Nick og Dan siger nej til hemmelige MRSA-lister – og dog…

Dan Jørgensen_fodrer svin

Dan J. har optrådt som svinepasser for at tækkes L&F, men nu tvinges han til at offentliggøre MRSA-listerne.

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) kaster nu håndklædet i ringen og opgiver at forsvare hemmeligheds-kræmmeriet omkring de MRSA-smittefarlige svinefabrikker. I en mail 1. september 2014 oplyser Fødevarestyrelsen, at man – efter mere end to års obstruktion – agter at udlevere de omdiskuterede lister over de MRSA-fabrikker, der blev fundet i efteråret 2011.

Imidlertid vil man udsætte udleveringen på ubestemt tid på grund af “denne sags ganske særlige omstændigheder”. I Fødevarestyrelsen er man godt klar over, at det betyder en tilsidesættelse af Grundlovens § 63, men det mener man sig berettiget til.

Beslutningen om at hemmeligholde testresultaterne fra et projekt i efteråret 2011, hvor et antal svinefabrikkerne blev undersøgt, traf den daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S). Begrundelsen var den, at forbrugerne ikke ville kunne bruge oplysninger til noget.

Fødevarestyrelsen har foretaget en markant kovending i hele sagen efter at have modtaget en sønder-lemmende kritik i juni 2014 fra ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Her er de to vigtigste punkter, hvor styrelsens jurister er blevet belært af ombudsmanden:

* Fødevarestyrelsen har indset, at oplysningerne om de MRSA-smittede svinefabrikker er at regne for miljøoplysninger, og at aktindsigt i deres beliggenhed derfor skal behandles efter miljøoplysningsloven. Dette forhold har styrelsen ellers benægtet gennem to år.

Mette Gjerskov - Fødevareminister, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet

Mette Gjerskov (S) startede MRSA-sagen, da hun besluttede at mørklægge testresultaterne fra 2011.

* Fødevarestyrelsen har foretaget en høring af de berørte fabriksejere, hvoraf flere har protesteret og indgivet en stævning mod styrelsen. De indkomne høringssvar har koncentreret sig om to påstande: risiko for økonomiske tab og stigmatisering af ejere og ansatte, hvis MRSA-fabrikkernes beliggenhed bliver offentliggjort. Påstandene har dog ikke givet styrelsen anledning til at ændre sin nyerhvervede vurdering.

Spillet går videre
Trods den klokkeklare kovending vil de hidtil hemmeligholdte lister alligevel ikke blive udleveret. Den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer har indgivet fire stævninger, hvori det kræves, at Fødevarestyrelsen skal fortsætte med at holde oplysningerne hemmelige. I samtlige søgsmål har man krævet, at de skal tillægges opsættende virkning for derigennem at blokere for en offentliggørelse.

Hovedreglen for opsættende virkning skal findes i Grundlovens § 63, der fastslår, at man IKKE kan blokere en forvaltningsafgørelse ved at indbringe en sag for domstolene. Der findes dog flere højesteretsafgørelser, der fastslår, at under helt specielle vilkår er det muligt at opnå opsættende virkning, men det kræver, at der er risiko for at lide “uoprettelige tab” af økonomisk karakter, at der skal være “begrundet tvivl” om den forvaltningsretslige afgørelses gyldighed, og endelig må der ikke være en “væsentlig offentlig interesse”, der taler imod opsættende virkning.

Fødevarestyrelsen er af den opfattelse, at disse betingelser IKKE er opfyldt, men – som man skriver side 3 i afgørelsen – finder man, at “denne sags ganske særlige omstændigheder” gør, at Fødevareministeriet har besluttet at sætte sig ud over de nævnte retskrav. Man har derfor accepteret at tilsidesætte de helt legitime krav om aktindsigt på ubestemt tid. Først når en domstol har fundet lejlighed til at kikke på sagen, vil man gå videre.

NickHakkerup

Nick Hækkerup “reddede” de danske skolebørn fra MRSA-fabrikkerne.

Nick sætter Dan på plads
Afgørelsen kommer mindre end en uge efter en sviende lussing til ministerens såkaldte 5-punkts plan for MRSA-bekæmpelse.

På et samrådsmøde med Folketingets fødevareudvalg 27. august 2014 blev Dan Jørgensens manglende handlekraft kritiseret af sundhedsminister Nick Hækkerup (S), som satte sig i førersædet for at bekæmpe yderligere spredning af svine-MRSA-bakterierne.

Dan Jørgensen har i hele sin ministerperiode bakket op bag den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarers skolebesøgsordning på danske svinefabrikker, men under samrådet meddelte Nick Hækkerup, at den opbakning kunne Jørgensen godt pakke væk. Fremover vil det ikke være tilladt at lukke børn eller andre uvedkommende ind på MRSA-inficerede svinefabrikker, meddelte Nick Hækkerup, mens en åbenlyst utilfreds fødevareminister måtte se til fra sidelinjen.

Sundhedsministerens udspil satte den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer i en knibe, som man måtte løse ved at indstille skolebesøg på ALLE svinefabrikker. Modsætningsvis ville man have været tvunget til at offentliggøre MRSA-status for de benyttede besøgslandbrug.

MRSA-bakterierne forekommer også i komælk og hos mink. Indtil videre er der mindst 25 personer, der er blevet MRSA-inficerede ved kontakt med mink, men der foreligger intet om en lukning af minkfabrikkerne for skolebørn og andre uvedkommende.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.