Halm er landbrugets store bidrag til biomasse-problemet.

Klimarådet fastslår i deres netop offentliggjorte hovedrapport, at Danmark importerer for meget fast biomasse ift. hvad der er bæredygtigt, samt at biomasse fremover bør pålægges afgifter. Varmepumper skal fremmes på bekostning af fast biomasse

Miljøorganisationen Det Økologiske Råd støtter, at Klimarådet vil fjerne den fordel, som fast biomasse har ved at være afgiftsfritaget. Klimarådet erkender, at man ikke – som man gør i dag – blot kan gå ud fra at afbrænding af fast biomasse er klimaneutralt. Rådet foreslår, at man indfører en afgift på ikke-klimavenlig biomasse, mens den klimavenlige fortsat kan være fritaget for afgift. Det skriver DØR i en pressemeddelelse den 8. maj 2018.

”Vi glæder os over, at Klimarådet vil ændre reglerne, så man ikke længere favoriserer fast biomasse i forhold til varmepumper – både ved afgiftsfritagelse og i form af den såkaldte nettofordelsmodel,” siger Christian Ege, seniorkonsulent i Det Økologiske Råd.

Den danske energibranche har udarbejdet kriterier for bæredygtighed af biomasse, men Klimarådet påpeger, at der er behov for stramning af disse kriterier, hvilket vi er enige i.

”Vi støtter Klimarådet, når de klart påpeger, at det ikke er bæredygtigt på langt sigt, at Danmark beslaglægger en uforholdsmæssig stor del af verdens træressourcer til afbrænding i kraftvarmeværker. Det svækker billedet af Danmark som foregangsland,” siger Christian Ege.

Store mængder flis fra de nordsjællandske statsskove ender som biomasse. Foto: Søen Wium-Andersen.

Klimarådet anbefaler, at biomasse ikke længere skal være undtaget fra afgifter og dermed være sikret en fortrinsstilling frem for andre energiformer. Det Økologiske Råd er enige heri. Vi mener derimod, modsat Klimarådet, at der udover CO2-afgifter også skal være en afgift, som fremmer energieffektivisering, så det kan betale sig at spare på energi.

Energikilder skal ikke nødvendigvis være afgiftsfri, selv om de anses for CO2-neutrale. Det skyldes, at også vedvarende energi i praksis er en begrænset ressource, og en stor afgiftsreduktion vil medføre et øget forbrug. Der er f.eks. ikke uendelige muligheder for at opsætte vindmøller. Og så længe vi stadig har fossil energi i energisystemet, vil generelt øget forbrug også øge forbruget af fossil energi. Dertil kommer, at for fast biomasse er der også andre vigtige hensyn, især til biodiversitet. Man kan f.eks. godt lave en CO2-neutral plantagedrift, uden at denne gavner biodiversiteten.

Christian Ege er seniorkonsulent i DØR.

”Vores afgiftssystem skal generelt stimulere til energieffektivitet, og det skal tage højde for, at for højt energiforbrug kan have andre negative effekter end CO2-udslip,” siger Christian Ege.

Dertil kommer, at Klimarådet opererer med ens afgifter for husholdninger og erhverv. Det ville medføre stor stigning i erhvervenes afgifter og stort fald i husholdningernes. Det Økologiske Råd anser den første del som politisk urealistisk, og hvis man alene gennemfører store reduktioner i husholdningernes afgifter, bliver resultaterne blot et stigende energiforbrug. Og da vi i de næste mange år stadig har en betydelig andel fossil energi i det samlede energisystem, vil det i realiteten betyde øget brug af fossil energi.

Klimarådet foreslår endvidere en ændring i det såkaldte hvile-i-sig-selv princip, som i dag favoriserer fast biomasse. Elselskaberne har mulighed for at hente overskud på biomasseprojekter, hvilket de ikke har på varmepumper. Det Økologiske Råd støtter Klimarådets forslag om, at også varmepumpe-investeringer skal omfattes af denne ordning.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.