Tuborgh_foto_Arla
Arla-direktør Peder Tuborgh påstår, at den danske “fødevareklynge” er vedens 3. største, til trods for at den kun bidrager med 0,34 pct. til den globale forsyning med fødevarer.

“Den danske føde-vareklynge er den tredje største i verden målt på beskæftigelse og havde i 2010 knap 143.000 fuldtids-beskæftigede, hvilket svarer til ca. 9 pct. af den private beskæftigelse i Danmark.”

Det skriver Peder Tuborgh som for-mand for “Vækstteam for fødevarer”, i sin afsluttende rapport 25. april 2013 til Erhvervsministeriet. Tuborgh er direktør i den svenskdominerede mælkekoncern Arla.

Ved nærmere eftersyn viser det sig at være noget sludder. Den tredje største i verden er i virkeligheden lille-bitte. Det fremgår af et eksportnotat fra Fødevareøkonomiske Institut, som Natur- og Landbrugskommissionen indhentede om de danske eksporttal til sin rapport.

I notatet skriver Henning Otte Hansen: “De danske landbrugsprodukter har en relativt lille andel af den samlede produktion inden for EU og i et helt globalt billede. Danske landbrugsprodukters andele af hhv. EU’s og verdens samlede produktion (2010) udgør 2,41 % og 0,34 %.”

Og Otte Hansen fortsætter: “Det er også karakteristisk, at der gennem de senere år har været en større vækst i importen end i eksporten, når det gælder landbrugs- og fødevarer. Importen svarer nu til ca. 45 pct. af den danske eksport, og andelen har været stigende gennem en periode.”

I følge “Vækstteam for fødevarer”-rapporten beskæftiger fødevareklyngen både ufaglært og faglært arbejdskraft samt medarbejdere med videregående uddannelser, hvoraf en stor andel angiveligt er beskæftiget i udkantskommuner. Hvor stor en andel opgives dog ikke.

Sektoren er relativt domineret af et mindre antal store og globale virksomheder, bl.a. mejerier, slagterier, bryggerier og enzym/ingrediensvirksomheder med meget store markedspositioner og herudover et stort antal små og mellemstore fødevarevirksomheder.

Men så kommer den overraskende pointe – beskæftigelsen i den danske fødevaresektor er trods sektorens påståede førende position på de internationale markeder samlet set faldet konstant i en årrække!

Af figur 2 i Vækstteam-rapporten fremgår de sande tal for beskæftigelsen i fødevaresektorens hovedområder, og det er dyster læsning, der på ingen måde bekræfter Peder Tuborghs påstand om den danske fødevareklynge som verdens tredje største.

Det går simpelthen ad pommern til, fordi fokus hos de store aktører som Arla og Danish Crown udelukkende har været på at erstatte jobs med maskiner og ny teknologi.

Her er tallene for beskæftigelsen i 2010 samt den gennemsnitlige årlige udvikling i perioden 2004-2010:

Vegetabilsk produktion: 35.000 jobs (- 4,0%)

Animalsk produktion: 33.600 jobs (- 2,5%)

Fiskeri og Fiskeriprodukter: 6.900 jobs (- 6,8%)

Ferske fødevarer: 24.600 jobs (- 4,6%)

Andre forarbejdede føde- og drikkevarer: 25.600 jobs (- 2,2%)

Maskiner, support, m.m.: 17.000 jobs (- 3,1%)

Kilden er Danmarks Statistik og Peder Tuborghs egne beregninger.

“Vækstteam for Fødevarer. April 2013”. Kan læses her: www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/25-04-13-vaekstteam-fodevarer-anbefalinger/endelig-rapport-250403-anbefalinger-foedevarer.ashx

FOI Udredning 2012 / 4: Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier. Udarbejdet på foranledning af Natur- og Landbrugskommissionen i henhold til aftale mellem Fødevareøkonomisk Institut og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om myndighedsberedskab. Kan læses her: www.naturoglandbrug.dk/eksport.aspx?ID=50721

 

Comments are closed.