Takket være den gyldne støtteregn fra et gavmildt samfund oplevede dansk landbrug et forrygende 2017. Eller som Danske Svineproducenters formand, Henrik Mortensen, skrev mellem jul og nytår i sin nytårshilsen til det danske folk:

”Nu hvor året rinder ud, kan vi glæde os over at kigge tilbage på et år, hvor arbejdsglæden, produktiviteten, økonomien og investeringslysten alt sammen er gået den rigtige vej.”

Med en check på 6,2 mio. kr. som julegave har Henning Mortensen god grund til at smile.

Mortensen nævnte dog ikke, at fremgangen hviler på et solidt fundament af offentlig støtte, og selv havde han al mulig grund til at være glad og tilfreds. I september modtog han en check fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen på 6,3 mio. kr. til en ny svinestald. Mortensen var blot en ud af 139 heldige svineproducenter, der tilsammen oplevede en guldregn på 292 mio. kr. til nye svinestalde fra den gavmilde minister.

Også den evigtglade økologiske svineproducent Hans Erik Jørgensen, formand for Landbrug & Fødevarers økologisektion, erklærede sig tilfreds med året som sådan – bortset fra en lille detalje:

”Selv om det går godt nu og her, er der også store udfordringer, vi skal videre med at løse i 2018. Vi har haft to år med meget forsinkede udbetalinger af økologisk arealtilskud. Det har virkelig pint mig, og det skal bare ikke gentage sig i 2018.”

Nej, vel? Bare hit med pengene, og det skal være til tiden. Sådan er det blevet god tone at tale i dansk landbrug, hvor ikke en svinefabrik, ikke en kyllingefarm og ikke et eneste økolandbrug blev oprettet i 2017 uden massiv støtte fra de danske skatteydere.

Økologiformand Hans Erik Jørgensen, Landbrug & Fødevarer.

De rige scorer kassen

Mindst 8.346.000.000 kroner løb den kontante støtte i 2017 op i, og den udvikling har været undervejs i mange år. Som det eneste erhverv i Danmark har landbruget og dets politiske venner skabt en tradition for, at landbrug ikke behøver at stræbe efter at klare sig selv. Tværtimod er en hel generation af unge landbrugere fra barnsben blevet tilvænnet en tilværelse på permanent støtte til stort set alt – staldbyggeri, nye maskiner, naturpleje, miljøtiltag, innovation, markedsføring, etc.

Og EU-politikken bærer sin del af skylden. Formålet med støtten til de europæiske jordejere er ikke – som ofte hævdet af landbrugslobbyister – at sænke priserne på fødevarer til europæerne. Formålet er at sikre et økonomisk levedygtigt landbrugserhverv, der producerer sikre kvalitetsfødevarer indenfor rammerne af en miljømæssigt bæredygtig produktion. Desuden skal landbrugspolitikken bidrage til at opretholde gode erhvervs- og levemuligheder i landdistrikterne, men det har næppe nogensinde været hensigten, at EU’s skatteborgere skal betale støtte til stort set al udvikling af erhvervet, også til de, der sagtens kan klare sig selv.

Over tid har støttepolitikken imidlertid udviklet sig ganske grotesk. For eksempel er den britiske dronning den største modtager af EU-støtte i Storbritannien, og herhjemme modtager landets rigeste familier, som f.eks. LEGO-familien og greverne på Bregentved Gods og baronen på Gavnø millioner af kroner hvert år.

Bregentved Gods er landets største land- og skovbrug – og den største modtager af offentlig støtte til driften.

Og 2017 var ingen undtagelse – her flød den direkte EU-støtte som sædvanligt i rigelige mængder med 6 mia. kr., men oveni skal lægges mindst 2,3 mia. kr. til stort og småt, som demonstreret af kavalkaden over årets gaveregn fra regeringen. Den tager sit udgangspunkt i de 236 pressemeddelelser, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen udsendte i 2017, men listen er næppe fuldkommen. Der skal nok være smuttet en håndfuld millioner hist og her, så der er tale om absolutte minimumstal.

Miljøstøtte, madspild og flere svin

Støtteåret begyndte 16. januar med 20 mio. kr. til en ny landsdækkende konsulentordning, som skal ”hjælpe landmændene godt i gang med at etablere flere kollektive miljøvirkemidler.” Konsulenterne får til huse hos SEGES, der er Landbrug & Fødevarers såkaldte videncenter. Millionerne kommer fra Promilleafgiftsfonden, der for 2017 bevilgede landbruget tilskud for i alt 233,5 mio. kr. og for 2018 for i alt 245,8 mio. kr. Begge år står SEGES som topscorer med henh. 83,9 mio. kr. i 2017 og 86,1 mio. kr. i 2018. Denne årlige støtte er en klar forudsætning for driften af det såkaldte videncenter.

En international fødevareudstilling på dansk jord, der viser de bedste løsninger inden for oplysning, fødevaresikkerhed, gastronomi og madspild. Det er ambitionen bag Bite Copenhagen, der afholdes i august som en del af det politiske fødevaretopmøde ”World Food Summit – Better Food for More People,” hvor internationale beslutningstagere, NGO´ere, virksomheder og meningsdannere samles på Christiansborg hos miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Budget: 1.480.000 kr. Sådan lød en pressemeddelelse fra ministeren 3. februar.

Staten planlægger at afsætte i alt 1,6 mia. kr. over de næste fem år til at genskabe vådområder, der kan reducere landbrugets tilførsel af kvælstof og fosfor til vores fjorde og søer. De nye vådområder vil årligt kunne fjerne 1200 tons kvælstof og fire tons fosfor – og skabe ny natur til glæde for dyre- og plantelivet, forlyder det fra ministeren 6. februar. – Vi kan se frem til en storstilet indsats, hvor vi genskaber våde områder, der kan nedbringe tilførslen af kvælstof til vores fjorde og kystvande. Vi sætter så at sige gang i naturens egen vandrensning. Resultatet er først og fremmest renere vand, men kan også på sigt give bedre forhold for fugle og fisk, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Ulven skal hegnes ind for skatteydernes penge, mener Lunde Larsen.

”Ulven har taget for sig af de midtjyske får i en sådan grad, at der er behov for at sikre udvalgte husdyrbrug bedre,” mente miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen 18. februar og åbnede en ulvetilskudsordning, så landmænd med får og lignende kan søge om tilskud til at forbedre hegnet, så ulvene ikke kan komme ind til dyrene. Ministeren lagde mellem 0,5 – 1 mio. kr. i kassen til ulvehegn.

”Danske landmænd skal uddannes i at tage vare på naturen og være med til at styrke biodiversiteten i Danmark,” meddelte miljø- og fødevareminister Esben Lunde 23. februar, der også mente, at der var behov for at styrke indsatsen for naturpleje på efteruddannelsesområdet. Landbrug & Fødevarers såkaldte faglige videnscenter SEGES skal i de kommende år stå for efteruddannelsen af landmænd og konsulenter. Ministeren afsatte 0,5 mio. kr. i tre år (samlet 1,5 mio. kr.) til at fortsætte undervisningsindsatsen fra 2015-2016, som er gratis for landmænd og konsulenter med fokus på reglerne for at kunne modtage EU-tilskud til pleje af græs- og naturarealer.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har 23. februar efter en drøftelse med partierne bag MRSA-aftalen fra 2015 besluttet at iværksætte to nye initiativer for at søge at knække kurven på forekomst af husdyr-MRSA i de danske svinebesætninger. Udgifterne dækkes af ministeriet, men beløbet oplyses ikke. Screeninger for forekomst af husdyr-MRSA i slagtesvinebesætninger:

2010/11: 16 procent af slagtesvinebesætninger var husdyr-MRSA positive

2014: 68 procent af slagtesvinebesætninger var husdyr-MRSA positive

2016: 88 procent af slagtesvinebesætninger var husdyr-MRSA positive.

Ingen dyrevelfærd uden støtte

Miljø- og fødevareministeren er 27. februar klar med en pulje110 mio. kr. til danske kvægavlere, som vil modernisere eller bygge nye stalde til deres dyr. Det skal gavne både landmændenes økonomi, dyrevelfærden og mindske udledningen af drivhusgasser.

Nul forbedringer i dyrevelfærden, hvis ikke der komme støttekroner på bordet, synes kvægavlerne at mene.

Fødevarepartnerskabet er aftalt i Fødevare- og landbrugspakken fra december 2015 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Det er et privat partnerskab, der skal arbejde for hele den danske fødevareklynge efter samme model som State of Green, der arbejder for at øge eksporten af grøn teknologi. Parterne bag Fødevare- og landbrugspakken har afsat 20 mio. kr. til partnerskabet i en periode på fire år. De private virksomheder og organisationer skal bidrage med et tilsvarende beløb. Sekretariatet får til huse på Axelborg i København. Publiceret 1. marts 2017.

Miljø- og fødevareminister vil skabe verdens vigtigste madtopmøde. I august samles politikere, kokke, eksperter, bloggere og fødevareproducenter fra hele verden til World Food Summit – Better Food for More People i København. Topmødet har et globalt perspektiv om blandt andet at begrænse madspild og øge fødevaresikkerheden gennem gastronomien. Publiceret 3. april 2017. Samme nyhed som publiceret 3. februar. Budget: 1.480.000 kr.

EU-Kommissionen har 29. marts efterkommet Danmarks ønske om en ny ”kvægundtagelse”. – Det er en glædelig nyhed for Danmark. Beslutningen viser, at EU overordnet er tilfreds med Danmarks implementering af nitratdirektivet. Det har været forudsætningen for, at vi fortsat kan lade kvægbrug bruge mere husdyrgødning på deres marker. Undtagelsen vil ikke føre til en større belastning af grundvand og vandmiljø, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Kvægbrug, der ønsker at gøre brug af den nye undtagelse, må fortsat udbringe op til 230 kg kvælstof fra husdyrgødning pr. hektar landbrugsareal. Havde Danmark ikke fået undtagelsen, var grænsen 170 kg pr. hektar, ligesom for alle andre husdyrproducenter. Undtagelsen udløber ved udgangen af 2018. Værdien af undtagelsen opgives ikke.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen smed 20. marts kæmpe granitsten i Limfjorden ved Livø. Det skal vise, om stenrev kan blive et effektivt virkemiddel mod landbrugets forurening med kvælstof og udvikle spændende natur. I alt er der hentet 10.000 kubikmeter granitsten for at kunne bygge stenrevet. Det svarer til 10 skibsladninger med sten. Miljø- og Fødevareministeriet har sat gang i projektet, der løber over fem år. Der er afsat ca. 20 mio. kr. til projektet.

Undskyld, undskyld, undskyld – men det var ikke nok. Lunde Larsens fiflerier med kvotekongerne kostede ham en stor næse – og skatteyderne et flercifret millionbeløb.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen meddelte 4. april, at han gerne ville sige undskyld for sin vildledning af Folketinget i skandalen om kvotekoncentration og kvotekonger. ”Jeg burde have viderebragt disse oplysninger, da det ville have bistået de enkelte partier i deres arbejde med at begrænse kvotekoncentration og kvotekonger. Det beklager jeg, at det ikke er sket. Det er mit ansvar som minister, at det ikke er sket. Og det ansvar påtager jeg mig.” Ministerens bodsgang var dog ikke nok. For at bevare sin taburet måtte han lade sig ydmyge af statsministeren, der fratog ham hele fiskeriområdet. Flytningen kom til at koste statskassen mindst 27,9 mio. kr. over to år. Derudover følger en årlig ekstraudgift på 7,3 mio. kr. fra 2020, som alene skyldes udgifter til IT.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil 5. april indføre standardomkostninger i en række støtteordninger. Det vil spare landmændene for tid, bøvl og 60 mio. kr. årligt.

I Naturpakken er der afsat to mio. kr. ekstra til Spor i Landskabet, som gør private naturområder mere tilgængelig for danskerne. De 40 af stierne skal udarbejdes i et samarbejde mellem skoler, lokale landmænd, foreninger, forældre m.fl. Allerede i dag er der med initiativet Spor i Landskabet skabt over 1.053 kilometer på 192 forskellige naturskønne stier. Det svarer til turen fra Skagen i nord til Frankfurt i syd, meddeler ministeriet 18. april.

Flere millioner til flere svin

Så er der 18. maj ekstra støtte til svineproducenterne. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen bevilger otte mio. kr. til Farestaldsordningen, så Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan imødekomme i alt 23 ansøgninger, der havde søgt om tilskud for i alt 25 mio. kroner.

Skal grisene have bedre dyrevelfærd i farestalden, så skal svineproducenten have støtte.

Miljø- og fødevareministeren og udenrigsministeren lancerede 28. maj en ny eksportstrategi, der skal hjælpe danske virksomheder til at udvikle og sælge fødevarer og grøn teknologi, og det skaber eksport for et trecifret milliardbeløb. Samtidig betyder eksporten tusindvis af arbejdspladser i hele Danmark. Prisen er ikke oplyst.

19 profiler inden for restaurations- og fødevarebranchen udgør et nyt ekspertteam, som skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan dansk gastronomis fulde potentiale kan udnyttes. Publiceret 13. juni 20. Prisen er ukendt.

Parterne bag PSO-aftalen, der består af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale, og SF, er 14. juni blevet enige om at afsætte otte mio. kr. til bygningen af Danmarks første bioraffineringsanlæg. I aftalen er der også afsat ni mio. kr. til at gøre processen fra gylle til biogas hurtigere.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sender 3,3 mio. kr. ind i kampen mod madspild fra spild af korn ude hos landmanden over fravalg af grimme grøntsager i supermarkederne. Publiceret 15. juni 2017.

H.K.H. Prinsesse Marie bliver protektor for internationalt madtopmøde 2017. Det internationale madtopmøde World Food Summit – Better Food for More People i København får H.K.H. Prinsesse Marie som protektor. Publiceret 8. august 2017. Budget: 1.480.000 kr.

I 2016 blev der indført nye regler for støtteordningen Grundbetaling, som er den direkte støtte til landmænd. Ændringen betød, at de økonomiske sanktioner blev ændret, og det har været medvirkende til, at de danske landmænd sidste år blev trukket 20 pct. eller 1,8 mio. kr. mindre i den direkte landbrugsstøtte end året før. Publiceret 5. september.

Svin skal opdrættes helt uden antibiotika. Med 12,5 mio. kr. i ryggen fra Miljø- og Fødevareministeriet bliver det nu undersøgt, hvordan man kan nedbringe behovet for antibiotika i dansk svineproduktion. Publiceret 6. september.

Landbruget skal også have støtte for at passe på markvildtet, mener Venstre-ministeren.

Insektvolde og levende hegn skal skabe plads til naturens vilde dyr. Miljø- og Fødevareministeriet afsætter to mio. kr. ekstra til markvildtprojekter, der giver plads til vilde dyr mellem dyrkede marker. Publiceret 11. september.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen afsætter 10 mio. kr. ekstra til flere nye vådområder, der dæmper landbrugets forurening af vandmiljøet, forebygger oversvømmelser og bidrager til mere natur og friluftsliv. Publiceret 12. september.

Det var den socialdemokratiske fødevareminister Mette Gjerskov, der besluttede at lade skatteyderne betale for udviklingen af fremtidens svinefabrikker. Det gjorde imidlertid ikke ministeren populær i landbruget, men man sagde dog ja tak til millionerne.

I al stilhed (ingen pressemeddelelse!) udbetalte Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i september 292 mio. kr. til 139 svineproducenter til nye stalde. Landboforeningen Frie Bønder – Levende Land kritiserede højlydt uddelingen: ”Gavemodtagerne er alle næsten uden undtagelse ejere af store svinefabrikker, der hverken styrker livet eller udviklingen på landet. Det forekom ikke mindst forunderligt, at en enkelt ansøger fik næsten 10 % af puljen. Det er Bregentved Gods ved Haslev, der har fået tilsagn om 28 mio. kr. fordelt på 4 lokationer med en årlig produktion af 120.000 slagtesvin. Det virker besynderligt, at en enkelt ejer blot ved at oprette 4 CVR-numre kan øge sandsynligheden for at få firedobbelt støtte. Betyder det, at en enkelt ejer kan få tidobbeltstøtte, hvis blot han opretter 10 CVR-numre? Det er et åbent spørgsmål, om den form for kassetænkning er i overensstemmelse med EU-reglerne.” Også formanden for De Danske Svineproducenter Henrik Mortensen fik 6,2 mio. kr., mens svineproducent Asger Krogsgaard, der er næstformand i den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer, fik 3,5 mio. kr. Den kontroversielle Venstre-politiker og initiativtager til det såkaldte Månegrisprojekt i Thy, Niels Jørgen Pedersen, scorede de maksimale 7 mio. tilskudskroner.

Se listen over de 139 glade modtagere af de 292 mio. kr.

Den kontroversielle Venstre-politiker Niels Jørgen Pedersen, Thisted, har haft svært ved at forklare sin håndtering af Månegris-projektet i Thy. Han hævdede, at han havde intet med projektet at gøre, men alligevel modtog han tilsagn om syv mio. kr. til projektet fra Lunde Larsen.

Også økologer får støtte i stride strømme

Regeringen og Dansk Folkeparti er klar med i alt 315 mio. kr. til nye økologer, så der er penge nok til at imødekomme efterspørgslen i 2017 hos alle ansøgere, som lever op til kravene om økologi. Publiceret 31. oktober.

For at få løftet danskernes mad- og måltidsvaner og generelle sundhed afsætter regeringen 40 mio. kr. over de næste fire år til en tværministeriel indsats. Publiceret 1. november.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen uddeler 4,1 mio. kr. til ni nye madspildsprojekter, herunder et projekt, hvor overskudsmad fra supermarkeder bruges i skoler. Publiceret 7. november.

Det skal være lettere for de danske landmænd at drive deres bedrifter med mere fleksible miljøkrav og enklere indberetning og kontrol. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og Landbrug & Fødevarer igangsætter derfor et nyt ambitiøst partnerskab om præcisionslandbrug og smart regulering. Miljø-og Fødevareministeriet og Landbrug & Fødevarer afholder hver især egne udgifter til styregruppe og sekretariat. Udgifter herudover, fx til hjemmeside, evt. seminarer og analyser, mv. afholdes af Miljø-og Fødevareministeriet eller efter aftale parterne imellem. Publiceret 8. november 2017.

Primo december udbetaltes årets suverænt største julegave: 6.040.300.000 mio. kr. (6.04 mia. kr.) til 39.551 landmænd som personlig indkomststøtte, dvs. i gennemsnit 152.722 kroner til hver eneste ejer af kongerigets landbrugsjord. Endnu en gang er julen reddet (se tabellen).

Sådan fordeler 2017-gaverne sig fra EU’s landbrugsstøtte.

Bæredygtige fødevareprojekter får mere end 100 mio. kr. To nye bioraffineringsprojekter, som skal bane vejen for store klimagevinster i landbruget, er blandt de 17 projekter over hele landet, som til sammen modtager mere end 100 mio. kroner i tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Venstre-politikeren Eva Kjer Hansen har aldrig lagt skjul på sin forkærlighed for landbruget. Den udmøntedes i milliardstøtte gennem GUDP-programmet, men kostede Kjer Hansen ministertaburetten i 2016, da hun gik for vidt i sin iver for at forkæle erhvervet med den store landbrugspakke.

Fiskechips, droner til præcisionslandbrug og ikke mindst to nye bioraffineringsprojekter får nu mere end 100 mio. kroner i støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Publiceret 6. december 2017. I hele 2017 blev der udbetalt 182 mio. kr. fra denne støtteordning, der oprindeligt er udformet af fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) i 2009. Siden da er der uddelt 1,654 mia. kr. til landmænd og fiskere.

Med et nyt lovforslag 8. december fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen bliver det forbudt at vaske og påfylde pesticidsprøjter i nærheden af drikkevandsboringer. Det skal føre til bedre beskyttelse af grundvandet. I lovforslaget indgår det, at der ikke må etableres nye vaskepladser i BNBO. Eksisterende vaskepladser i BNBO må heller ikke længere bruges til at påfylde og vaske pesticidsprøjter. Den lokale vandforsyning skal betale godtgørelse til ejeren af vaskepladser, der tages ud af drift. Vandforsyningen kan vælge at fordele opkrævningen hos vandforbrugerne af udgiften til godtgørelsen over en kortere årrække.

Bred politisk enighed om ny aftale om sunde husdyr og MRSA. Regeringen og samtlige af Folketingets partier har netop indgået en politisk aftale om et nyt veterinærforlig. 302 mio. kr. er afsat over de næste fire år til blandt andet at bekæmpe udbredelsen af husdyr-MRSA og styrke det veterinære beredskab. Publiceret 13. december 2017.

Som en sidste gave til svineproducenterne i det gamle år har Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 20. december fundet godt 15 mio. kr. ekstra til flere end 2.000 nye farestipladser til løsdrift.

Værdifuld natur skal sikres ved at gøre naturpleje til en bedre forretning. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen satte 21. december gang i et storstilet projekt til 130,1 mio. kr., der skal gavne sjælden og truet natur. Midlet er at gøre det mere attraktivt for landmænd at udføre naturpleje. Kun 33,3 mio. kr. stammer dog fra ministeriet; resten fordeler sig med 77,9 mio. kr. fra EU-LIFE, 10,9 mio. kr. fra Aage V. Jensens Fonde og 15. juni Fonden samt 8 mio. kr. fra de involverede kommuner.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen bevilliger 21. december 10 mio. kr. til seks nye klimaprojekter. Resultatet bliver nye vådområder, der klimasikrer, forbedrer vandmiljøet og tilbyder bynært friluftsliv i ny natur. De nye vådområder kommer til at fjerne ca. 10 tons kvælstof om året, som ellers havde bidraget til algevækst og iltsvind ved kysterne. I første ansøgningsrunde blev der givet støtte til ni synergiprojekter for 24 mio. kr. I efteråret 2017 afsatte miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen 10 mio. kr. til en ny ansøgningsrunde. Det er seks ansøgninger fra denne runde, der nu får tilsagn om støtte.

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

GUDP hævdes at være en moderne erhvervsstøtteordning, der skal løse nogle af de vigtigste udfordringer for fødevareerhvervet og hele samfundet. Udfordringerne er at skabe en større bæredygtighed og løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor – samtidig med, at økonomien hele tiden forbedres, så fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst og sikre arbejdspladser i Danmark.

 

 

Comments are closed.