Den massive kritik af Sundhedsstyrelsens hemmeligholdelse af svine-MRSA-dødsfaldene forsøges nu imødegået med oprettelse af en “national sundhedsfaglig rådgivningstjeneste” omkring MRSA398, men allerede før starten 1. juli 2014 møder beslutningen kritik.

TinnaUrth
Hygiejnesygeplejerske Tinna Urth får ansvaret for den nationale rådgivningstjeneste om svine-MRSA.

Det skyldes, at Statens Serum Institut har udvalgt en erklæret MRSA398-skeptiker til at opbygge den nye tjeneste. Den håndplukkede leder af den nye rådgivningstjeneste, der ansættes i en tre-årig projektstilling, er hygiejnesygeplejerske Tinna Ravnholt Urth fra Region Nordjylland. Tinna Urth er kendt som en varm fortaler fos SSI-strategien med streng hemmeligholdelse af de smittefarlige agrovirksomheder. Hun er desuden en skattet foredragsholder blandt svinesektorens medarbejdere på grund af et afslappet forhold til MRSA-epidemien.

Tinna Urth spillede en central rolle i maj 2012  i forbindelse med daværende fødevareminister Mette Gjerskovs afvisning af en begæring om aktindsigt i ministeriets lister over flere hundrede smitteinficerede svinefabrikker.

Det var Urth, der i en kortfattet mail leverede en række udokumenterede påstande om “stigmatisering” af personer i Region Nordjylland, som gav Fødevareministeriet en mulighed for at afvise aktindsigten. Denne mail blev af Statens Serum Institut (SSI) ophøjet til videnskabelige kendsgerninger, der angiveligt underbyggede påstanden om en risiko for alvorlig stigmatisering af MRSA-patienter, hvis det blev offentligt kendt, hvor inficerede virksomheder lå.

Fødevareministeriet afviste aktindsigten med henvisning til denne påståede trussel om generel stigmatisering, men i en efterfølgende klagesag har ombudsmand Jørgen Steen Sørensen leveret en sønderlemmende kritik af grundlaget for netop denne afvisning. SSI har derefter forsøgt at indsamlede et mere konkret og verificerbart datamateriale om stigmatisering, men tilsyneladende uden held da ingen hygiejneenheder på de adspurgte hospitaler har reageret.

Påstandene om udbredt risiko for stigmatisering af svine-MRSA-patienter gentages dog stadig i debatten men som udokumenterede påstande fra Tinna Urth.

TinnaUrth_forelæser
Tinna Urth er en populær foredragsholder blandt svinefabrikanter på grund af et afslappet forhold til MRSA-problematikken.

Sandsynligvis har det også spillet en rolle for udpegningen af den nye leder, at Tinna Urth har et positivt og nært samarbejde med Landbrug & Fødevarers såkaldte Videncenter for Svineproduktion, hvor hun benyttes til at afdramatisere MRSA-truslen for erhvervet. I foredragsform har Tinna Urth videregivet “ekspert”-råd om svine-MRSA og smitteforebyggelsen, der groft sagt indskrænker sig til det banale hygiejneråd: Husk altid at vaske hænder.

I et powerpointforedrag, der har været offentliggjort på det såkaldte videncenters hjemmeside, nedtones risici generelt ved smittespredningen. Blandt andet understreges det, at der kun er tale om et arbejdsmiljøproblem udelukkende for medarbejdere på svinefabrikker. Det nævnes ikke, at smitten er ude af svinestaldene, eller at der er sket flere dødsfald på grund af svine-MRSA, selvom det første blev indrapporteret allerede i 2012. De nødvendige hygiejneregler nedtones til stort set at omfatte bad og håndvask.

Den beroligende tone understøttes af det anvendte slutbillede i powerpoint-præsentationen, hvor et barn kysser et svin.

TinnaUrthSoslik
Slutbilledet i Tinna Urths præsentation af MRSA-epidemien for svinefabrikanter antyder, at der ikke er den store risiko forbundet med de resistente stafylokokker.

Formålet med at oprette en national sundhedsfaglig rådgivningstjeneste omkring MRSA398 er ikke at fjerne truslen fra de svine-MRSA-inficerede fabrikker men at minimere de sundhedsskadelige følger ved en fortsat produktion med inficerede avlsdyr.

I følge funktionsbeskrivelsen skal Tinna Urth bl.a. betjene en telefonisk rådgivning omkring infektionshygiejniske, sundhedsfaglige og sociale problemstillinger vedrørende husdyr-MRSA for både ansatte i svineproduktionen, personer, der kommer i kontakt med husdyr i arbejdsmæssigt medfør fx håndværkere samt andre borgere og sundhedsfagligt personale – kort sagt alle grupper, der udsættes for smitten.

Desuden skal centret også have en opsøgende funktion i form af tilbud om undervisning og foredrag omkring svine-MRSA til landboforeninger og uddannelsesinstitutioner, som f.eks. landbrugsskoler. Urth skal også føre det store ord ved udarbejdelse af fagspecifikt informationsmateriale.

Endelig skal hygiejnesygeplejerske Tinna Urth løfte ansvaret for en systematisk vidensopsamling i form af analyse af data fra personer smittet med svine-MRSA med henblik på en mere systematisk gennemgang af risikofaktorer samt medvirke til at registrere tilfælde af stigmatisering.

Udpegningen af hygiejnesygeplejerske Tinna Urth som fremtidens førende ekspert på svine-MRSA-epidemien er sket uden om de egentlige eksperter på DTU, universiteterne og i sundhedssektoren. Det er Statens Serum Institut, der står alene bag valget af en sygeplejerske til den nye lederstilling.