nye problemer.

Lovforslaget  er tåbeligt og undergraver den danske miljøindsats

Mens et ægtepar på landet uden for de kloakerede områder kan blive stillet over for dyre miljøkrav for en udledning på under 10 kg kvælstof, så vil nogle firmaer nu lave 3 havbrug i Kattegat og udlede 300 tons kvælstof. Derfor er den her lov tåbelig.

Indbyggerne på Djursland betaler 100 mill. kr. for at få renset spildevand

Som det fremgår af www.gylle.dk onsdag den 17. maj betaler de 80.000 indbyggere på Djursland 100 mill. kr. om året for at få renset deres spildevand. Søren Egge Rasmussen brugte også et andet tal fra artiklen – nemlig, at alene Norddjurs kommune har investeret 1,6 milliarder for at få spildevandet renset.

Havbrugene vil forurene næsten lige så meget som urenset spildevand fra Norddjurs

Udledningen af kvælstof fra nye havbrug vil blive næsten lige så stor som de 400 tons, der ville komme fra Norddjurs, hvis spildevandet herfra blev udledt urenset i Kattegat. Eller sagt på en anden måde: De 300 tons kvælstof fra havbrugene svarer til, at  afføringen fra 2700 højtydende malkekøer blev ledt direkte ud i havet.

Fiskeopdræt hører til på land

– Hvis vi skal have opdræt af fisk, skal det være på land under kontrollerede forhold, fortsatte Søren Egge Rasmussen. Det er også den kurs, der blev lagt ved aftalen om de næste tre års fiskeripolitik, som alle partier i går blev enige om i den europæiske Hav- og Fiskerifond. Partierne vil prioritere bæredygtighed i akvakultur. Det lægger denne lov overhovedet ikke op til.

Folk på Djursland finder det urimeligt at skulle betale millioner af kroner for rensning af spildevand, når havbrug bare kan forurene løs uden at betale en krone. Rensningsanlægget ved Fornæs nord for Grenaa har kostet skatteyderne 100 mio. kr., men de får ike fuld valuta for pengene i form af et renere havmiljø.

De uafklarede spørgsmål?

Nogle af de uafklarede spørgsmål, som Enhedslisten vil forsøge at få afklaret på mødet i Miljø- og Fødevareudvalget på onsdag er:

·       Hvor mange tons kvælstof kan der fjernes ved dyrkning af tang pr. hektar – ud fra oplysningerne på  den tidligere eksperthøring i udvalget?

·       Hvor mange tons kvælstof kan der fjernes i Kattegat ved muslingopdræt ud fra oplysninger fra eksperthøringen?

·       Er det korrekt, at der ud fra eksperthøringen kan konstateres, at der ikke er et miljømæssigt råderum til flere forurenende havbrug?

·       Stemmeaftalen mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og regeringen om at stemme for loven lægger op til, at de kompenserende anlæg som muslingeopdræt skal indfases over to år: Skal det forstås sådan, at en havbrugsproduktion lukkes, hvis disse marine virkemidler ikke virker?

·       Eller kan det dårligt fungerende anlæg fortsætte med 50 % fiskeproduktion, som der kun gives tilladelse til det første år for at se, om tingene virker?

·       Og så er der problemet med lakselus?

Jo, der er nok at tage fat på. Vi følger selvfølgelig op på de svar, der kommer på onsdag.

Comments

comments

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.