eva-kjer-forsidenBT
Her er lovforslaget, som formentlig koster Eva Kjer Hansen ministerposten.

Lovforslaget om gødningsnormernes afskaffelse, der efter planen skal vedtages i Folketinget torsdag, rummer faktisk kun en enkelt sætning:

»Stk. 3. Ministeren fastsætter afgrødernes kvælstofnormer.«

Det er altså hverken den såkaldte 16 punktsplan med alle de gyldne løfter eller Blå Bloks landbrugspakker, der er til afstemning.

Nedenfor kan du læse to uddrag af bemærkningerne til lovforslaget, som begge understreger, at der stadig er lang vej til en målrettet miljøregulering:

Udfasning af kvælstofnormreduktionen inden for rammerne af den foreslåede bemyndigelse i lovforslagets § 1, nr. 1, kan medføre forøget udledning af kvælstof. Tilførsel af den ekstra mængde kvælstof skal dog holdes inden for Danmarks EU-retlige forpligtelser i forhold til miljø, natur, overfladevand og grundvand. For at sikre overholdelse af de EU-retlige forpligtelser, vil forøgelsen af kvælstofnormerne i forhold til det gældende niveau skulle kunne modsvares af miljøkompenserende foranstaltninger i det omfang det viser sig nødvendigt. Klimaeffekten er usikker, og afhænger af bemyndigelsens udnyttelse samt foranstaltninger i vandområdeplaner, landdistriktsprogram, målrettede tiltag og regulering mv.

Det er en forudsætning for anvendelsen af den foreslåede bemyndigelse, at det på fagligt og juridisk grundlag er vurderet, at tilførsel af den ekstra mængde kvælstof holdes inden for Danmarks EU-retlige forpligtelser i forhold til miljø, natur, overfladevand og grundvand, herunder særligt Rådets direktiv
1991/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (nitratdirektivet) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet). Samtidig skal der tages højde for den fortsatte overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse (grundvandsdirektivet), Rådets direktiv 98/83/EF om kvaliteten af drikkevand (drikkevandsdirektivet), og Rådets direktiv 92/43/EF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet).

De EU-retlige problemer er kommenteret af professor Helle Tegner Anker, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. Professoren udtaler bl.a. til Altinget.dk: “Hvis landbrugspakken skal overholde de EU-retlige krav er det nødvendigt, at der skabes en vis grad af sikkerhed for, at der ikke sker en forringelse i de kvælstofsårbare vand- og Natura 2000-områder.”

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.