Naturstyrelsen snorksover: Bestanden af mårhunde er ved at løbe løbsk i Danmarks bedste fugleområder

Der er akut brug for en national strategi med klare mål for bekæmpelsen af den invasive mårhund i den danske natur. Naturstyrelsen bør oprette et korps af professionelle mårhundejægere, der fra 2020 skal have til opgave helt at udrydde mårhunden i alle fuglebeskyttelsesområder i Jylland og på Fyn, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i en pressemeddelelse 30. december 2019.

Marhund omgivet af rodben viber og staere

Ynglefugle som vibe, rødben og stær har det svært i forvejen og har nu fået en ny fjende med den uindbudte mårhund, der breder sig i Danmark. Foto: Jan Skriver

Danmarks bedste fugleområder er truet af en eksplosiv stigning i antallet af mårhunde. Særligt jyske fuglebeskyttelsesområder er i farezonen, og hvis væksten i bestanden af mårhunde fortsætter som hidtil, vil der om få år leve rundt regnet 30.000 mårhunde i Danmark.

Også Fyn risikerer at få en vildt voksende bestand af mårhunde, hvis ikke der sættes målrettet og ambitiøst ind med en bekæmpelse af det invasive rovdyr, der stammer fra Sydøstasien.

Frivillig indsats er ikke nok

Egon Østergaard, DOF

”Vi har stor respekt for de mange frivillige jægere fra Danmarks Jægerforbund, der har engageret sig i bekæmpelsen af mårhund. Det er bare ikke nok med en frivillig indsats, hvor ansvaret spredes ud og lægges i hænderne på mennesker, som man ikke med rimelighed kan stille krav til. Hvis mårhunden skal udryddes, kræver det en national strategi med klare og bindende målsætninger for bekæmpelsen. Der er akut brug for et korps af professionelle mårhundejægere, som kan forhindre, at mårhunden ødelægger vilkårene for jordrugende fugle i de fuglebeskyttelsesområder, som Danmark er internationalt forpligtet til at passe på”, siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening.

Mangedobling af mårhunde

Der er rimeligt styr på bestanden af mink i Danmark, og vaskebjørnen er foreløbig kun på vej til at brede sig fra Tyskland og nordpå i Jylland.

Derimod har mårhunden i løbet af de seneste cirka 10 år etableret sig i hele hovedlandet i foruroligende antal, og den er nu på vej til at indtage Fyn, medmindre der sættes massivt ind med en bekæmpelse, påpeger DOF.

Vildtudbyttestatistikken, hvor danske jægere indrapporterer, hvad de har nedlagt i årets løb, bidrager med nøgne tal til fortællingen om mårhundens fremgang.

I 2011 blev der nedlagt under 100 mårhunde i den danske natur. I 2018 var antallet af skudte mårhunde vokset til rundt regnet 3.300 dyr.

I Miljøstyrelsens ”Forvaltningsplan for mink, vaskebjørn og mårhund i Danmark” oplyses det, at bestanden af mårhund i Danmark i 2016 blev vurderet til at være på mellem 2.000 og 3.000 individer, alle i Jylland.

Mårhundefamilier får i gennemsnit 11 hvalpe pr. ynglesæson, og hvis væksten i bestanden fortsætter med samme stigningstakt som hidtil, skønnes der at leve 30.000 mårhunde i Danmark om 5-10 år, hedder det i rapporten.

Ser den sød ud? Det synes fuglevennerne ikke. Foto: Pkuczynski/Wkipedia

Lad ikke ynglefugle i stikken

”På baggrund af den reelle trussel, som mårhunden repræsenterer i vores fuglebeskyttelsesområder, er det meget utilfredsstillende, at man ikke fra centralt statsligt hold sætter mere ind på at komme rovdyret til livs. Der er brug for at bekæmpe mårhunden i alle Natura 2000-områder i Jylland og på Fyn fra 2020 med det klare mål at udrydde arten og derpå forhindre, at den etablerer sig igen. Vi kan ikke være bekendt at lade ynglefuglene i stikken i internationalt vigtige fugleområder som Vadehavet, Tipperne, De vestjyske Fjorde og Vejlerne, der alle huser voldsomt voksende bestande af mårhunde”, siger formanden for DOF.

Comments

comments

4 kommentarer til Naturstyrelsen snorksover: Bestanden af mårhunde er ved at løbe løbsk i Danmarks bedste fugleområder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.