Rødstjerten har fordoblet sin ynglebestand i Danmark

Så farvestrålende fremtræder hannen af Rødstjert. Foto: Wikipedia/ThKraft

Mere løvskov og fuglevenlige haver har gjort den engang sjældne skovfugl, rødstjerten, til en vidt udbredt ynglefugl i Danmark, viser tællinger lavet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Det skriver Jan Skriver for DOF den 7. juni 2020

Allerede en time eller to før solen står op, begynder rødstjerten at synge som en af døgnets mest morgenfriske i koret af danske sangfugle.

Og der er god grund til at synge i dur for arten, som er en af de senere årtiers mest succesfulde sangfugle i Danmark.

– Rødstjerten har næsten fordoblet sin danske yngleudbredelse siden midten af 1970’erne. Det viser Dansk Ornitologisk Forenings fire år lange Atlas III-undersøgelse, som sluttede sidste år.

– For få årtier siden var rødstjerten tæt knyttet til de østlige dele af Danmark med de ældre løvskove og parker i Nordsjælland og Dyrehaven nord for København som dens absolutte højborg. Men de senere år har rødstjerten bredt sig mod vest og nord i Jylland, så den i dag er udbredt over stort set hele landet, viser Atlas III, siger Daniel Palm Eskildsen, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Biolog Daniel Palm Eskildsen, DOF

Løvskov og gamle haver, tak

– Plantning af løvskov i stedet for nåleskov og en større andel af urørt naturskov, hvor træerne får lov til at blive gamle og hullede, inden de falder om og rådner, har banet vejen for flere ynglepar af rødstjert.

– Ikke kun en ændring i skovbilledet fra nål og produktionsskov til mere løv og naturskov i flere danske skovområder har været en fordel for rødstjerten. Den er også i stigende grad flyttet ind i mange danske haver og villakvarterer, hvor vegetationen er blevet højere og mere fuglevenlig i løbet af de senere årtier, siger Daniel Palm Eskildsen.

Han samler trådene i DOF’s såkaldte punkttællinger, der siden 1975 har taget pulsen på de mest almindelige og vidt udbredte arter i den danske fuglefauna.

Rødstjert, der synger fra spidsen på et krondyrgevir. Foto: Jan Skriver

Punkttællinger viser fremgang

Cirka 400 ornitologer laver hver sommer og vinter jævnt fordelt over landet systematiske tællinger af de fugle, de ser eller hører ad de samme ruter. På den måde får man et fingerpeg om udviklingen i bestandene af de mest udbredte danske fugle.

Resultaterne af de årlige punkttællinger er senest præsenteret i rapporten ”Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2019”.

I den rapport kan man se en kurve over rødstjertens forekomst som ynglefugl i Danmark. Og dén peger de seneste ti år stejlt opad, efter at arten havde haft tilbagegang fra 1970’erne og til midten af 90’erne.

Tørke i troperne gav tilbagegang

– I 1970’erne og 80’erne var rødstjerten i tilbagegang overalt i Europa. En del af forklaringen på tilbagegangen kan være, at vilkårene i vinterkvartererne i Afrika var forringede. Ekstrem tørke i Sahel-zonen, der er et bredt geografisk bælte syd for Sahara, hvor mange af Europas sangfugle holder vinter, gav knaphed på de insekter, som for eksempel rødstjerten er afhængig af, siger Daniel Palm Eskildsen.

Noget tyder på, at forholdene på overvinteringspladserne i dag er ændret til gunst for rødstjerten.

– At forholdene i både vinterkvartererne og yngleområderne er blevet bedre, har givet rødstjerten ny medvind fra lavpunktet dengang i 1970’erne. I Danmark kan vi generelt konstatere, at mange af løvskovens fuglearter er i fremgang i disse årtier. Det gælder også for standfugle som spætmejse og stor flagspætte, siger Daniel Palm Eskildsen.

Comments

comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.