Roundup før høst 1

Landet over kører sprøjteførerne i disse dage på overtid for at få nedvisnet årets kornhøst. Senest 10 dage før mejetærskeren køres i stilling, skal kornet slås ihjel, så der sikres en ensartet modning – og en marginal højere afregningspris.

Det er helt lovligt at give kornet en omgang glyphosat før høst, men flere og flere røster protesterer mod den udbredte praksis i dansk planteavl. En væsentlig begrundelse er, at der nu konstateres rester af sprøjtegiften i urinprøver fra danske børn og voksne.

Nok så bekymrende er det for landbruget, at den store eksport af maltbyg til ølbrygning i Tyskland kan blive ramt, hvis de tyske brygmestre også finder glyphosat i kornet.

Roundup før høst 2
De to største anvendelser af glyphosat i Danmark er til nedvisning af ukrudt og spildkorn før såning ved pløjefri dyrkning af afgrøder. Desuden anvendes en del glyphosat to-tre uger før høst til nedvisning af korn, som modner uens. Det giver en betydelig lettere høst og sparer omkostninger til tørring.

Stop for glyphosat i eksportkorn

Fra 2017 vil det indgå som en afregningsbetingelse for maltbyg, at maltbyggen ikke behandles med glyphosatholdige midler før høst. Det nye skridt tages for at sikre afsætningen af dansk maltbyg. Det oplyser grovvareselskabet DLG i høstbetingelserne for 2016, der netop er offentliggjort. Til dette års høst er maltbyg uden behandling med glyphosatholdige midler kun en anbefaling.

Der dyrkes 593.000 ha med vårbyg i Danmark i 2016. Afsætningen af maltbyg i Danmark ligger på cirka 300.000 ton årligt, mens eksporten af maltbyg de senere år har ligget på 700.000 til 1.2 mio. ton årligt.

Hos den sjællandske landboforening Gefion mener planteavlskonsulent Ole Schou også, at landbruget skal producere de varer, der efterspørges, og undlade nedvisning.

“Naturligvis kan det lade sig gøre, at producere maltbyg uden at bruge glyfosat inden høst. Men det bliver dyrere for avlerne i nogle sæsoner”, udtaler konsulenten til landbrugsavisen.dk. Hvor længe han mener dette, er dog uvist, da hans udtalelse er i direkte modstrid med den officielle holdning hos Gefions formand, Torben Hansen. Da EU besluttede for en måned siden at forlænge lovligheden af glyphosat-sprøjtemidlet i syv år, havde Torben Hansen denne kommentar i landbrugsavisen.dk:

“Det er dejligt, at den sunde fornuft har sejret.”

TorbenHansenGefion
Torben Hansen, Landbrug og Fødevarer, ser ingen problemer ved tvangsmodning af korn. Det er organisationens officielle standpunkt.

Torben Hansen er også formand for Landbrug & Fødevarer Planteavl, så han udtaler sig også officielt på lobbyistorganisationens vegne.

“Syv år er langt bedre end at sige helt nej. Det ville have kæmpe konsekvenser, men jeg havde jo hellere set 10 eller 15 års forlængelse,” påstodTorben Hansen.

Sprøjtegift i urinen

Sprøjtemidlet glyphosat, som indgår i det storsælgende produkt Roundup, bør fjernes fra markedet – og det gerne i en fart. Det mener den danske professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet Lisbeth E. Knudsen. Hun har fået undersøgt 27 urinprøver fra danske skolebørn og mødre fra Gentofte og Viby Sjælland, og de viste sig alle at indeholde glyphosat-rester.

»Jeg er ikke i tvivl om, at der er en cancer-risiko ved glyphosat, og som toksikolog er jeg bekymret over, at man ikke tager os mere alvorligt, når vi advarer mod sådanne stoffer,« udtalte Lisbeth E. Knudsen til fagbladet Ingeniøren i april 2016.

Esben_Lunde_Larsen_06
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) ser ingen grund til bekymring over fundene af sprøjtegift i danske børns urin.

Niveauerne lå ’lidt under prøverne blandt amerikanske landmænd, men på niveau med lignende undersøgelser i Tyskland’. Nærmere vil hun ikke beskrive undersøgelsen, da hun står over for en mulig publicering af resultaterne.

“Værdierne ligger langt under grænseværdierne, men det interessante er, at vi overhovedet finder det. Vi regnede ikke engang med, at koncentrationerne var så høje, at vi kunne måle dem, men det kunne vi, og det bør man tage alvorligt,” siger Lisbeth E. Knudsen.

I en kommentar til undersøgelsen fastslå miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) imidlertid, at “gravide og børn behøver ikke frygte forekomst af pesticidrester i urin”.

I et samråd på Christiansborg i juni forsøgte Lunde Larsen at dæmpe bekymringen for skader på hjernen og nervesystemet hos danske børn efter store fund af pesticidrester i urinen.– Med den nuværende viden er vurderingen, at danskernes samlede indtag ikke udgør en risiko. Denne vurdering gælder også for gravide og børn, sagde Esben Lunde Larsen.

Regeringen har godkendt nedvisningen

Det fremgår af et notat til Europa-udvalget, at regeringen bakker op bag landbrugets anvendelse af de glyphosatholdige sprøjtemidler til nedvisning af korn. Her er et uddrag af notatet:

“I Danmark anvendes glyphosat under særlige omstændigheder før høst i en række afgrøder, fx korn, raps, ærter og hestebønner. Det er op til landmanden at vurdere, om og hvornår denne anvendelse, som kan gælde både bekæmpelse af ukrudt og nedvisning, er nødvendig i betragtning af vejrforhold og ukrudtsmængde. Denne vurdering udføres i henhold til gældende regler og god land brugsmæssig praksis.

Med hensyn til anvendelse til nedvisning (tvangsmodning) viser en redegørelse om emnet udført af Miljøstyrelsen i 2014, at brugen af glyphosat før høst dels sker for at bekæmpe ukrudt i afgrøden og dels sker for at nedvisning afgrøden. Der findes ingen opgørelse over mængden af glyphosat der udbringes i afgrøder før høst, lige som der ikke findes data der viser i hvilken udstrækning behandlingen sker med henblik på ukrudtsbekæmpelse, nedvisning eller begge dele. I forhold til god landbrugspraksis er anvendelsen acceptabel i situationer, hvor udgifterne til høst og/eller tørring er så høje, at der en klar økonomisk gevinst ved at anvende glyphosat, eller der er en reel risiko for, at afgrøden ellers ikke ville kunne høstes. Disse situationer optræder typisk i år med usædvanligt meget nedbør i vækstsæsonen og/eller omkring høst.

Det vurderes sammenfattende, at anvendelsen af glyphosat før høst ikke er i strid med principperne for IPM, såfremt behovet for anvendelsen er sandsynliggjort. De mulige kemiske alternativer er enten mere miljø- og sundhedsbelastende eller har ringere virkning over for ukrudtet.

Endvidere viser redegørelsen, at der ikke nogen risiko for forbrugeren ved konsum af korn eller kornprodukter efter denne anvendelse. Som udtryk for et forsigtighedsprincip foreligger der imidlertid aftaler mellem landbruget og aftagerne om, at korn, der er sprøjtet før høst, ikke anvendes til malt eller til brødkorn. Regeringen mener derfor, at der ikke er grund til at forbyde anvendelsen før høst i Danmark”.

 

13507052_732013903608442_2188223422538640796_n
Den folkelige modstand er betydelig, når det gælder brugen af glyphosat til nedvisning af dansk korn. Det billede florerer i øjeblikket på mange facebook-sider, hvor det deles livligt.