90 procent af naturtyperne og 39 procent af arterne under EU’s Habitatdirektiv har ugunstig bevaringsstatus. 

Det fremgår af rapporten ”Bevaringstatus for naturtyper og arter” fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Rapporten, der blev offentliggjort 23. marts 2014, er en præsentation af den database, Miljøministeriet i al stilhed sendte til EU fire dage før juleaften 2013.

Rapporten gennemgår bevaringsstatus for 60 naturtyper og 82 arter af dyr og planter i perioden 2007-12. DCE bidrager med dataanalyser og det faglige grundlag for statusvurderingerne som Miljøministeriet har foretaget for EU-kommissionen.  Danmark rapporterer hvert sjette år bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU.

NaturiDK_lagkage

NaturiDK_lagkage
Figur 1. Oversigt over vurdering af bevaringsstatus for de 60 naturtyper og 82 arter som i Danmark er omfattet af Habitatdirektivets bilag (Bilag I+II+IV+V).

 

For hver af de 60 danske habitatnaturtyper vurderes areal, udbredelsesområde, struktur/funktion og fremtidige udvikling. For hvert af disse fire forhold vurderes om status er gunstig (grøn), moderat ugunstig (gul), stærkt ugunstig (rød) eller ukendt (hvid), og disse vurderinger samles i en overordnet angivelse af bevaringsstatus.

Tilsvarende vurderes status for de i alt 82 habitatarters udbredelsesområde, bestandsstørrelse, levesteders tilstand og fremtidige udvikling, og der udarbejdes en samlet vurdering af den enkelte arts bevaringsstatus inden for hver af Danmarks to biogeografiske og to marine regioner (Figur 2 herunder).

NaturiDK
Figur 3. Oversigt over vurderingen af bevaringsstatus for de 60 naturtyper i de to biogeografiske regioner, i alt 111 vurderinger, fordelt på hovednaturtyperne Havet (14), Søer og vandløb (16), Skov (18), Strande og strandenge (13), Klitter (16), Hede, eng og overdrev (21) samt Moser (13). 

 

Læs Rune Engelbreths kommentar i Politiken.