Den nyudnævnte miljøminister Magnus Heunicke er ikke parat til at gribe ind overfor landbrugets sprøjtning med PFAS-afledte giftstoffer, til trods for at problemerne er veldokumenterede. Pressefoto

Trods en stribe internationale videnskabelige afhandlinger om sammenhængen mellem moderne sprøjtegifte af fluortypen og forureningen af vandmiljøet med PFAS-kemikalier mener miljøministeren ikke, at vi ved nok om disse persistente giftstoffer til at gribe ind. Selv ikke de tyske miljøfagfolks klare dokumentation accepteres af Heunicke og hans embedsmænd. Han har besluttet, at danske forskere selv skal studere stofferne, før der kan blive tale om at gribe ind.

En sådan undersøgelse kommer nemt til at vare et par år, og i al den tid kan danske landmænd fortsætte med at sprøjte de PFAS-belastede stoffer ud over landet.

Hvad er det for kemikalier Thor Gunnar Kofoed er helt tryg ved at sprede på sine marker?

Da både Miljøstyrelsen, Landbrug & Fødevarer og SEGES helt åbenlyst mangler indsigt i den internationale dokumentation for disse giftstoffer, skal redaktionen hermed tilbyde hjælp til at skyde genvej i kampen mod en af vores tids største forureningstragedier. Helt konkret bringer vi en liste over hovedparten af de danske sprøjtegifte, der kan give anledning til PFAS-forurening af vandmiljøet og derfor bør udfases snarest muligt, hvis vi vil beskytte fremtidens drikkevand.

Alle interesserede er velkomne til at læse med i den grundige tyske dokumentation af de TFA-producerende pesticiders skurkerolle i moderne landbrug. Rapporten er fra november 2021, så den burde for længst have fundet vej til de danske miljømyndigheder, men de kender den ikke.

Spreder danske landmænd PFAS på marken, når de sprøjter og gøder?

Vi bringer nogle uddrag, mens hele rapporten ’Reducing the input of chemicals into waters: trifluoroacetate (TFA) as a persistent and mobile substance with many sources’ kan læses her. Bemærk! TFA er et nedbrydningsprodukt fra forskellige PFAS-kemikalier.

Først et resumé af de centrale punkter i rapporten:

 • TFA er fundet i betydelige mængder i vandområder og i andre miljøområder og produkter: jord, landbrugsafgrøder, mad, øl, te, vilde blomster. Der må forventes en stigning i forureningen, f.eks. som følge af en markant opadgående tendens i brugen af TFA-dannende kølemidler og plantebeskyttelsesmidler.
 • TFA måles endnu ikke regelmæssigt på landsplan i Tyskland. Det er dog allerede påvist i mange overfladevandområder og i grundvand. Koncentrationerne spænder fra < 0,1 til > 10 μg/L; ved punktkilder er de væsentligt højere.
 • TFA er meget mobil og meget vedholdende i miljøet. Ifølge den nuværende viden påvises toksikologiske og økotoksikologiske effekter kun ved meget høje koncentrationer. Den langsigtede påvirkning af TFA i miljøet er dog meget usikker.
 • Baseret på de solgte og brugte mængder er hovedkilderne til TFA i miljøet i Tyskland kølemidler og blæsemidler samt plantebeskyttelsesmidler, alle med en stigende tendens. Lægemidler udgør en relativt lille mængde. Andelen af veterinærlægemidler og industriel produktion er ukendt. Bidraget fra biocider og fluorholdige kemikalier til forbrugerne kendes ikke i detaljer, men antages at være lavt. TFA-tilførsler fra naturlige kilder såsom dybhavskilder er meget lave.
 • TFA spredes i miljøet gennem de vigtigste inputveje med nedbør (som følge af atmosfærisk nedbrydning af kølemidler og blæsemidler), udvaskning på landbrugsjord (ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og gødning), industriel udledning (fra industrier, der producerer og ved brug af fluorkemikalier) og kommunale spildevandsrensningsanlæg (gennem udledning af lægemidler, biocider og andre fluorholdige kemikalier).

  Landbrugets sprøjtegifte indtager en klar placering som kilde til TFA-forureningen. Figur 1 fra rapporten

Her kommer et resumé af selve rapporten:

Trifluoracetat (TFA) er et PFAS-kemikalie, der giver anledning til stor bekymring for miljøbeskyttelsen. På grund af dets høje opløselighed i vand og dets mobilitet finder TFA nem vej ind i vandkredsløbet, som fungerer som dets primære distributionsmedium i miljøet.

NB! I Danmark har Miljøstyrelsen påvist, at der findes TFA i stort set alle terrænnære grundvandsprøver (87% ud af 247 prøver fra 2020).

TFA er ikke nedbrydeligt, meget persistent og forbliver i miljøet, når det først er frigivet. Af den grund kan den langsigtede indvirkning på miljøet ikke forudsiges fuldt ud. En effektiv efterfølgende fjernelse af TFA fra vand er ikke mulig ved at anvende etablerede og udbredte teknikker, især ikke i drikkevandsproduktion. TFA indføres i miljøet fra forskellige kilder og ad forskellige veje.

Det er disse 28 sprøjtegifte, tyskerne har udpeget som ophav til TFA-forurening af vandmiljøet. Elleve af disse gifte er identificeret som godkendte aktivstoffer i hele 36 danske sprøjteprodukter; se listen nedenfor. Figur 2 fra rapporten

TFA bruges som grundkemikalie i fremstillingen af fluorerede forbindelser. Derudover er TFA et nedbrydningsprodukt af forskellige fluorkemikalier fra en række forskellige anvendelser, såsom halogenerede kølemidler og brandslukningsmidler, plantebeskyttelsesmidler, lægemidler og biocider. Afhængigt af inputvejen nedbrydes forstadierne til TFA i forskellige miljøområder (luft, jord, vand). For inputveje skelnes der mellem isolerede, lokaliserede input og diffuse, omfattende input af TFA til miljøet. På lokalt niveau kan inputveje spille en forskellig rolle i TFA-forurening i hvert enkelt tilfælde.

I denne rapport beregner vi – for at give et kvantitativt estimat af de potentielle input – de maksimalt mulige emissioner af TFA i hele Tyskland baseret på salgstal og andre data om brugen af de respektive kemikalier. Overvågningsdata bruges til at bestemme aktuelle niveauer af TFA i overfladevand, grundvand og drikkevand i Tyskland. På baggrund af disse data diskuterer vi den aktuelle og forventede virkning af dette kemikalie. Vi præsenterer også eksisterende lovmæssige og administrative regler, politiske strategier og lokale minimeringsindsatser.

De tyske miljømyndigheder peger på landbrugets sprøjtegifte som den næststørste kilde til TFA-forureningen af vandmiljø og drikkevand; figur 4 fra rapporten

4.4 Drikkevand

Indtil videre er der kun sparsomme data fra direkte TFA-målinger i drikkevand. Alligevel afspejles TFA-forurening i overfladevand og i grundvand i koncentrationer i drikkevand, da TFA ikke uden videre kan fjernes fra råvand af drikkevandsleverandørerne. Næsten 70 % af drikkevandet i Tyskland kommer fra grundvand eller kildevand, de resterende 30 % direkte eller indirekte fra overfladevand. Derfor må der forventes øgede niveauer af TFA i drikkevand i regioner, hvor der allerede er fundet høje koncentrationer af TFA i drikkevandskilden.

Her opstiller de tyske miljømyndigheder de 28 ‘beskidte’ sprøjtegifte med beregninger af deres andel i TFA-forureningen. Stoffet ‘fluazinam’ er klart den værste, og er også anvendt i stort omfang i Danmark. Figur 6 fra rapporten

En undersøgelse fra TZW testede 19 ledningsvandsprøver fra forskellige steder i Tyskland med forskellige drikkevandskilder og målte TFA-koncentrationer i området fra < 0,05 til 2,5 μg/l. Årsagen til, at der ikke er fundet TFA i drikkevand i koncentrationer større end 3 μg/l, er, at mere stærkt forurenet råvand blandes med vand fra forskellige, mindre forurenede kilder for at opfylde lovkravene. Indtil for nylig gjaldt en sundhedsrelateret indikatorværdi på 3 μg/l for TFA. Det betyder, at drikkevand ikke bør distribueres permanent, hvis det indeholder TFA i koncentrationer på over 3 μg/l. I lighed med en tærskelværdi i den tyske drikkevandsforordning kan denne værdi midlertidigt overskrides, hvis den er godkendt af den kompetente lokale sundhedsmyndighed. En sådan godkendelse er dog forbundet med passende foranstaltninger til at reducere koncentrationen og igen overholde maksimumværdien.

En undtagelse er det drikkevand, der produceres i Neckar-oplandet nær Heidelberg, med koncentrationer på mere end 20 μg/l – en direkte påvirkning af det udledte spildevand. Regionen ved Neckar fik dispensation, og en værdi på 30 μg/l blev fastsat som en sikkerhedsforanstaltning. Dette er dog strengt lokalt i omfang og midlertidigt og kommer med en forpligtelse til at gennemføre emissionsreduktionsforanstaltninger på det lokale udledningssted – som allerede er i gang i samarbejde med virksomheden, der udleder spildevand indeholdende øgede koncentrationer af TFA.

I mellemtiden er den sundhedsrelaterede indikatorværdi, som følge af yderligere toksikologiske data, blevet erstattet af en sundhedsbaseret vejledende værdi på 60 μg/l. Det betyder, at den tidligere værdi, der er sat som en sikkerhedsforanstaltning, ikke længere gælder. Det betyder dog ikke, at TFA-koncentrationer på op til 60 μg/l i drikkevand er acceptable, kun at de ikke er en årsag til helbredsproblemer. Minimumskravet efter drikkevandsbekendtgørelsens § 6, stk. 3, skal stadig overholdes.

4.5 Jord

TFA, der er ekstremt mobilt, tilbageholdes næsten ikke i jord. Så snart TFA er blevet dannet fra prækursorer, skylles det derfor hurtigt ud i grundvandet eller absorberes af planter sammen med jordvand. Ingen systematiske data vedrørende TFA i jord er tilgængelige for det tyske miljøagentur. Indtil videre er baggrundsforurening ikke blevet fastslået. Prøveanalyser af jordmateriale ekstraheret på otte tyske meteorologiske tjenester viser TFA-niveauer fra < 0,2 til 2 μg/kg tørvægt.

4.6 Biosfære

TFA kan optages af planter og i princippet ophobes der. TFA kan ophobes i planter, fordi der ved gasudveksling også frigives noget vand til luften, men mindre TFA. Undersøgelser indsendt i godkendelsesprocessen som led i aktivstoftestning for plantebeskyttelsesmidlet flufenacet bekræfter, at TFA optages i planten gennem roden i betydelige mængder og transporteres til de øvre dele af planten. Denne proces er især relevant på landbrugsjord, hvor TFA-kilder (f.eks. nedbrydning fra plantebeskyttelsesmidler) møder hurtigt voksende afgrøder med højt vandforbrug. Noget tyder på, at små mængder TFA også kan optages fra atmosfæren direkte via bladoverfladen, f.eks. gennem tåge. En ophobning af TFA blev observeret i nåle på nåletræer og tilskrevet denne proces. En prøveanalyse af plantemateriale indsamlet på et tysk meteorologisk tjenestested i juli 2019 viser et TFA-indhold på 35 til 120 μg/kg .

Her er listen over TFA-sprøjtegifte på det tyske og danske marked

Denne liste opsummerer de 28 sprøjtegifte (venstre kolonne), som de tyske miljømyndigheder har identificeret som ophav til TFA-kemikalier i vandmiljøet (se rapporten figur 2.). I næste kolonne er det angivet, hvilken type gift det pågældende middel tilhører. Redaktionen har denæst afsøgt Middeldatabasen fra SEGES for disse giftstoffer og identificeret 11 af dem fordelt på mindst 36 produkter, der aktuelt er på markedet for danske landmænd og gartnerier (næste kolonne). Yderligere har vi identificeret mindst 101 sprøjteprodukter, der tidligere har været markedsført her i landet, men som ikke længere kan erhverves eller bruges lovligt (kolonnen til højre).

Forurening

TFA er påvist i øl og te. Der er påvist en gennemsnitlig TFA-koncentration på 6,1 μg/l i øl og på 2,4 μg/l i te. Disse undersøgelser viste også, at TFA-koncentrationerne i øl ikke kan tilskrives det anvendte postevand, men dets tilstedeværelse i malten og dermed ophobning i plantekomponenter. Da transpiration er hovedårsagen til ophobning i plantekomponenterne, kan det antages, at TFA for det meste findes i bladene.

EU’s referencelaboratorier for rester af pesticider fandt øgede niveauer af TFA i forskellige afgrøder. Dette bekræfter antagelsen om, at TFA dannes fra forstadier i planter, eller optages direkte fra jorden, eller begge dele. TFA-kredsløbet i jord-plante-zonen og dets påvirkningsfaktorer er endnu ikke undersøgt i detaljer. Rester i den menneskelige krop er endnu ikke blevet registreret. TFA blev hverken identificeret af den tyske miljøundersøgelse af sundhed eller i menneskelige prøver i miljøprøvebanken.

Fjernelse af TFA fra vand kræver stor indsats. I drikkevandsproduktion eksisterer ingen praktisk og økonomisk metode for dens fjernelse. Derfor forårsager de høje niveauer af forurening konflikt mellem drikkevandsproduktion, landbrug og andre sektorer af økonomien. Omvendt osmose kan bruges til behandling af industrispildevand for at reducere TFA-forurening til et minimum, før det udledes i miljøet. Indtil videre er dette knap nok praktiseret.

Sådan ser den tyske rapport fra november 2021 ud. Læs den her.
Sådan ser den tyske rapport fra november 2021 ud. Læs den her.

TFA og dets mange prækursorer kontrolleres i øjeblikket sjældent på noget lovgivningsområde, og hvor der findes administrative krav, er de ikke nødvendigvis i overensstemmelse med hinanden. Af hensyn til en bæredygtig kontrol af forurening af natur- og drikkevand bør TFA-tilførsler reguleres. I betragtning af de mange forskellige kilder kan dette ske både ved at anvende sektorspecifikke eller anvendelsesspecifikke tilgange (stofrelaterede love og regler) og ved middelspecifik kontrol (vandlovgivning). Det tyske miljøagentur har påbegyndt en vurdering af mulighederne for at regulere de forskellige inputkilder ved hjælp af de reguleringsinstrumenter, som er underlagt agenturets kompetenceområde. Det ville ikke være hensigtsmæssigt at flytte problemet helt til slutningen af inputkæden (især vandleverandører), ikke mindst på grund af TFA’s kemiske egenskaber.

De første skridt mod at reducere tilførslen af TFA til miljøet er iværksat. Forbundsrepublikken Tyskland arbejder sammen med fire andre stater (Holland, Danmark, Sverige, Norge) i øjeblikket (midten af juni 2021) på et begrænsningsforslag under den europæiske kemikalieforordning (REACH; forordning (EF) nr. 1907/2006) til regulering af fremstilling og anvendelse af den store gruppe af per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS), hvis arbejdsdefinition også vil omfatte TFA. I forhold til EU-strategien for bæredygtig brug af kemikalier vurderes det nu, i hvilket omfang fluorholdige kølemidler og fremstilling og anvendelse af TFA-dannende plantebeskyttelsesmidler, lægemidler og biocider kan håndteres af en REACH-begrænsning.

Redaktionen tilføjer: Begrænsningsforslaget er afleveret, men indholdet offentliggøres først 7. februar 2023.

Bannerbillede: Niels Riis Ebbesen

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Peter Madsen

  Det kan da kun være fordi man ikke VIL handle. Apropos samarbejde – bare i EU, så har vi aldrig lært at bruge det, hvor det er mest relevant.
  Og dog: Under corona samlede WHO data ind for alle lande hver eneste dag, og man kunne følge udviklingen i snart sagt alle dele af verden time for time.
  Det er helt forrykt, at vi – der har størrelse som den gennemsnitlige tyske delstat – tror, vi kan fremkomme med tilstrækkeligt kortlægning og databearbejdning til at vi bare lige løser pfas-problematikken for næsen af alle de andre. Det er ikke selvtillid – det er naivitet.

 2. Torben Aagesen

  Manden kan ikke bestride det hverv han er sat til. Man fristes til at tro det er bevidst. Den trækken ud der indtil nu er foregået kan ikke fortsætte, der kommer andre efter os.

 3. Giver Peter Madsen fuldstændig ret! Det er hoved rystende at MH nu vil lave sin egen lille million dyre undersøgelse – har mange gange svært ved at forstå hvorfor. Ligeså i lægevidenskaben, der er lavet rigtig mange afhandlinger, undersøgelser vedr flåtbid og sygdomme man kan blive ramt af efterfølgende. Men på Riget sidder en forsker og hun er dronningen der benåder eller ikke. Vi er hundredvis af mennesker der har måtte søge behandling i Tyskland, Polen og Spanien ( hvor de er LANGT fremme) for egne penge og til stor frustration, da sygdomme overført ved flåt kan være invaliderende.

 4. Bjarne Jensen

  Spørgsmålet er nok snarere hvad embedsmændene vil. Vores levebrødspolitikere har ingen praktisk viden eller erfaring, og det er da tydeligt at praksis i ministerier og styrelse kun i ringe grad ændrer sig uanset partifarve.

 5. Karen Lisbet Ogstrup

  Syltekrukke nr. 2 inden for få dage: ‘Den anden er: Ekspertrapport om CO₂-afgift på landbrug forsinkes igen igen’.

 6. Orla Jørgensen

  Kan det udelukkes at en del af de tyske pesticider ikke er godkendt herhjemme?
  Kan det udelukkes, at et pesticid ikke har samme indhold i forskellige lande, på trods af enslydende handelsnavn?

Skriv en kommentar