Skov1RuneEngelbret

Rune Engelbreth skriver bl.a. nedenstående på sine blog i Politiken 24. februar:

“Knap en tredjedel af samtlige undersøgte arter er truet eller uddøet i Danmark, fordi vi har pløjet, drænet, fældet, indvundet, rørlagt, forgiftet, okkerforurenet, næringsstofbelastet og decimeret den danske natur i så ødelæggende grad, at vor nation hører til de større natursvin.

Et af de steder, hvor masseudryddelsen for alvor har kronede dage, er i de danske skove. Mens der på den ene side plantes masser af nye skove, der er uanvendelige som levesteder for vore trængte arter, er dansk skovdrift på en anden side blevet til ren rovdrift, der med omhyggelig uhygge ødelægger og udtynder vore gamle skove for de sidste artsrige frimærker.

Professor Carsten Rahbek, der er leder af Center for Makroøkologi, har f. eks. påpeget, hvordan »intensiv skovdrift« har reduceret skovene til »forsimplede biologiske enheder«, hvor antallet af arter rasler ned: »I officielle statslige rapporter vurderes det, at omkring 700 skovarter er truede, og at 130 sandsynligvis allerede er forsvundet fra Danmark.« (Kristeligt Dagblad, 28.12.2012).”

Læs hele opsangen her.

Comments are closed.