Spiegel_artikel

Gødningsstoffer og industrispildevand overbelaster stadig søer og floder i Tyskland. Det er facit efter seks års bestræbelser for at implementere EU vandrammedirektivet. Nu prøver man igen. Det skriver Der Spiegel  19. januar 2016.

Vandmiljøet i Tyskland opfylder stadig ikke EU’s krav til økologisk kvalitet. Det fremgår af den tyske regerings besvarelse af et spørgsmål stillet af De Grønne. Partiets miljøordfører, Peter Meiwald krævede kraftigere tiltag for at mindske tilførslen af næringsstoffer til floder, søer, havområder og grundvandsmagasiner.

Ronnis-fisk,-dag
Millionindtjeningen på lystfiskeri er helt afhængigt af et rent vandmiljø.

Især kvælstof og fosfor spiller en væsentlig rolle for vandkvaliteten. Disse stoffer når floderne i industrispildevand eller løber ned i grundvandet, vandløb og søer fra marker, hvor der spredes gødning. Hvis koncentrationen af disse stoffer bliver for høj, kan det ødelægge den økologiske balance med alvorlige konsekvenser for dyre- og plantelivet. Beskyttelse af vandmiljøet er især vigtigt for at sikre drikkevandsforsyningen til befolkningen uden at det bliver for dyrt, udtalte Meiwald.

Den første implementeringsperiode for EU-Vandrammedirektivet sluttede ved årsskiftet. Direktivet skal sikre en ”god økologisk tilstand” i grund- og overfladevand i hele EU. Som det fremgår af svaret til De Grønne fra den tyske regering er arbejdet langt fra slut. Myndighederne har for eksempel erkendt, at man ikke i 2015 kunne overholde EU-normerne for 82% af vandet i vandløb og søer og 36% af grundvandet. Derfor har regeringen forlangt undtagelsesbestemmelser fra EU-kravene vedrørende disse dele af vandmiljøet.