Ammoniakudledning er hvert år kilde til sygdom og for tidlige dødsfald. Alligevel undlader Bornholms Regionskommune at inddrage hensyn til folkesundheden og giver tilladelse til at øge ammoniakudledningen

Af Helle Munk Ravnborg, Østerlars

Forestil dig, at du er Bornholms Regionskommune, som har ansvaret for at vurdere miljøgodkendelsesansøgninger fx i forbindelse med udvidelser af øens svinebedrifter og dermed for at vurdere om udvidelsen vil give anledning til luftforurening, der kan påvirke befolkningens – altså vores – sundhed.

Helle Munk Ravnborg

Forestil dig så, at du sidder med en ansøgning om tilladelse til at 3-doble ammoniakudledningen. Forestil dig endelig, at det eneste, du tjekker, er, om den konsulent, som har hjulpet med at udforme ansøgningen, har logget ind med sit NemID og sat kryds i den rubrik, hvor man kan frasige sig at have de fornødne kompetencer. Er der ikke noget kryds, antager du derfor, at vedkommende er kompetent, også til at vurdere de folkesundhedsmæssige aspekter af en 3-dobling af ammoniakudledningen og den partikelforurening, som ammoniakudledningen giver anledning til.

Det lyder måske vildt, men det er sådan kommunen beskriver sin fremgangsmåde i sin kommentar til et nabohøringssvar i forbindelse med en miljøgodkendelse af en udvidelse af produktionsarealet for en svinebedrift i Østerlars. Ikke engang dét, at den landbrugskonsulent, der i den aktuelle sag på et møde, hvor jeg sammen med to andre naboer og ansøger selv, deltog, oplyste ikke at have undersøgt de folkesundhedsmæssige konsekvenser af den øgede ammoniakudledning og den deraf følgende partikelforurening, har fået Regionskommunen til at tøve med miljøgodkendelsen. Dermed svigter kommunen det ansvar, som ifølge husdyrbrugsloven påhviler den enkelte kommune for at værne om sine borgeres sundhed i forbindelse med udvidelse af husdyrbedrifter.

I Danmark anslås det ifølge en nylig artikel i Politiken, at mere end 800 personer hvert år dør for tidligt som konsekvens af ammoniakudledninger fra landbruget.

Ud over at en 3-dobling af ammoniakudledningen bringer Danmark i den helt gale retning i forhold til at nå sine EU-forpligtelser om at reducere ammoniakudledningen og bevare biodiversiteten, så er den heller ikke gratis i forhold til folkesundheden og de danske sundhedsudgifter.

Ammoniak dræber

Problemet med den øgede udledning af ammoniak er nemlig ikke bare, at det lugter og er skadeligt for biodiversiteten, sårbare naturtyper og truede arter. Det er også, at ammoniakken i luften omdannes til fine partikler, som trænger ind i vores luftveje og blodbaner og gør os syge og desværre også er skyld i for tidlige dødsfald.

Et studie publiceret i Nature anslår, at ammoniakudledninger fra landbruget i Europa var årsag til 40 % af de 380.000 for tidlige dødsfald, som skete i 2010 som følge af luftforurening. I Danmark anslås det ifølge en nylig artikel i Politiken, at mere end 800 personer hvert år dør for tidligt som konsekvens af ammoniakudledninger fra landbruget. Samlet set anslås det, at landbrugets ammoniakudledninger hvert år koster Danmark 2,7 milliarder kroner bl.a. til ekstra sundhedsudgifter. Ikke desto mindre er ammoniakudledningerne i Danmark steget mellem 2013 og 2017, ligesom de altså nu også ser ud til at komme til at gøre det her i Østerlars.

Dette til trods, og mens organisationen Rådet for Grøn Omstilling, ifølge Politiken, forbereder at indbringe Danmark for en domstol for ikke at gøre tilstrækkeligt for at nedbringe luftforureningen, så vælger Bornholms Regionskommune at give tilladelse til at øge ammoniakudledningen og svigte sit ansvar for at værne om vores sundhed. For én ting var, hvis man gav tilladelse til at udvide svinearealet og indføre ny staldteknologi for at nedbringe ammoniakudledningen. Men at man – med åbne øjne – giver tilladelse til at øge ammoniakudledningen og dermed til at forværre folkesundheden og øge antallet af for tidlige dødsfald på Bornholm, det da mane til eftertanke. Ikke mindst blandt vores politikere, som i sidste ende er dem, der lægger navn og parti til, og er dem, der skal møde borgerne, om ikke før, så til kommunalvalget næste år.

One Comment

  1. Også de skinhellige økologer har blod på hænderne. De driver 2/3 af det økologiske areal som græsmarker til malkekvæg. Økologien har ingen regler, der skal forhindre hundredevis af dødsfald på grund af økologisk ammoniakudledning.

Skriv en kommentar