Sundhedsstyrelsen har 1. oktober sendt en revideret ”vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA” i høring, og den indeholder en række stramninger, der skal dæmme op for den epidemiske spredning af antibiotika-resistente stafylokokker. Fremover skal alle sygehuspatienter med tilknytning til svineproduktion straks isoleres, når de indlægges, så de ikke bringer smitten ind på sygehuset. Også ansatte fra minkfarme er i søgelyset. Vejledningen træder i kraft 1. januar 2016.

Svinedreng_baby
Selv nyfødte kan i dag være smittede med MRSACC398, hvis moren har haft samkvem med en smittebærende svinepasser.

I grel modsætning til sundhedsvæsenets voksende bekymring har den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer atter åbnet for publikumsadgang til MRSACC398-inficerede svinestalde og minkfarme efter nedlukning i 2014 med henvisning til den åbenlyse smittespredning fra staldene til lokalsamfundene. I september 2015 modtog Landbrug & Fødevarer-tilknyttede agrovirksomheder angiveligt 117.500 besøgende, fortrinsvis børnefamilier, til trods for at man ikke ville oplyse om MRSA-status på de enkelte virksomheder.

Begrænse, ikke bekæmpe
Ifølge Sundhedsstyrelsen er det overordnede formål med den reviderede vejledning at forsøge at fastholde en lav forekomst af sygdom forårsaget af MRSA i Danmark. Vejledningen skal angiveligt medvirke til at ”begrænse udbredelsen af infektioner forårsaget af MRSA både af hensyn til den enkelte borger og patient og sundhedsvæsenet i sin helhed og af hensyn til at bevare muligheden for at behandle med de (få) antibiotika, der i dag er til rådighed til behandling af MRSA-infektioner.”

Vejledningen fokuserer dog udelukkende på sundhedsvæsenets indsats i forhold til at begrænse sygdom og smittespredning på hospitaler, på plejehjem og andre steder, hvor syge og svækkede personer opholder sig. Til Trods for at den særlige variant, MRSACC398, fra svinestalde og minkfarme i dag udgør den største enkelte smittekilde, er der ikke tale om en vejledning i bekæmpelse af smittens opstående. Det overlades fortsat til det private initiativ hos dyrlæger og husdyrproducenterne.

AlleMRSA2014
Svine-MRSA – eller MRSACC398 – har siden 2007 udviklet sig epidemisk, så landbrugsdyr i dag er den dominerende smittekilde i hele MRSA-komplekset.

Svinefolk isoleres
Epidemiens alvorlige karakter kan bl.a. ses af, at ”personer, der inden for de sidste seks måneder har haft direkte kontakt med svinebesætning, ved indlæggelse skal isoleres, før der foreligger et prøvesvar”. Det betyder, at alle personer med kontakt til svinefabrikker rutinemæssigt isoleres ved indlæggelse på sygehus, indtil der foreligger et prøvesvar, der kan afgøre, om personen er smittefarlig. I realiteten betyder dette stærkt udgiftskrævende isolering på enestue, hvor alt personale og besøgende skal iagttage særlige forsigtighedsregler.

Man må antage, at samme procedure vil blive taget i anvendelse over for personer, der arbejder med mink, da de og deres familier fremover vil blive betragtet som værende i en særlig risikosituation. Mink er også MRSACC398-inficerede, men hidtil har minkindustrien afvist en undersøgelse af udbredelsen. Selv dansk malkekvæg er nu inficeret – det viser fund af MRSACC398 i mælk.

Ifølge vejledningen ændres betegnelsen ”svine-MRSA” for den særlige CC398-variant, der helt overvejende stammer fra svin, til den mere neutrale betegnelse ”husdyr-MRSA”.

Barnkyssersvin
Til trods for at børn udgør en betydelig andel af de smittebærende patienter, accepterer sundhedsmyndighederne fortsat, at der sendes titusinder af børn ind i de inficerede stalde hvert eneste år.

De vigtigste opstramninger i den nye udgave af vejledningen anføres at være følgende:

* Vejledningens målgruppe og formål er præciseret.
* Der er tilføjet et afsnit om at undgå stigmatisering (afsnit 2.1), ligesom det er indskærpet, at personer med MRSA har samme ret til behandling som alle andre, og at undersøgelse og behandling, inkl. operationer, ikke må udsættes, alene fordi en person er MRSA-bærer.
* Det er præciseret, at behandlingsansvar for bærerbehandling hos både indexperson og husstand ligger i almen praksis/MRSA-enheder efter lokale aftaler (afsnit 2.5.1)
* For at understrege det afgørende i at efterleve generelle infektionshygiejniske forholdsregler er dette afsnit rykket i et nyt afsnit om ”Hovedstrategi (afsnit 2.2), ligesom det også fremgår af indledningen til kapitel 11.
* Videregivelse af helbredsoplysninger er præciseret, sådan at det nu fremgår under hvilke omstændigheder, helbredsoplysninger kan og bør videregives, og til hvem (afsnit 5.4).
* Det er tilføjet som en speciel risikosituation at have haft arbejde på minkfarme eller være husstandsmedlem til en person, der har (skema 1b, afsnit 5.1.2)
* Svine-MRSA benævnes nu som husdyr-MRSA.
* Ved indlæggelse på visse psykiatriske afdelinger er der indført mulighed for at undtage fra forespørgsel om risikosituationer (afsnit 5.2.2),
* Afsnittet om ”Hjemmebesøg mv. hos nyfødte med MRSA” er erstattet af et afsnit om ”Primærsektor i øvrigt” (afsnit 11.7), hvor der lægges vægt på, at smitteforebyggelse først og fremmest beror på nøje efterlevelse af de generelle infektionshygiejniske retningslinjer.
* Skema 3 (afsnit 11.3) er ændret således, at personer, der inden for de sidste 6 måneder har haft direkte kontakt med svinebesætning, ved indlæggelse skal isoleres, før der foreligger et prøvesvar.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.