Dokumentation: Trods millionstøtte fra EU og den danske stat blokerer Fiskeristyrelsen alle informationer om, hvordan pengene anvendes. Her er et eksempel på, hvordan styrelsen hemmeligholder resultaterne af den offentlige støtte.

Trods gentagne anmodninger i mere end fire måneder om aktindsigt i selskabet ”Blå Biomasses” produktion af  ”miljømuslinger” i Limfjorden er det endnu ikke lykkes at få udleveret et eneste dokument. Senest har Fiskeristyrelsen afvist at videregive ”Blå Biomasses” oplysninger om, hvor mange ”miljømuslinger”, de regner med at høste, og hvor stor effekt ”miljømuslinger” har på fjernelse af kvælstof.

    

Vitale oplysninger er overstreget

Også selv om netop denne effekt er årsagen til, at ”Blå Biomasse” har fået bevilget over 11 mill. kr. i tilskud fra den danske stat og EU til produktionen af ”miljømuslinger” ved Venø i den vestlige del af Limfjorden. Alle disse vitale informationer i ansøgningen er overstreget. De tilbageværende oplysninger er uden betydning for bedømmelsen af ”miljømuslingernes” effekt.

Ingen resultater af muslinge-produktionen

Det er fiskeribiolog Steen Ulnits i Randers, der forgæves har søgt aktindsigt i resultatet af  produktionen af ”miljømuslinger”. Han har kun fået indsigt i uvæsentlige dele af ”Blå Biomasses” 23 sider lange ansøgning om skatteyder-penge. Det, han ikke har fået, gælder som nævnt bl.a. lige nøjagtig omfanget af produktionen og effekterne på fjernelse af kvælstof. Ansøgningen er fra 2016. Hele projektet skulle afsluttes i 2018-19.

– Vi mangler helt enkelt tal, som dokumenterer ”miljømuslingernes” reelle fjernelse af kvælstof.  Vi ved derimod med sikkerhed, at muslinger forurener massivt, hvor farmene ligger.

Fiskeribiolog Steen Ulnits

Trusler om erstatningskrav fra ”Blå Biomasse”

Denne ansøgning fik Steen Ulnits udleveret i forbindelse med aktindsigt om et møde med Mariager Fjord Kommune og ”Blå Biomasse” om en eventuel anlæggelse af en ”miljømuslinge”-farm i Mariager Fjord. Et par dage efter trak kommunen alle de udleverede sags-akter tilbage. Samtidig truede advokaten for ”Blå Biomasse”, Mogens Birkebæk, Holst Advokater i Århus, med erstatningskrav, hvis Steen Ulnits ikke omgående destruerede de udleverede sagsakter, så de ikke kunne bruges af hverken af ham selv eller andre.

Fiskeribiolog Steen Ulnits – med fisk!

Den berørte part er medbestemmende

Derfor anmodede Steen Ulnits Fiskeristyrelsen om aktindsigt. Det er den, han nu – i meget begrænset omfang – har fået. Derfor har han på ny bedt Fiskeristyrelsen om at få de ønskede oplysninger. Proceduren er, når du søger aktindsigt, at den berørte part bliver hørt. Altså ”Blå Biomasse”. Selskabet har åbenbart så fået Fiskeristyrelsen til med blå tusch at overstrege helt centrale oplysninger.

Produktionstallene må ikke hemmeligholdes

Også selvom om offentlighedsrådgiver og jurist, Oluf Jørgensen, har slået fast, at sådanne oplysninger ikke er omfattet af begrebet konkurrenceforvridning. Det er ellers det, ”Blå Biomasse” henviser til, når de ikke vil ud med oplysninger om produktionen af ”miljømuslinger”.

Der produceres meget mindre end lovet

– Når jeg anmoder om at få tallene, er det fordi tidligere projekter åbenlyst er slået fejl, siger Steen Ulnits. Blandt andet i Skive Fjord. Her sagde Dansk Skaldyr Center i Nykøbing Mors, at der årligt kunne produceres 1.100 tons friske blåmuslinger alene på Linemuslingeanlæg 112, som ligger i Skive Fjord. I de to år, Dansk Skaldyr Center lejede anlægget, blev der dog kun indberettet i alt 162 tons.

Muslinger er en populær spise på den årlige festival i Nykøbing Mors, men skaldyrenes evner som forureningsbekæmpere hemmeligholdes af Fiskeristyrelsen og Blå Biomasse, der har lanceret begrebet “miljømuslinger”. PR-foto

Senere aktindsigter i denne sag har dokumenteret registrerede høsttal på mindre end 5 % af de påståede 1.100 tons i hele perioden fra 2004 til 2018. Det tegner således ikke godt for den reelle kvælstoffjernelse.

Kun høstet muslinger i meget begrænset omfang

Det gør heller ikke det store Kombi-projekt fra 2011 til 2014, som Hedeselskabet også var involveret i – gennem datterselskabet Orbicon. Her var den storslåede plan “en femdobling af havbrugsproduktionen i Danmark uden at belaste vandmiljøet med yderligere kvælstof”. Hvilket næsten lød for godt til at være sandt. Og efterfølgende også viste sig at være det.

De knap 9 millioner tilskudskroner var udbetalt til deltagerne i projektet, heriblandt Hedeselskabets Orbicon, da dette sluttede i 2015 – efter fire års arbejde.

I 2018 måtte det uafhængige konsulentfirma Cowi imidlertid på projektets vegne konkludere, at der jo skal “høstes muslinger for at fjerne kvælstof”. Og at dette kun var sket “i meget begrænset omfang” – i et enkelt af de fire projektår.

Tidligere projekter med linemuslinger er åbenlyst slået fejl blandt andet i Skive Fjord. Her hævdede Dansk Skaldyr Center i Nykøbing Mors, at der årligt kunne produceres 1.100 tons friske blåmuslinger alene på Linemuslingeanlæg 112, men i de to år, Dansk Skaldyr Center lejede anlægget, blev der dog kun indberettet i alt 162 tons.

Hovedaktør tiltalt med krav om konfiskation af 190 mill. kr.

Til gengæld blev en af Kombi-projektets hovedaktører, Hjarnø Havbrug, året efter politianmeldt for at have forurenet fire gange så meget som tilladt. Og i 2020 blev der rejst polititiltale og stillet krav om konfiskation af 190 millioner uretmæssigt tjente kroner.

Det projekt kom der således ikke megen kvælstoffjernelse ud af.

Kun øget forurening.

Muslingerne forurener lige så meget, som de renser

Fiskeribiolog Steen Ulnits fortsætter:
– Vi mangler helt enkelt tal, som dokumenterer ”miljømuslingernes” reelle fjernelse af kvælstof.  Vi ved derimod med sikkerhed, at muslinger forurener massivt, hvor farmene ligger. Det har ”Blå Biomasse” ikke fortalt ret meget om rundt omkring i landet, hvor man vil sælge muslingefarme.

Svenske forskere fra Lunds og Stockholms Universiteter fortæller derimod klart, at for hvert ton næringssalte, der fjernes, havner et andet ton på bunden under farmene – som ekskrementer fra de mange millioner muslinger.

Kvælstof-regnskabet ikke i muslingefarmernes favør

Et tredje ton passerer gennem muslingerne og tilbage i vandet. Nu er det fordøjet og endnu mere bio-tilgængeligt end før. Klar til endnu flere alger. Samtidig risikerer man med iltsvind forårsaget af muslingerne selv, at der frigøres yderligere næringssalte fra bundsedimentet. Næringssalte, der ellers var bundet og uskadeliggjort her. Noget af en risiko at tage i danske fjorde, der flere steder konstant balancerer på randen af iltsvind.

Det store kvælstofregnskab er således ganske kompliceret og næppe i muslingefarmernes favør. Lad os se produktionstallene, før miljøministeren skal vurdere, om der overhovedet er noget potentiale i “miljømuslinger”. Om der er tale om reel kvælstoffjernelse eller blot statsstøttet virksomhed. Det dur ikke at holde dem hemmeligt under påskud af “forretningshemmeligheder”.

Ingen krav om miljøgodkendelse – det bør ændres

Til alt dette kommer, at Fiskeristyrelsen i dag har noget nær frit slag til at uddele nye licenser og forny gamle til muslingeopdræt. De skal ikke spørge nogen:

– Der stilles mig bekendt ingen krav overhovedet til forudgående miljøundersøgelse. Problemet er det grundlæggende, at det desværre regnes for en sandhed, at muslinger fjerner kvælstof og renser vandet. Det er sagt så mange gange, at folk nærmest pr. automatik tror på det. Derfor er der ingen krav til forudgående miljøvurdering. Vi ved imidlertid i dag, at det ikke er tilfældet. At muslinger forurener kraftigt lokalt.

Brud på både EU’s regler og Helcom-konventionen

– Der bør naturligvis være krav om forudgående miljøundersøgelser, når muslingefarmene lokalt forurener så massivt, som tilfældet er. Det er jo en overskridelse af både EU’s Vandrammedirektiv og Helcom-konventionen (beskyttelse af havmiljøet i Østersøen , indgået af kyststaterne), når man skaber ny lokal forurening ved at opdrætte muslinger.

Hertil kommer så den visuelle forurening ved kysterne fra de mange kilometer sorte plastikrør, som muslingerne hænger under, løsrevne og ilanddrevne bøjer, reb med videre.

Direktør Klaus Astrup Nielsen, Blå Biomasse

– Det er alt sammen spørgsmål, som bør op i Folketinget, slutter Steen Ulnits.

”Blå Biomasses” direktør vil ikke svare – direkte
Formanden for bestyrelsen for ”Blå Biomasse” – datterselskab af Hedeselskabet – Klaus Astrup Nielsen, vil ikke svare på Steen Ulnits’ udtalelser. I hvert fald ikke direkte. Han mener, at www.gylle.dk tidligere har misbrugt og fordrejet hans udtalelser. Derfor skal vi gå via Hedeselskabets kommunikationschef, kræver han. Men redaktionen vil insistere på at få udtalelserne direkte fra bestyrelsesformanden og ikke via en mellemmand. Det afviser han.

Han vil heller ikke konkretisere, hvilke udtalelser fra ham, redaktionen skulle have misbrugt og fordrejet.

Hvad bestyrelsesformanden sagde

Journalist Flemming Seiersen

De udtalelser, som bestyrelsesformanden henviser til og  påstår er fordrejet, var om et erstatningskrav mod Steen Ulnits, hvis han brugte de udleverede sagsakter fra Mariager Fjord Kommune. Klaus Astrup Nielsen sagde den 10. juni i år:

”Det er ikke, fordi vi vil stoppe Steen Ulnits, at vi kræver aktindsigten og dermed de udleverede dokumenter trukket tilbage. Det er, fordi en offentliggørelse vil være konkurrenceforvridende”.

Dertil kommer nogle faktiske oplysninger om, at ”Blå Biomasse” ikke har planer om at opdrætte ”miljømuslinger” i Mariager Fjord.

Artiklen er skrevet af journalist Flemming Seiersen og fiskeribiolog Steen Ulnits

Læs også:

Kommentarer

  1. Kjeld Rydahl

    Jeg bliver så træt og så ked af det når man den ene gang efter den anden bliver trukket rundt i manegen (ved næsen) sammen med bl. a. Mogens Jensen og Lea Wermelin. Svinetransporter i varme biler, nedvisning af kartofler med Reglone på dispensation (skaffet med falske oplysninger), muslingefarme som åbenbart ikke er så “grønne eller blå” som oplyst til dem som giver tilladelserne, randzoner, uha uha da, det gik heller ikke. Norske burlaks….føj da, det er ren kemi…Jeg kan kun anbefale, at man køber dansk, køber sæsonens råvarer og køber økologisk, så kan det ikke gå helt galt.

  2. Kjeld Hansen

    Hvis du ikke tror, der er problemer med disse anlæg, så se denne helt aktuelle film fra bunden ved muslingeanlæg 112 i Skive fjord 8. august 2020. Bunden er kraftig forurenet af lort fra line- og smartfarmmuslinger. Optaget på 6,5 m vand 8 august 2020 med undervandsdrone.
    Se her: https://www.youtube.com/watch?v=MvyYTaaUMZE&fbclid=IwAR2-RdZLpaXIikLcaw8cpmIdUnkFtRgfiGXceyuBfyC4AaGGs_kcFqlPpGs

  3. Pingback: Limfjorden, Smarts Farms og kutter Anton | Levende Hav

  4. Pingback: – Noget vrøvl, at muslingeopdræt forurener, siger skaldyr-professor | Gylle.dk

Skriv en kommentar