Grundwasser-Nitrat-js-AufmDe store tyske husdyrbedrifter skal bortskaffe enorme mængder af gylle, og derved forurenes grundvandet ofte med nitrat. Grænseværdien er overskredet på hvert syvende målestation. De røde lamper blinker hos nationale miljømyndigheder i Tyskland.

Det skriver Claudia Ehrenstein 20. februar 2016 i den tyske avis Die Welt.

Tyske bønder feder langt flere svin op, end hvad den tyske befolkning kan sætte til livs. Det er en god forretning, for tonsvis af kød bliver eksporteret til hele verden. Men den økonomiske succes har en bagside. Gyllen bliver tilbage. Et kilo kotelet eller mørbrad efterlader over 20 liter, og det bliver til enorme mængder, som skal bortskaffes. Særligt i de svine- og kvægtætte områder i Tysklands nordøstlige delstater er det et problem. Gyllemængderne er for store til, at de kan spredes på landbrugsarealerne, så bedrifterne må se sig om efter andre muligheder for bortskaffelse.

Yderligere er gylle værdifuld gødning. Planterne behøver kvælstoffet i gyllen for at vokse optimalt, og i øjeblikket kører bøndernes gyllevogne ud med gylle for at gøde markerne. Den 31. januar blev gyllespredning efter tre måneders vinterpause igen tilladt. Gylletankene ved staldene var efter vinteren fulde til randen.

Gyllevogn 1
De store svinefabrikker producerer enorme mængder gylle, som det kniber med at bortskaffe.

Når landmændene bringer gyllen ud, skal de undgå, at den løber ud i vandmiljøet og nitraten forurener vandløb, søer eller grundvand. Sådan er reglerne for godt landmandskab. Store bedrifter uden tilstrækkelige udbringningsarealer må overlade oplagringen og bortskaffelsen til specialiserede virksomheder, og det er ikke altid muligt at kontrollere, hvor det stinkende affald faktisk ender.

rent-drikkevand
Også i Danmark er der problemer med at beskytte drikkevandet mod forureningen med næringsstoffer fra industrilandbrug, men hos os må borgerne betale gennem vandprisen for at sikre drikkevandet.

Den tyske regerings nitratrapport viser, at i de områder, hvor der er et højt husdyrtryk, bringes der mere gylle ud på markerne end tilladt og det skader miljøet. 14 procent af målingerne i et nationalt overvågningsprogram viste overskridelser af grænseværdierne og 40 procent af målestederne viste kontinuerligt stigende nitratindhold over en årrække. På grund af for høje koncentrationer af nitrat har vandværker opgivet grundvandsmagasiner og boret ned til dybere liggende grundvand. For at opnå er god drikkevandskvalitet skal vandet behandles stadig mere, og den tyske naturbeskyttelsesorganisation, BUND har beregnet, at dette påfører vandforbrugerne ekstraomkostninger på 8 mia. euro eller 60 mia. kroner.

De nationale miljømyndigheder forlanger da også i en rapport om kvælstofbelastning, at grundvandet beskyttes bedre, så man kan undgå øgede omkostninger til rensning af drikkevandet. En ny gødningsbekendtgørelse fra landbrugsminister Christian Schmidt skal være et afgørende skridt i denne retning. En mere effektiv og dermed mere miljøvenlig håndtering af gyllen indgår i planerne. Vinterpausen skal udvides og overskudsmængden af kvælstof nedsættes. En skærpelse af reglerne vedrørende fosfor ligger også i pipelinen.

Læs hele artiklen her.

Oversættelse: Knud Haugmark, cand. mag.

Visited 7 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.