Den store svinefabrik skal ligge i det åbne land klods op ad Thy Nationalpark, men kommunen har beredvilligt givet dispensation fra planloven. der skulle beskytte borgerne i Jannerup Sogn mod denne type overgreb.

Beboerne i Jannerup Sogn i Thy kæmper en fortvivlet kamp mod et fabriksprojekt i det åbne land, der skal producere 40.000 grise årligt, og som vil påvirke beboernes livskvalitet og økonomiske situation på negativ vis. Men de er oppe imod en sammenrotning i det kommunale system i Thisted, der ganske åbenlyst favoriserer projektmageren – der selv sidder i kommunalbestyrelsen – og blæser på borgernes bekymringer. Kommunen går tilsyneladende så vidt i sine bestræbelser på at tilgodese det stærkt kritiserede projekt, at man tyer til forældede lovparagraffer. Læs nedenstående brev om den seneste svinestreg i “Månegrisprojektet” i Thy.

Jannerup den 12’ dec. 2016

Direktør Mogens Kruse Andersen
Teknik og Erhverv – Thisted Kommune.
Klage over begrænsning af aktindsigt i betinget skøde på ejendommen Egebaksande/ Kanalvej 39, 7700 Thisted.

Vi har den 7’ december modtaget et brev fra Thisted Kommune via e-mail vedr. aktindsigt i henholdsvis det juridiske responsum om ejerforhold til Egebaksande/Kanalvej 39 – og det betingede skøde på samme ejendom.

Det juridiske responsum.
Vi har ingen bemærkninger til det juridiske responsum, som vi allerede har haft aktindsigt i.

De bestemmelser, som kommunens afgørelse hviler på.
Men vi har en enkelt bemærkning til de bestemmelser, som kommunens afgørelse vedr. det betingede skøde bygger på: Det hedder i kommunens brev til os:

“Det er anført i § 6, stk. 2 i miljøoplysningsloven, at henvisninger i loven til bestemmelser i forvaltningsloven forstås som henvisninger til de pågældende bestemmelser i lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012. Det skal derfor præciseres, at kommunens vurdering i henhold til forvaltningsloven, som omhandler aktindsigt for parter i afgørelsessager, ikke er foretaget efter nugældende forvaltningslov, men derimod efter den tidligere gældende forvaltningslov.”

Der henvises således til en tidligere – ikke længere almindeligt gældende – udgave af Forvaltningsloven. Men afgørelsen citerer ikke den bestemmelse, som afgørelsen bygger på. Vi går ud fra, at det er derfor, at afgørelsens henvisninger til forvaltningslovens § 15 ikke stemmer overens med den nugældende Forvaltningslovs § 15?

Vi skal derfor anmode om at modtage den fulde ordlyd af de lovgivningsbestemmelser, afgørelsen bygger på.

Thyboerne har i de senere år markedsført sig som naturbevidst gennem Thy Nationalpark, men nu skal der bygges et fabriksanlæg til 40.000 svin umiddelbart op til nationalparken.

Det betingede skøde.

Hvad angår kommunens fortolkning af de anvendte bestemmelser, ser vi, at der er taget to hensyn – på den ene side til Nykredit A/S, på den anden side til Niels Jørgen Pedersens enkeltmandsvirksomhed.
Vores indsigelse/ klage over kommunens afgørelse angår disse meget vidtrækkende hensyn.

Hvad hensynet til Nykredit A/S angår, har vi følgende bemærkninger:

Nykredit A/S er Danmarks største realkreditinstitut. Vi mener, at kommunens meget vidtrækkende hensyn skal ses i dette perspektiv: Danmarks største kreditforening overfor en lille gruppe af borgere/boligejere i et forblæst nordvestligt hjørne af den berømte udkant.

Vi har selv privatøkonomiske interesser på spil i sagen – vores ejendomsværdier vil falde drastisk, hvis Nykredit A/S sælger Egebaksande/ Kanalvej 39 til en køber, som vil gå videre med planerne om opførelsen af en svinefabrik på 40.000 årlige slagtesvin. Vi mener, at vi bør have Indsigt i økonomien i det betingede skøde, fordi denne indsigt er vigtig for os som udgangspunkt for de skridt i retning af erstatning/kompensation for tab af ejendomsværdi, vi påtænker at tage overfor Thisted Kommune, hvis planerne om byggeriet af svinefabrikken realiseres.

Månegrisen er et offentlig-privat-partnerskab – med deltagelse af flere ministerier, partnere fra erhvervet, interesseorganisationer og videninstitutioner – igangsat af Fødevareministeriet december 2012. Visionen er at kunne ophæve modsætningen mellem udvidelse af svineproduktionen og hensyn til miljø, klima og dyr. Månegrisen skal give input til fremtidig emissionsbaseret regulering, der omfatter måling af de faktiske udledninger fra den enkelte bedrift, hvilket forudsætter nye måleteknologier. Projektet markedsføres under slagordet “bæredygtighed”, men altså kun for svin.

Nykredit A/S har været en meget aktiv deltager i de store udlån til landbruget, som blev givet forud for krisen i 2008. Denne udlånspolitik har påført Nykredit tab. Efter vores opfattelse er der, af denne årsag, en samfundsmæssig interesse i, at vi får indblik i økonomien i det betingede skøde – fordi Nykredit A/S så at sige forsøger at overføre tabet til os.

Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at Jannerup ikke er det eneste sted i Danmark, hvor der i øjeblikket påtænkes, eller faktisk bliver, opført meget store svinefabrikker. Over alt vil resultatet blive det samme: de omkringboende taber værdier – banker, kreditforeninger og landbrug vinder.

Der er, til det såkaldte månegriseprojekt, som tænkes placeret på ejendommen Egebaksande/Kanalvej 39, ydet meget store offentlige tilskud: 500.000 kr. fra Region Nordjylland og 500.000 fra GUDP, begge beløb til forundersøgelser og udarbejdelse af projektmateriale og ansøgninger. Dertil kommer 7.500.000 kr. i tilskud fra GUDP til staldindretning – og eventuelt yderligere 600 til 800 kr. i tilskud pr. stiplads i projektet (dem er der 10.000 af) fra Moderniseringsstyrelse. Disse tilskud, som er afhængige af både den kommunale byggetilladelse og den kommunale miljøtilladelse, er dermed snævert knyttet til ejendommens adresse, og udgør, efter vores opfattelse, en slags sikkerhed for det kommende projekt. På den måde vil både tilskud og tilladelser være et aktiv i salgsforhandlinger for Nykredit A/S overfor en køber. Derfor mener vi, at der en samfundsmæssig interesse i at offentligheden kender til oplysningerne om de økonomiske vilkår ved handlen, købesum samt fordelingen af købesum og berigtigelse af købesum, som det hedder i kommunens skrivelse til os.

Derfor mener vi ikke, og at der er beskyttelsesværdige hensyn at tage til Nykredit A/S.

Svineproducent Niels Jørgen Pedersen har forbindelserne i orden. Han er tidligere formand for Landbrug og Fødevarer, han sidder i Thisted Kommunalbestyrelse, hvor han er Venstres kandidat til borgmesterposten og hans projekt har fået massiv offentlig støtte fra Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Hvad hensynet til Niels Jørgen Pedersens privatøkonomiske interesser angår, har vi følgende bemærkninger:

Vi ser dette i et helt andet perspektiv end Thisted Kommune. Niels Jørgen Pedersen er landmand og medlem af byrådet i Thisted; han er i år blevet valgt til sit partis (Venstre) borgmesterkandidat. Og så er Niels Jørgen Pedersen formand for Erhvervs- Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget i Thisted Kommune. Dette udvalg tog i 2014 initiativ til at danne den projektgruppe, der i 2016 er blevet til konsortiet Apollo Thy, som Niels Jørgen Pedersen er med i. ( Niels Jørgen Pedersen er, urigtigt, af Thisted Kommune opført som ejer af ejendommen Egebaksande/ Kanalvej 39 i kommunens miljøtilladelse af 15’ august i år.)

Niels Jørgen Pedersens vil gennem sin enkeltmandsvirksomhed – eller gennem sit engagement i konsortiet Apollo Thy – komme til at indkassere en del af den profit, som konsortiet selvfølgelig regner med i forbindelse med projektet vedr. svinefabrikken i Jannerup. Vi mener ikke, at vores aktindsigt skal begrænses, fordi Niels Jørgen Pedersen har spillet, og fortsat vil spille, en offentlig rolle – som politiker, udvalgsformand og evt. borgmester – i forbindelse med projektet, samtidig med, at han har privatøkonomiske interesser i det.

Som allerede nævnt er der ydet meget store offentlige tilskud fra både Region Nordjylland og Staten til projektet. Disse tilskud udgør et væsentligt økonomisk aktiv for Niels Jørgen Pedersen/ Konsortiet Apollo Thy; men de er altså kommet fra offentlige midler – derfor mener vi også, at offentligheden har krav på indsigt i det betingede skødes økonomi.

Desuden har Thisted Kommune ydet Niels Jørgen Pedersen/ Konsortiet Apollo Thy et meget stort og velkvalificeret arbejde i dannelsen af den ovenfor nævnte projektgruppe og i forbindelse med diverse tilladelser, som er blevet fremmet med hensyn til sagsbehandlingstid i kommunens forvaltning. Af den grund mener vi, at offentligheden også har interesse i økonomien – og altså også i Niels Jørgen Pedersens privatøkonomi, for så vidt som den jo er en del af hele projektet. Vi er derfor helt uenige i kommunens synspunkt, når det i skrivelsen til os hedder:

”Sluttelig har kommunen haft med i sine overvejelser, at køber i skødet er en enkeltmandsvirksomhed, hvorfor oplysningerne vedrører enkeltpersoners økonomiske forhold. Såfremt der skulle gives fuldt ud aktindsigt i skødet, ville det afsløre noget om vedkommendes privatøkonomiske forhold”.

Vi mener derfor ikke, at der er beskyttelsesværdige hensyn at tage til Niels Jørgen Pedersen.

Else Wienberg og Mikael Fenger
Rosvangvej 48 – Jannerup
7700 Thisted.

Visited 5 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.