Efter aftale med formanden for Vildtforvaltningsrådet fremsender jeg en kommentar til den fremsendte artikel “Jægersnyd øger risiko for fugleinfluenza”

Med venlig hilsen Flemming Torp, Medlem af Vildtforvaltningsrådet og formand for udsætningsudvalget og bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet.

Flemming Torp

Som det fremgår af artiklen i Politiken vil udsætningsudvalget under Vildtforvaltningsrådet (VFR) komme med en indstilling til Rådet den 15. marts om på baggrund af DCE’s ”meget bekymrende” undersøgelse om udsætning af gråænder.

Til orientering:

Fødevarestyrelsens CHR register har alene tal for det antal ænder den enkelte opdrætter har i sin besætning og der stilles alene krav til besætninger på over 100 ænder.

Der er således ikke data for andelen af ænder og andrikker, producerede æg eller ællinger til videresalg.

Opdrættere af ænder skal på forlangende kunne dokumentere salg af ænder.

Fødevarestyrelsen sætter endvidere krav om, at man ved udsætning af ænder udarbejder et stykke papir som viser hvor og hvor mange fugle der sættes ud. Dette ”skuffe” papir skal ikke registreres men forevises Fødevarestyrelsen på forlangende.

I Miljøstyrelsens register skal al udsætning, uanset antal af gråænder, agerhøns og fasaner indberettes. Dette gælder også importerede og mindre udrugninger af æg.

Derfor er det relevant med to indberetninger.

Læs den omtalte artikel her:

Jægersnyd øger risiko for fugleinfluenza

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Søren Wium-Andersen

  Kommentar til udtalelsen fra Vildtforvaltningsrådet fra Søren Wium-Andersen den 25.01.2021

  Der er ikke overensstemmelse mellem udtalelsen fra Vildtforvaltningsrådet og Fødevarestyrelsens hjemmeside. For Fødevarestyrelsen har en anden opfattelse af reglerne for >>Opdræt af fjervildt<>Handel med fjervildt<< end den, der her er fremlagt af Vildtforvaltningsrådet i en kommentar. For ifølge Fødevarestyrelsen er alle udsætninger af fjervildt omfattet af en notatpligt også selvom der udsættes færre end 100 ænder. Fødevarestyrelsen skriver således på deres hjemmeside bl.a.:
  _____________________________________
  Opdræt af fjervildt
  For opdræt af fjervildt gælder der særlige regler i relation til fugleinfluenza.
  ​Reglerne i forbindelse med opdræt af fjervildt omhandler følgende punkter:
  1. Udsætning af fjervildt
  2. Handel med fjervildt

  Udsætning af fjervildt
  Personer, der sætter fjervildtet ud i naturen, skal foretage optegnelser over udsætningen. Ved udsætning af fjervildt i naturen er man forpligtet til at lave optegnelser, der indeholder oplysninger om:
  • Dato for udsætning
  • Udsætningssted – med en så præcis geografisk beskrivelse som muligt
  • Antal og art, der er udsat
  • Besætning, hvorfra udsætningen er sket (evt. CHR-nummer)
  • Oplysningerne skal opdrætteren gemme i mindst to år og skal på forlangende kunne fremvise optegnelserne til
  Fødevarestyrelsen.
  Oplysningerne kan bruges til opsporing ved udbrud af fugleinfluenza.

  Handel med fjervildt
  Hvis du handler med opdrættet fjervildt fra besætninger med mere end 100 dyr på omsætningstidspunktet, skal dyrene have en attest.
  •  Attesten skal være udfyldt og underskrevet af sælger, og skal indeholde oplysninger om, at besætningen inden
  for de seneste to måneder har været undersøgt for fugleinfluenza med et negativt resultat. Med andre ord, at
  dyrene er fri for fugleinfluenza.
  • Attesten – eller informationsskrivelsen – indgår som bilag i bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
  pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt.
  _____________________________________

  Som det fremgår af ovenstående, er det således Fødevarestyrelsens opfattelse, at der ikke er en grænse ved 100 ænder ved udsætning af fjervildt. Optegnelser for alle udsætninger skal ske uanset størrelsen af denne. De personer, der udsætter fjervildt, har en notatforpligtelse, og skal gemme disse i to år.
  Ved handel med fjervildt fra besætninger med mere end 100 dyr på omsætningstidspunktet, skal dyrene have en attest. Denne attest skal også gemmes i to år.

  Dette understreger for mig behovet for regelforenkling, ikke mindst set i lyset af, at i 2017 lå såvel Fødevarestyrelsen som Miljøstyrelsen i samme ministerium og da reglerne giver anledning til misforståelser indenfor Miljøministeriet egne rammer.

 2. Arne Hastrup

  I notatpligten ved overvågning af fugleinfluenza skal jægerne angive i hvilke søer ænderne er udsat i samt hvor mange. Dette naturligvis fordi man effektivt skal kunne spore en smittet besætning. Dette kan man ikke ved udsætternes lovpligtige indberetning til Miljøstyrelsen. Her skal ænderne blot lokaliseres til en ejendom og ikke til konkrete søer. Det gør det derfor umuligt for myndigheder ud fra indberetningerne at kontrollere om jagtloven overholdes ; og det var netop formålet med det ekstra bogholderi !

 3. Arne Hastrup

  Vildtforvaltningsrådet ved Flemming Torp, bør vide at alle gråandeællinger, der af opdrætterne sælges til udsætning, skal være ledsaget af et certifikat , der dokumenterer at ænderne ikke har fugleinfluenza. Sælger og køber skal opbevare dette notat/certifikat i 2 år. Af dokumentet skal det desuden fremgå i hvilke søer ænderne er udsat samt i hvilket antal. Det er således meget nemt at få konkrete data på antallet af udsatte gråænder i Danmark samt konkret, hvor de er udsat, ved at indhente disse data igennem Fødevarestyrelsen. Alt andet , jægernes indberetningspligt som er Vildtforvaltningsrådets ide, er ren obstruktion i forhold til at håndhæve jagtlovgivningen.

Skriv en kommentar