VesterSo_0005_3sp
Hvorfor skal skatteyderne betaler for hårdhændet oprensning af sådan en kanal i landbrugslandet?

Jordejere over hele landet har lanceret en voldsom kampagne for at få skatteyderne til at finansiere øget vedligeholdelse af deres vandløb. I dag bruger kommunerne allerede 270 mio. kr. om året på denne serviceydelse, men mere vil have mere.

Der er tale om en serviceydelse for skatteborgernes penge, men den kommer helt overvejende letsindige agroproducenter til gode, hvor de har kastet sig ud i usikker dyrkning af våde enge langs vandløb.

I Haderslev Kommune, hvor Venstre og Liberal Alliance går arm i arm, har borgmester og udvalgsformand gennemtrumfet en ekstra million til oprensning af landbrugets vandløb. I forvejen betaler kommunens skatteydere 2,7 mio. kr. til formålet, så der er tale om en voldsomt stigning på 40 pct. Sådan som kommunens økonomi er i dag kan denne service kun finansieres ved at beskære ydelser som ældrepleje, børnehaver, skoler og andre almennyttige opgaver.

HansPeterGeil(V)
Borgmester H.P. Geil (V) er parat med en ekstra gavemillion til agroproducenter trods besparelser overalt.

Lovligheden af denne forkælelse af en udvalgt erhvervsgruppe kan formentlig diskuteres, men i Haderslev Kommune sker den i fuld forståelse med borgmester Hans Peter Geil (V). Han har begrundet beslutningen med disse ord: ”Vi har 640 km offentlige vandløb, og dem skal vi sørge for er renset op på en måde, så der ikke opstår problemer for landmændene, når der kommer store nedbørsmængder om sommeren”.

Borgmesteren lider helt åbenlyst af den vrangforestilling, at det er kommunens opgave at holde landmændenes marker tørre. Det er ikke tilfældet. Kommunen skal holde vandløbene i den foreskrevne stand, som fastlagt i vandløbsregulativerne. Hverken mere elle mindre. At forære jordejerne en million kroner til ekstra oprensning kan kun kaldes tyveri af skatteborgernes penge ved højlys dag.

Tiden må være kommet til at tage et opgør med denne krævementalitet, før den breder sig ud over det ganske land. Hvis de rabiate får magt, som de har agt, vil deres krav slå bunden ud af enhver kommunekasse. Derfor – vi kommer ikke udenom at diskutere finansieringen af fremtidens vedligeholdelse af offentlige såvel som private vandløb. Hvem skal pengene tages fra – eller er det på tide, at de, der kræver den ekstra vedligeholdelse, selv betaler? Er tiden inde til at genindføre brugerbetaling for serviceydelser, der kun tjener landbrugets formål?

Comments are closed.